Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Видеоконференция “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията”
 
На 18.07.2005 г. Центърът за изследване на демокрацията организира видеоконференция на тема “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията” за представители на Академията по публична администрация в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от офиса на Световната банка в Бишкек, Киргистан. Видеоконференцията е част от пилотна програма на тема “Антикорупция”, която ще бъде проведена чрез Глобалната мрежа за обучение и развитие. Центърът за изследване на демокрацията е партньор на глобалната мрежа от месец март 2004 г.


Програмата включва поредица от пет видеоконференции, които ще дискутират следните аспекти от антикорупционните политики: публично-частното партньорство в борбата с корупцията; мониторинг на корупцията и техники за оценка; граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията; скрита икономика и корупция; организирана престъпност и корупция. Оставащите четири видео дискусии ще се проведат в периода септември – октомври 2005 г.

Програмата по “Антикорупция” е разработена с цел да подпомогне общността от експерти и водещи фигури в борбата с корупцията в региона на Европа и Централна Азия – главно от Украйна и Киргистан – да проучи опита на глобалните и регионалните добри практики чрез споделяне на знания и създаване на нови възможности за диалог. Очаква се, че програмата ще допринесе към изграждането на капацитет в организациите, пряко въвлечени в борбата с корупцията от региона на Европа и Централна Азия и ще улесни обмена на опит между държавите, които имат обща история и, или сега, или в миналото, са имали сходни проблеми в развитието си.

Фокусът на първата видеоконференция беше върху взаимодействието между държавните институции и неправителствените организации в борбата с корупцията в България и опита на Коалиция 2000 в тази насока, както и върху ролята на частния сектор в изпълнение на антикорупционните политики и корпоративната социална отговорност. Основни лектори на видеодискусията бяха Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията в София, България и Еса Фаал, експерт от Международната правна организация за развитие (IDLO) в Рим, Италия.

Описание на програмата по “Антикорупция” (MS Word, 44 Kb) (само на английски език)
Описание на Модул 1 “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията” (само на английски език) (MS Word, 40 Kb)
Презентация на г-н Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, "Публично-частното партньорство в борбата срещу корупцията" (MS Powerpoint, 1.5 Mb) (само на английски език)
Презентация на г-н Еса Фаал, експерт, Международната правна организация за развитие, "Механизми за ограничаване на корупцията чрез мониторинг и прилагане на вътрешни правила в частния сектор" (MS Powerpoint, 214 Kb) (само на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ