Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
 
Изказване на Посланика на Швеция г-н Пол Бейер по време на кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.

Господин министър, ваши превъзходителства, дами и господа!

Бях помолен да дам европейската гледна точка в тази дискусия. Много малко време остана, затова ще се постарая да кажа съвсем накратко.

Много е важно, когато обсъждаме въпрос като енергийната сигурност в България, да имаме предвид, че той е част от няколко въпроса, които са взаимно обвързани и които трябва да се разглеждат както на национално, така и на европейско ниво.

Освен енергийната сигурност, имаме въпроса за конкурентоспособността, достъпността и ценообразуването на енергията, които са ключови фактори в конкурентоспособността на една нация, както и на Европейски съюз. Следователно трябва да се вземат предвид тези неща, когато се формира политиката в енергийната сфера. Третият въпрос, който е свързан с енергийната тема, е екологичната устойчивост. Достъпността на енергия е едно от притесненията, свързани с намаляване на ефектите на климатичните промени.

Тези три широки области трябва да се вземат заедно предвид, трябва да се разглеждат като цяло както на европейско, така и на национално ниво. В момента живеем в доста трудни времена, особено откъм решаването на тези проблеми. На първо място, оказахме се в положение, поради разширяващо се търсене, се разшири пазарът на енергия, където всъщност купувачите се конкурират помежду си за различни източници. На второ място сме в положение на увеличаващ се национализъм в областта на енергетиката по отношение на държавите доставчици. Те продължават да политизират въпроса с енергийната сигурност.

И също така имаме и факта, че различни държави членки имат много разнообразен микс както на източници, така и на доставки, което прави консенсуса по тези въпроси много труден.

Бих желал да кажа само няколко думи по отношение на сегашните дейности в Европейския съюз по отношение на енергийната сигурност. На първо място се поставя ударението върху управлението на рисковете. Също така разработването на ефективни механизми за мониторинг, за да можем да сме предупредени достатъчно рано за бъдеща енергийна криза, независимо под каква форма. Тоест, ние сме предприели една проактивна, вместо реактивна роля по този въпрос. По отношение на механизмите за управление на рисковете, надяваме се на европейско ниво да се разработят и да бъдат приети механизми за справяне с кризи. Другото нещо, върху което се съсредоточаваме е подобряването на механизмите на вътрешния пазар и обвързване на физическата енергийна инфраструктура и инвестициите в хранилища, за да може вътрешният пазар да функционира нормално.

Мисля, че господин Чау направи препратка към общия пазар в скандинавските държави и как може да си сътрудничим на регионално ниво в енергийната сфера. Много се радвам, че споменахте това, защото по време на нашето председателство работим усилено върху интегриране на енергийните пазари в Балтийския регион, тоест да разширим Скандинавския регион и скандинавската обвързаност към Балтийския регион. Това е напълно в контекста на Европейския съюз и се надяваме нашият опит в тази област да даде полезни идеи на регионални усилия в други части на Европейския съюз, като например на Балканите.

Искам да завърша с един аспект от енергийната сигурност, споменат от няколко от преждеговорившите. Това е въпросът, свързан с опазването на околната среда, екологичният аспект на енергийната политика. В момента имаме много голямо ударение, поставено върху климатичните промени, различни начини за справяне с този въпрос, като се подобрява енергийната ефективност, като се разнообразяват източниците на енергия. Тези неща се разглеждат с много голяма сила.

Мисля, че трябва да осъзнаваме голямата динамика, която съществува в тази сфера и също така влиянието върху енергийната сигурност на тези аспекти. Ако ще се увеличава използването на възобновяемите източници, има много опции, например вятър, биомаса, геотермална енергия, вече бяха споменати тези опции. Всички тези усилия са насочени към подсилване на вътрешнодържавния аспект на производството на енергия, което е част от енергийната сигурност.

За повишаване на енергийната ефективност нашите експерти ни казват, че има огромен потенциал за лесна печалба, лесни ползи в тази сфера, което също ще повиши енергийната сигурност просто като се намали търсенето на енергия. Най-крайният пример, който се цитира в момента в дебата в Европейския съюз, е примерът с Украйна, където на глава от населението ползването на енергия е три пъти по-голямо от средното потребление в Европейския съюз. Ако те просто успеят да се подобрят, за да стигнат нивото на Чехия или Словения, ще постигнат спестяване на енергия, което е равно на целия им внос на енергия от Русия. От този род неща се говори като мащаби, като потенциал. А за България вашите технически експерти трябва да ви кажат какъв е потенциалът, но аз съм сигурен, че и в България има голям потенциал за спестяване от енергийна ефективност.

Красотата на екологичния въпрос е, че се обръща към няколко проблема едновременно. На първо място, климатичните промени. На второ място, икономическия растеж, тъй като необходимите мерки и инвестициите, които се правят за разрешаване на проблема с климатичните промени ще създаде нови работни места, ще предизвика повече нововъведения, което пък, от своя страна, ще осигури във времето напред конкурентоспособност на Европейски съюз. Тоест, има много предимства при разрешаването на климатичните промени. И също така най-важното предимство е свързано с енергийната сигурност, която обсъждаме днес. Повишаването на енергийната ефективност и придобиването на нови енергийни източници ще допринесе до голяма степен за разрешаването на проблемите, пред които сте изправени. В този смисъл ние смятаме, че е много положително това, че българското правителство реши да отложи финализирането на стратегията си след срещата в Копенхаген, защото със сигурност ще можете да вложите доста информация от тези преговори във вашата стратегия.

Благодаря.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ