Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Видеоконференция “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията”
 
На 16 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха видеоконференция на тема “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията” за представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Академията по публична администрация към президента на Украйна в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от обществения и частния сектор в офиса на Световната банка в Бишкек, Киргистан. Видеоконференцията е част от пилотна програма на тема “Антикорупция”, която ще бъде проведена чрез Глобалната мрежа за обучение и развитие за страни в преход от Европа и Централна Азия.

Програмата по “Антикорупция” включва поредица от пет видеоконференции, които ще дискутират следните аспекти от антикорупционните политики: публично-частното партньорство в борбата с корупцията; мониторинг на корупцията и техники за оценка; граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията; скрита икономика и корупция; организирана престъпност и корупция.

Лектори на видеодискусията бяха: г-н Крис Томпсън, Ръководител на проект и г-н Катилин Попов, Правен експерт, проект “Реформа в търговското право", Американска агенция за международно развитие, София, България и д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията / Коалиция 2000.

В своята презентация г-н Томпсън и г-н Попов представиха основните характеристики на новоприетия Закон за частните съдебни изпълнители. Този закон се очаква, да има пряк положителен ефект върху бизнес климата в страната като допринесе за повишаване на събираемостта на вземанията и по-ефективно изпълнение на договорите. Наред с това новата правна уредба, предвиждаща въвеждането на “пазарен” механизъм при събирането на вземанията чрез лицензирането на частни съдия-изпълнители, има за цел да подобри отчетността и прозрачността в съдебната система, да повиши общественото доверие в работата на съда и да подобри ефективността при принудителното изпълнение.

Фокусът в презентацията на д-р Йорданова бе върху подготовката на предложения за законодателни и конституционни промени за борба с корупцията в съдебната власт в България от 1998 г. насам, резултат от съвместните усилия на Коалиция 2000 и представители на различни държавни институции и неправителствени организации. Д-р Йорданова наблегна и върху някои от все още нерешените проблеми пред реформата в съдебната система в България: извеждане на следствието извън системата на съдебната власт и преминаването към изпълнителната власт (МВР), въвеждането на процедури за избор на висшите магистрати и отчитането им пред Народното събрание, продължаване на регистрърната реформа и въвеждането на новите технологии в съдебната система.

Очакванията са, че дискусията ще насърчи политиците и представителите на неправителствени организации от Украйна и Киргистан да си сътрудничат активно за постигането на по-добри резултати в областта на съдебната реформа и антикорупционните дейности, както и да създадат мрежа от експерти в тези области като механизъм за дългосрочно международно сътрудничество.

Презентации и обща информация
Презентация на г-н Крис Томпсън, Ръководител на проект и г-н Катилин Попов, Правен експерт, проект “Реформа в търговското право”, Американска агенция за международно развитие, София, България (MS Powerpoint, 73 Kb) (само на английски език)
Презентация на д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията / Коалиция 2000 (MS Powerpoint, 291 Kb) (само на английски език)
Описание на Модул 3 “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията” (MS Word, 57 Kb) (само на английски език)

Предишни видеоконференции по Програмата по “Антикорупция”
Първа видеоконференция на тема “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията” – 18.07.2005 г.
Втора видеоконференция "Скрита икономика и корупция" - 09.09.2005 г.

Предишни събития и публикации по темата “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията” на Центъра за изследване на демокрацията
Видеоконференция: Усъвършенстване на търговското законодателство: Несъстоятелност и права на кредиторите– 22.03.2005 г.
Пресконференция: Представяне на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт – 2.10.2003 г.
Работна среща: Обсъждане на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт – 24.06.2003 г.
Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт, 2003 г.
Програма за развитие на съдебната реформа в България, 2000 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ