Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ (PDF, 71 kb)

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2006 – 2007 г. (PDF, 852 kb)

1.1. Равнище и динамика на реалната и потенциалната корупция
1.1.1. Рискови професионални групи в сферата на малката корупция
1.2. Субективни оценки на гражданите и бизнеса за разпространението на корупцията
1.2.1. Изострената обществена чувствителност към голямата политическа корупция
1.2.2. Основни корупционни зони в сферата на бизнеса
1.3. Обществени ценности и нагласи към корупцията
1.3.1. Обществена значимост на корупцията
1.3.2. Обществената нетолерантност към корупцията
1.4. Разпространение на корупцията в България в международен контекст

2. КОРУПЦИЯ И СИВА ИКОНОМИКА – РИСКОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕС (PDF, 1181 kb)

2.1. Бизнес среда, сива икономика и корупция
2.1.1. Корупция и външнотърговски взаимоотношения
2.1.2. Корупция и сива икономика
2.2. Корупцията при обществените поръчки
2.2.1. Равнище и разпространение
2.2.2. Икономическата цена
2.2.3. Области на повишен корупционен риск
2.2.4. Намаляване на корупционния риск
2.3. Прозрачност и очаквани ефекти от управлението на европейските фондове в България

3. ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (PDF, 1225 kb)

3.1. Законодателна власт
3.1.1. Антикорупционно законодателство и нормотворчество
3.1.2. Конфликти на интереси и корупция
3.1.3. Парламентарна комисия за борба с корупцията
3.1.4. Омбудсманът на Република България
3.1.5. Сметната палата
3.2. Изпълнителната власт в противодействие на корупцията
3.2.1. Комисията по превенция и противодействие на корупцията
3.2.2. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
3.2.3. Независима агенция за борба с корупцията – „за” и „против”
3.3. Органите на съдебната власт и правоохранителните органи срещу корупцията
3.3.1. Ефективност в прилагането на антикорупционното наказателнозаконодателство
3.3.2. Инициативи и мерки срещу вътрешната корупция в органите на съдебната власт

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ В МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА НА АНТИКОРУПЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ (PDF, 69 kb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ