Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Изказване на г-н Милчо Енев
 
Уважаеми дами и господа,

Основната цел на утвърдената от Министъра на вътрешните работи "Стратегия за работа на полицията в близост до обществото" e приближаване на полицейското обслужване до гражданите, с оглед повишаване на тяхното чувство за сигурност, намаляване на престъпността и подобряване ефективността на полицейските услуги за населението. Чрез нея се отговаря и на утвърждаващата се в обществото идея за засилване на превантивната дейност на полицията, за превръщането й в социално легитимна институция, еднакво приета от всички индивиди и социални групи на обществото като необходим и безпристрастен инструмент за разрешаване на конфликти.

Осигуряването на реда и спокойствието на гражданите следва да става чрез минимум намеса в техните права и свободи, като същевременно полицията винаги да е на разположение и в услуга на гражданите. От друга страна полицията следва да отчита специфичните проблеми и потребности на всички обществени групи, включително социално уязвимите групи като: непълнолетни, жертви на престъпления, хора от третата възраст, инвалиди, представители на малцинствата, в т.ч. на ромските общности и др.

Конкретна практическа дейност, заложена за изпълнение в съответствие на Стратегията "Полиция в близост", е промяна на професионалното обучение на полицейските служители, насочено към повишаване на социалната им компетентност при комуникация и при разрешаване на конфликти.

През 2005 год. Национална служба "Полиция" започна провеждане на обучения за повишаване на комуникативната компетентност на полицейските служители, както и организиране и провеждане на курсове и семинари за повишаване на квалификацията на офицерите и сержантите от НСП.

В изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и с цел подобряване на квалификацията на полицейските служители за ефективна работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека, от края на 2005 г. до сега се провеждат теоретико-практически курсове за обучение на служители от Охранителна полиция по работа с ромските малцинства. Част от курсовете се провеждат в Националните учебни центрове – в град Пловдив и Плевен, а останалите – по места в Столична дирекция "Полиция" и Областните дирекции "Полиция" в страната. В края на обучителния цикъл през м. декември 2005 г. беше проведен заключителен семинар – кръгла маса, на който присъстваха представители от НСП, СДВР и РДВР. Лектори бяха експерти от Институт "Отворено общество", Центъра за изследване на демокрацията, Центъра за подпомагане на хора, преживели изтезания – АСЕТ, Комисията за защита от дискриминация и Дирекцията по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет. Основни теми бяха: "Прилагане на етнически профил при проверка на граждани"; "Интеграционни политики спрямо ромските общности"; "Антидискриминационно правно регулиране – недискриминация на лица, принадлежащи към малцинствата"; "Малцинствата и полицията – неизбежната промяна".

Работата на полицейските служители в мултиетническа среда е особено трудна, предвид спецификата на социалния и образователен статус на целевата група – ромските общности. Наред с това в обществото, в частност сред полицейския състав, битуват разпространени стереотипи и предразсъдъци за ромите, което от своя страна води до едностранчивост и преднамереност при изпълнение на полицейските функции. Всичко това предполага промяна на нагласите сред полицейските служители за работа в тези общности, чрез предлагане на обективна информация за историята им, международната и вътрешно-правната защита и полицейската практика, както и националната политика спрямо малцинствата у нас.

Повишаването на квалификацията на полицейските служители чрез осъществяване на планираното обучение е насочена към по-ефективна работа с представителите на социално уязвимите ромски общности, които в повечето случаи са хора в неравностойно положение.

В обучението по отделните теми се прилага интерактивен подход при поднасяне на съдържанието, като същевременно се разиграват ролеви игри. Тематичните планове на проведените курсове и заключителен семинар са съставени от два модула: теоретичен и практически.

При провеждане на курсовете, за лектори бяха привлечени представители на НПО, експертите по етнически въпроси в Областните администрации, както и служители преминали обучение в Националните учебни центрове в гр. Пловдив и гр. Плевен в предходните години.

Теоретико-практическите курсове се проведоха по тематични планове със следните модули:

Теоретичен модул с тематика:
- "История, обичаи, традиции и религиозни вярвания на ромските общности";
- "Правата на човека и развитие на умения за работа с представители на ромските общности”; "Идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурността в местните ромски общности. Прилагане на проблемно-ориентиран подход при решаването им в контекста на "Стратегия за работа на полицията в близост до обществото".

Практически модул с насоченост:
- Посещения на райони с компактно ромско население и непосредствено запознаване с ежедневната дейност на полицейските служители;
- Срещи с представители на ромските общности и НПО, работещи по проблеми на ромските малцинства.

Провеждането на обучителни курсове в контекста на работата на полицията с представители на социално уязвими групи е необходима и напълно удачна форма на пренастройване и адаптиране на полицейските служители към новите реалности на българското общество. На този етап предвидените финансови средства са достатъчни за обучението на само малка част от състава на Национална служба "Полиция", но от друга страна служителите, преминали вече през проведените курсове, изпълняват функциите на обучители на своите колеги.

Отчита се, че формата на провеждане на обучението, структурирано в два модула (теоретичен и практически), е удачна и дава възможност за гъвкава организация и постигане на желания положителен ефект. Особено важно е, че практическия модул се реализира чрез работа в райони с компактно ромско население, където обучаемите полицейски служители на място прилагат и сверяват познанията си по осъществяване на ежедневните полицейски функции.

На базата на разработени от отдел "Охранителна полиция"–ГД "ППООРП" методически указания за прилагане на проблемно-ориентиран подход за осигуряване на ред и сигурност в населените места от една страна, както и проведеното обучение на полицейските служители, работещи в райони с преобладаващо ромско население от друга, се дава възможност за по-прецизното идентифициране на съществуващите проблеми на обществения ред и сигурността по места и се предприемат конкретни стъпки по решаването им в партньорство с местна власт и администрация, НПО, граждански сдружения, местни лидери и др.

В тази връзка на базата на конкретно изведен проблем се разработват работни карти (проекти), в които се прави анализ и се набелязват конкретни стъпки за решаването му.

Ежедневната работа на полицейските структури за борбата с престъпността и подобряване на обществения ред в населените места предполага ефективна превантивната дейност и привличане на обществеността като партньор. Това предполага полицейската институция да промени ролята си на регистратор на "произшествия", капо се стреми да идентифицира, анализира и отстранява причините и предпоставките, които ги пораждат. Несъмнено за това е нужна съответна професионална и социална компетентност и по-висока квалификация на полицейските служители, която се повишава чрез перманентно обучение и води до ефективно изпълнение на функциите.

Реални резултати от гледна точка на социалния ефект не могат да се постигнат в рамките на една година. Тепърва ще продължава обучителния процес с полицейските служители с цел повишаване на професионалния им капацитет, като усилията ще се насочват към превенция на престъпността, като част от генералната социална превенция в населените места с преобладаващо население в неравностойно положение.

В гази връзка проекта "Стратегии за ефективни полицейски проверки и обиски" (СЕППО) който ще реализираме заедно с Центъра за изследване на демокрацията през следващата година ще допринесе за подобряване на взаимоотношенията между Национална служба "Полиция" и малцинствените общности в страната. Проектът ще се осъществява пилотно на територията на три общини – Хасково, Пловдив и София. Неговата основна цел е разработването на инструментариум за мониторинг на полицейските проверки, целящ както да подобри ефективността на полицията, така и да съблюдава дали гражданите от малцинствен произход са подложени на прекомерни и необосновани полицейски проверки. Проектът ще спомогне за увеличаване на възможностите на местната общност за диалог с полицията при определяне на приоритетите на полицейската работа на местно ниво.

Надявам се, че през 2008 год. изработените модели за извършване на полицейски проверки, като положителни практики ще могат да бъдат разпространени и в други части на страната и така също и в страните от Европейския съюз.

Благодаря ви за вниманието!
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ