Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
КЪМ ОБЩ ДНЕВЕН РЕД НА СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

НОВИ ПОДХОДИ И СПОДЕЛЕНИ ОТГОВОРНОСТИ

5-6 септември, 2003 г.
София
 
Проф. Георги Петканов
Министър на вътрешните работи на Република България


ПРОИЗХОД И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, КОРУПЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА

По произхода и развитието на организираната престъпност

Глобалните трансформации в българската политическа, икономическа и социална среда след 1989 г. бяха съпроводени със значително криминализиране на обществото. Едновременно с това започна и процес на интензивно формиране и развитие на структури на организираната престъпност.

Организираните престъпни групи в страната възникнаха и се развиха главно на базата на криминално проявени лица и бивши спортисти. В процеса на своето развитие в средата на 90-те години организираната престъпност се превърна в широко разклонен организъм, функциониращ в условията на силна корупция.

В края на 90-те години започна процес на трансформиране на организираните престъпни групи в легални финансово-икономически субекти, които освобождават от структурите си криминално проявените лица и прехвърлят формално тяхното ръководство и координация на лица, които са извън полезрението на МВР и правораздавателната система.

Потенциалът на българските организирани престъпни групи в международен аспект е незначителен. Тяхната дейност е насочена основно към осъществяване на престъпни действия в икономическата, финансовата и кредитна система на страната; контрабанда и незаконни сделки със стоки и моторни превозни средства, трафик и търговия с наркотици, нелегален трафик на хора, фалшифициране на пари, ценни книжа и документи. С малки изключения организираните престъпни групи са образувани и ръководени от български граждани.

По проблеми на сигурността, свързани с организираната престъпност и корупцията

Действията на организирани престъпни групи и корупцията продължават да бъдат рисков фактор за сигурността на страната. Прояви на корупция се констатират главно сред служителите в митническите и данъчните органи, държавната и местната администрация, структурите на съдебната власт, сферата на здравеопазването и образователната система. Сред тези най-рискови групи с оглед на корупционните практики, организираните престъпни групи предприемат опити за установяване на престъпни връзки с тези служители и ангажирането им за реализиране на техните цели и намерения.

Въпреки осъществената активна дейност на МВР по противодействие на корупцията и организираната престъпност, все още не са отстранени напълно предпоставките, които създават възможност организираната престъпност и корупцията да дискредитират името на България като надежден и коректен партньор, което се отразява негативно при чуждестранните инвестиции и международните търговски отношения. Все още не е елиминиран изцяло рискът от осъществяваната контрабандна дейност, данъчни и финансови измами, изпиране на пари и незаконен износ на капитали. Нарушенията на митническото и данъчното законодателство продължават да нанасят щети на бюджета и са едни от най-използваните механизми за реализиране на престъпни доходи от структури на организираната престъпност.

Независимо от трайната тенденция за общото намаление на престъпността в страната, все още не са сведени до приемливия за обществото минимум тежките престъпления, които са с участие на организираните престъпни групи.

Сериозни са проблемите, произтичащи от разширяване на предлагането и употребата на наркотични вещества в страната, включително сред непълнолетни граждани. Зависимостта от наркотици се превръща в силен криминогенен фактор за определени социални групи. Значителни са количествата на разкритите и иззети от полицейските и митническите органи хероин, марихуана, амфетамин и други наркотици. Продължават опитите за незаконно производство на опиати и психотропни вещества и култивиране на наркообразуващи култури.

Все още не са елиминирани напълно опитите за използване на територията на страната като транзитен пункт към Западна Европа. Организираните нелегални канали се използват за трафик както на хора, така и на наркотици. Реализират се сложни схеми на взаимодействие между международните престъпни групировки, включващи изготвяне на фалшиви или подправени паспорти, визи и други документи. Емигриращите чужденци се обвързват с контрабандна и друга престъпна дейност, съпътстваща нелегалната миграция.

Не са отстранени напълно възможностите чрез корупционни действия в държавната администрация, правосъдната система и службите на МВР да бъдат инфилтрирани лица, които да бъдат използвани за предоставяне на служебна информация, осуетяване на наказателно преследване, подпомагане на контрабандна дейност, престъпления в процеса на приватизация и др.

По мерки за противодействие, предприети от МВР

Като оценява високата степен на обществена опасност и пораженията, които нанасят върху икономическото развитие, сигурността на страната и нейния международен престиж, Министерството на вътрешните работи съвместно с другите компетентни държавни органи осъществява активна дейност за противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Нашата цел е да продължим да ограничаваме финансовия ресурс на тези групи, респективно техните възможности за организиране и изпълнение на такива престъпления.

Нашите приоритети са насочени към осигуряване по-добро управление и демократичен контрол в стремежа към ограничаване на корупцията, контрабандата през границите и организираната престъпност. Особено място се отделя на засилване прозрачността и гражданския контрол върху службите за сигурност и обществен ред.

Дейността на МВР не може да се разглежда изолирано от държавната политика за превенция и ограничаване на престъпността за създаване на обществена сигурност и стабилност като ключово условие за подобряване на инвестиционния и бизнес климат и защита правата и законните интереси на гражданите.

В процеса на прехода към интеграция на страната в европейските и евроатлантическите структури МВР осъществява активно взаимодействие с международните полицейски и специални служби. Засилен е информационния обмен и провеждането на съвместни действия за неутрализиране на международната трансгранична престъпност.

През последните години България направи значителна крачка по пътя на създаване на благоприятни законови условия за противодействие на организираната престъпност. Промените обхващат материалното и процесуално наказателно право - криминализирано е участието в престъпна група или организация; осигурени са възможности за защита на свидетелите; нормативно е уредена материята за използване на специалните разузнавателни средства и др.

Приети са редица специални актове в областта на борбата и превенцията на прането на пари; контрол върху наркотиците и прекурсорите; предотвра-тяване на корупцията, включително криминализиране на търговията с влияние, подкупване на чуждестранни длъжностни лица.

За повишаване ефективността от противодействието на организираната престъпност и корупцията Министерството на вътрешните работи разчита изключително много на взаимодействието и сътрудничеството с компетентните държавни органи, правителствени и неправителствени организации, международни структури и гражданското общество.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ