Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз
 

Съдържание
Пълен текст (PDF, 2.90 Mb)

Настоящият доклад е седмият годишен обзор на корупционната ситуация и на антикорупционната политика в България. Той разглежда основните възможности и предизвикателства в тази сфера във връзка с предстоящото членство на страната в Европейския съюз.

Докладът е резултат на системния корупционен мониторинг и обобщава получените данни за разпространението на корупцията в страната и изводите за наблюдаваните тенденции. Той съдържа оценки за действията и инициативите на държавата и гражданското общество за противодействие на корупцията, както и редица антикорупционни идеи и препоръки. Предвид регистрираното увеличаване броя на корупционните сделки през 2005 г. в сравнение с постепенно наложилата се от 1998 г. насам положителна тенденция се отбелязва изчерпването на меките мерки и необходимостта от по-ефективни действия за превенция и противодействие на административната и на политическата корупция, както и от въвеждане на ефикасна система за мониторинг и оценка, по-активен граждански контрол върху публичния сектор и в частност върху структурните звена, непосредствено разпореждащи се с европейските фондове. Наред с това е обоснована и необходимостта от ревизиране на усложнените бюрократични процедури на ЕС, залагащи преди всичко на индикатори на входа вместо на изхода, чийто негативен ефект е съизмерим с корупционния.


Медиите за доклада
Предишните доклади за оценка на корупцията

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ