Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Видеоконференция “Техники за оценка и измерване на корупцията”
 
На 21 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха четвъртата видеоконференция от пилотна програма “Антикорупция” на тема “Техники за оценка и измерване на корупцията” за представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Академията по публична администрация към президента на Украйна в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от обществения и частния сектор в офиса на Световната банка в Бишкек, Киргистан. Видеоконференцията е част от пилотна програма на тема “Антикорупция”, която ще бъде проведена чрез Глобалната мрежа за обучение и развитие за страни в преход от Европа и Централна Азия.

Програмата по “Антикорупция” включва поредица от пет видеоконференции, които ще дискутират следните аспекти от антикорупционните политики: публично-частното партньорство в борбата с корупцията; мониторинг на корупцията и техники за оценка; граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията; скрита икономика и корупция; организирана престъпност и корупция.

Лектори на видеодискусията бяха: г-н Анвар Шах, Програмен директор, отдел "Управление на обществения сектор", Институт на Световната банка във Вашингтон и г-н Александър Стоянов, Директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията в София.

В презентацията си г-н Анвар Шах наблегна върху разликите между видове корупция и трудностите при измерването им (напр. в съдебната система, по високите етажи на властта, административна и пр.), както и върху методите за борба с тях, които силно се влияят от местните политически и икономически условия в дадената страна. Г-н Шах също така подчерта, че по-високо развитите държави отбелязват по-големи успехи в борбата с административната или “дребната” корупция поради по-добре функциониращи институции и по-големи възможности за граждански контрол върху тях. В същото време, т. нар. “голяма” или политическа корупция продължава да бъде проблем и на развитите общества и все още не съществуват адекватни механизми за измерването и и борбата с нея.

В своето изказване г-н Александър Стоянов представи специфичните характеристики на Системата за корупционен мониторинг (СМК) на Коалиция 2000 прилагана в България след 1998 г. и постигнатите от този мониторинг резултати като: по-трайното настаняване на темата за борбата с корупцията като един от основните приоритети в програмите на различните политически партии в България; активиране на обществения натиск за реформи свързани с подобряване на административните услуги за граждани и фирми; упражняване на по-силен граждански контрол върху управляващите среди. Г-н Стоянов отбеляза, че независимо от факта, че понастоящем СМК отчита двойно понижение на нивото на действително осъществените корупционни сделки според проучванията сред населението и бизнеса, корупционните очаквания сред тези групи запазват своите високи стойности от началото на мониторинга, което показва, че обществото очаква още по-активна позиция от страна на правителството при разработването и прилагането на антикорупционни политики.

Видеоконференцията цели да: улесни обмяната на знания, опит и добри практики по отношение на измерване и оценка на корупцията; да засили местния капацитет в Украйна и Киргистан за измерване и оценка на корупцията; да повиши капацитета на гражданските организации в тези страни да упражняват контрол върху прилагането на правителствени антикорупционни програми.

Презентации и обща информация
Презентация на г-н Анвар Шах, Програмен директор, отдел "Управление на обществения сектор", Институт на Световната банка, Вашингтон, САЩ (MS Powerpoint, 140 Kb) (само на английски език)
Презентация на г-н Александър Стоянов, Директор по научната дейност, Център за изследване на демокрацията / Коалиция 2000 (MS Powerpoint, 1.3 Мb) (само на английски език)
Описание на Модул 4 “Техники за оценка и измерване на корупцията” (MS Word, 44 Kb) (само на английски език)

Предишни видеоконференции по Програмата по “Антикорупция”
Първа видеоконференция на тема “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията” - 18.07.2005 г.
Втора видеоконференция на тема "Скрита икономика и корупция" - 09.09.2005 г.
Трета видеоконференция на тема "Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията” - 16.09.2005 г.

Предишни събития и публикации по темата “Техники за оценка и измерване на корупцията” на Центъра за изследване на демокрацията
Семинар “Мониторинг на корупцията” – 17-18.06.2005 г.
IV-ти Глобален форум за борба с корупцията - 7 -10.06.2005 г.
Пресконференция за представяне на корупционните индекси на населението на Коалиция 2000 – 21.12.2004 г.
Доклад "Антикорупционните реформи в България", 2004 г
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ