Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Изказване на г-н Румен Петков
 
Ваши превъзходителства, уважаеми колеги и партньори,
Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да обявя началото на днешното открито заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността. На днешната среща присъстват посланици от различни страни, представители на законодателната, изпълнителна и съдебна власт в България, наши партньори от неправителствения сектор, с които споделяме общите възгледи за необходимостта от силни институции и активно гражданско общество за противодействие на престъпността и поддържане на обществения ред в общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Участието на днешната среща на представители от такъв широк спектър държавни и неправителствени организации, медии и експерти от различни области е показателно за ролята на Комисията като фактор за обединяване обществените усилия за противодействие на престъпността.

Подготвеният от Центъра за изследване на демокрацията със съдействието на МВР доклад, който предстои да бъде представен, изследва използването на етнически профили от полицията у нас и в други страни, повече или по-малко сходни по отношение на традиции, демографски и обществено-икономически условия. По принцип въпросът за прилагането на етнически, расови или религиозни стереотипи е от изключителна важност, тъй като до голяма степен е показател за степента на толерантност, респективно на демократичност, на обществото.

От гледна точка на полицейските структури този въпрос кореспондира със стремежа ни за изграждане и укрепване на доверието между полицията и всички обществени слоеве. Искам да напомня, че този стремеж се реализира последователно и неотклонно в Стратегията за работа на полицията в близост до обществото, която има водеща роля при определяне подходите и методите на българската полиция.

Подобни изследвания дават възможност да се избягва възникването на кризи на етническа основа. Разработването на анализи и изследвания по такива въпроси, които засягат същността на съвременното общество, са изключително необходими в нашата съвместна работа по превенция на престъпността.

Винаги съм изразявал дълбокото си убеждение, че противодействието на престъпността не може да бъде задача, решаване единствено от една институция, била тя и МВР. Необходимо е да бъде използван целият ресурс на държавата и обществото за осезаем натиск върху престъпността за укрепване на държавността и в интерес на гражданите.

МВР провежда целенасочена и последователна политика на прозрачност на своите действия, като се стремим да ангажираме в по-голяма степен структурите на гражданското общество. Превенцията заема приоритетно място в комплекса от мерки на МВР в борбата срещу престъпността. Тя е един от водещите приоритети в дейността на МВР през 2006 г. и основен инструмент за противодействие на престъпността.

Произтичащите от този приоритет задачи, които се изпълняват ежедневно от нашите служители, са свързани с активизиране на дейността на полицейските структури по места и подобряване достъпа до полицейските услуги чрез адекватна обратна връзка-с гражданите.

Важна задача в контекста на укрепване на доверието спрямо МВР е разработването на обективни критерии за оценка дейността на полицията с основен показател за ефективност "удовлетвореността на гражданите", както и на критерии за оценка на превенцията на насилието и престъпността, за участието на населението в превантивната дейност и за ефективността на профилактичните мероприятия.

Спазването на правата на човека в дейността на МВР, за чието изпълнение са предприети всички необходими мерки от нормативен и организационен характер, е пряк израз на стремежа за повишаване на общественото доверие към служителите на МВР. В тази насока искам да отбележа въвеждането в действие на нови механизми и инструменти за въздействие, като например постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика за координиране в национален мащаб на дейността по спазване на правата на гражданите при осъществяване на законово определените правомощия на полицейските служители. От съществено значение е и систематичното обучение на служителите по права на човека, по въпросите на полицейската етика и полицейското задържане. В изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и с цел подобряване на квалификацията на полицейските служители за ефективна работа в мултиетническа среда, редовно се организират курсове за обучение на служители от Охранителна полиция по работа с ромските малцинства.

Разширяването и усъвършенстването на формите на превантивна дейност и подобряването на сътрудничеството с органите на местната власт и управление, структурите на гражданското общество и населението за противодействие на престъпността и поддържането на обществения ред е осъзната политика на МВР. Ние съзнаваме, че партньорството и гражданският мониторинг са определящ фактор и индикатор за изпълнението на ангажиментите на МВР за обезпечаване живота и сигурността на гражданите. Обединяването на нашите усилия утвърждава превенцията като основен инструмент за ограничаване на общите и специфичните криминогенни фактори и спомага за по-нататъшното развитие на партньорските модели за противодействие на престъпността.

Оценяваме като полезни направените в доклада препоръки и информация по разглежданата проблематика в контекста на други страни по отношение на употребата на етнически профили в работата на полицията. В доклада са представени отчетливо организираните на правителствено ниво основни инициативи по разрешаване на този проблем, които ще бъдат проучени с необходимото внимание с оглед извличане и използване на структурно-функционални модели за действие в различни ситуации.

Искам да ви уверя, че както и досега МВР залага на комплексния подход срещу престъпността, който е наша съзнателно избрана политика за създаване на сигурност и ред в обществото. МВР ще продължи установената традиция на тясно взаимодействие с институциите на гражданското общество в духа на най-добрите практики на водещите правоохранителни служби в другите страни.

Бих искал да благодаря на Н.Пр. Джеръми Хил за помощта и отзивчивостта към работата на Комисията и към нашите усилия за противодействие на престъпността. Благодаря на всички гости за участието в днешното заседание, което възприемам като знак за съпричастността към дейността на българското правителство в сферата на правосъдието и вътрешните работи и за усилията ни за достойно присъединяване на нашата страна към ЕС!

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ