Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международни стандартни изисквания за разкриване на информация при трансгранично предлагане и първоначално регистриране на чуждестранни емитенти
 
 
     

 

1. Информация за ръководството на фирмата.

2. Информация за методите на пласиране и заплащане на емитираните ценни книжа.

3. Ключова информация във връзка с емисията:

3.1. избрани финансови показатели за последните пет години: нетни продажби или приходи от дейността приходи/загуби от постоянни дейности; нетен приход/загуба; нетен приход/загуба от дейности спрямо една акция; нетен приход/загуба от постоянни дейности спрямо една акция; активи, акционерен капитал, брой на акциите, дивидент във валутата на страната домакин и на страната гост;
3.2. капитализация и задлъжнялост;
3.3. обосновка на емисията и използване на приходите от емисията;
3.4. рискови фактори (разкриване на специфични за фирмената дейност фактори и особености на
предполагаемата стопанска дейност); особености на страната, на чиято територия се осъществява предлагането, липса на печеливши операции през последните години; финансово състояние на компанията; отсъствие на ликвиден пазар в страната домакин; надеждност на управленската експертиза; необичайни условия на конкуренция; изтичане на срокове на патенти, търговски марки или договори.

4. Информация за компанията:

4.1. история и развитие на компанията;
4.2. преглед на дейността - основни дейности, продукти и пазари; приходи по пазари; наличие на сезонни дейности; описание на доставчици на ресурси и ценови отклонения; канали на реализация и методи на продажби; влияние на регулативната дейност на държавата върху дейността на компанията; организационна структура; материална база.

5. Преглед на основни фактори и събития, влияещи върху дейността на фирмата и прогнози.

5.1. промени в приходите и финансовите резултати и причини за това влияние; инфлация; влияние на промените в макрообкръжението;
5.2. ликвидност и капиталови ресурси (описание на вътрешни и външни източници на ликвидност); информация за заеми и тяхната периодичност; намерения за инвестиции;
5.3. изследователска и развойна дейност; патенти и лицензи;
5.4. прогнозни данни относно производство/продажби за текущата година на публикуване.

6. Членове на корпоративното ръководство, управленски екип и служители:

6.1. членове на ръководните органи на фирмата и висшия управленски персонал (имена, стопански опит, основни дейности извън компанията; свързани лица; информация за споразумения с основни акционери, клиенти, доставчици и др.);
6.2. възнаграждение (данни за възнаграждението през последната финансова година, включително информация за акции, опции, пенсионни схеми);
6.3. практика на корпоративно управление (структура, срокове на назначаване, договори);
6.4. служители - брой, включително разпределение по звена и райони;
6.5. наличие на държавна собственост.

7. Основни акционери:

7.1. акционери, които контролират повече от 5%; информация за споразумения между акционери;
7.2. договорни отношения по повод дялово участие, заеми с трети лица.

8. Финансова информация - консолидирани одитирани годишни отчети (за тригодишен период).

9. Данни за предлагането и за регистрирането на емисията:

9.1. множественост на цени - цени, по които се предлагат акции на корпоративно ръководство, управленски екип и цени, по които се предлагат ценните книжа - обект на публично предлагане;
9.2. разходи по емитирането; информация за отстъпка; комисионна; разумна разбивка на разходите.

10. Допълнителна информация:

10.1. видове акции;
10.2. меморандум и акт на сдружаване; устав;
10.З. съществени договори;
10.4. система на държавно регулиране (данъчно, валутно);
10.5. информация за места и лица за плащане на дивиденти;
10.6. информация за мястото, в което се предоставят документите по емисията.

     
   
     
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ