Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане: Установяване на институцията омбудсман в България: развитие на законодателната рамка
 
На 15 юли 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе публично обсъждане на състоянието и бъдещото развитие на законодателната рамка за установяване на институцията омбудсман на национално и местно ниво в България. Присъстваха представители на законодателната и изпълнителната власт, неправителствени организации, медии.

В обсъждането с изказвания и конкретни предложения се включиха Антон Станков, министър на правосъдието, Екатерина Михайлова, народен представител от ПГ на ОДС, Татяна Дончева, народен представител от ПГ на БСП, Милана Кривачка, експерт в Правната дирекция на Министерския съвет, Кирил Киряков, съветник местно самоуправление и Михаил Бояджиев, специалист съдебна реформа от Американската агенция за международно развитие, д-р Силви Чернев, председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, Антоанета Цонева, обществен посредник на Столична община, Красимир Добрев, журналист от в. "Сега", д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване за демокрацията, Димитър Марков, координатор на проекти в Правната програма, и други експерти, ангажирани с подготовката на законодателството и практическото въвеждане на институцията омбудсман в България.

На вниманието на присъстващите бе представен за обсъждане и План за действие, подготвен от участниците в обучението по програма "Институцията Омбудсман", проведено в Испания (Мадрид и Барселона) от 25 юни до 2 юли 2003 г.

Участниците в обсъждането се обединиха около виждането, че за успешното установяване и функциониране на институцията омбудсман на национално и местно ниво в България е необходимо да се доразвие и усъвършенства законодателната рамка, както и да се повиши информираността на представителите на държавните институции и обществеността за мястото, правомощията и ролята на тази институция. В резултат на дискусията беше постигнато съгласие относно необходимостта от следните по-нататъшни действия на основата на партньорство между държавните институции и неправителствените организации за подпомагане на този процес:

 • Подготвяне на проект за конституционни текстове, уреждащи институцията омбудсман, които да бъдат включени в Конституцията при нейното предстоящо или последващо изменение. Предмет на конституционно уреждане следва да бъдат:
  • предназначението и парламентарния произход на институцията;
  • условията за избор и предсрочно прекратяване на правомощията на омбудсмана, включително изискванията, на които трябва да отговаря едно лице, за да бъде избрано за омбудсман; лицата, които могат да правят предложения за омбудсман; квалифицирано мнозинство за избор и предсрочно освобождаване на омбудсмана;
  • право на омбудсмана да сезира Конституционния съд.

 • Във връзка с предложенията за конституционни промени подготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за Омбудсмана, отнасящи се до:
  • промяна в кръга от лица, оправомощени да издигат кандидатури за омбудсман;
  • предвиждане на балотаж в случаите, когато нито един от кандидатите за омбудсман не е получил необходимото мнозинство на първото гласуване;
  • въвеждане на допълнителни изисквания за заемане на длъжността на омбудсман - по-висока минимална възраст, познания в областта на правото и т.н.;
  • разширяване на кръга от субекти, които могат да подават жалби до омбудсмана, чрез предоставяне на такова право не само на физическите лица, но и на юридическите лица и неформалните организации;
  • прецизиране на кръга от органи и лица, по отношение на които омбудсманът може да осъществява наблюдение и проверки, и изчерпателно изброяване на субектите и дейностите, изключени от сферата на дейност на омбудсмана (Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Конституционния съд, дейностите по осъществяване на съдебната власт, националната сигурност, външната политика и т.н.).

 • Законодателно закрепване на местни институции от типа на омбудсмана като се създаде правна уредба на възможността общинските съвети да избират местни обществени посредници, която да бъде включена в Закона за омбудсмана или в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 • Работа за повишаване на информираността за институцията омбудсман чрез засилена информационна кампания за популяризирането й, която да включи провеждането на информационни дни, кръгли маси, семинари и широко медийно отразяване на дейността по въвеждането й от експерти на Центъра за изследване на демокрацията съвместно с журналисти и други неправителствени организации. Този процес да се съпътства от подготовка и отпечатване на издания и други информационни материали, разпространявани и чрез Интернет. С подкрепата на Министерството на правосъдието на Република България през ноември 2003 Центърът ще организира регионална конференция на омбудсманите от Югоизточна Европа с участието на Европейския омбудсман и представители на институциите народен защитник в Испания.

В заключение, специално внимание бе отделено на необходимостта от политически консултации за постигане на съгласие между парламентарно представените политически сили относно издигането на кандидатурата на подходяща обединяваща фигура за първи национален омбудсман на България и избирането му с фактическо квалифицирано мнозинство, макар че понастоящем законът не поставя такова изискване, поради отсъствието на съответни конституционни разпоредби.

Полезни връзки
План за действие за установяване на институцията омбудсман в България
Работно посещение за запознаване с испанския опит в установяването на институцията омбудсман
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ