Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Постановление № 125 от 24 юни 2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Създава Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, наричана по-нататък "комисията".

Чл. 2. Комисията като колективен орган за широко обществено представителство по въпросите на превенцията на престъпността дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените организации и другите структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността.

Чл. 3. (1) Комисията се състои от председател, заместник-председател и членове.

(2) Председател на комисията е министърът на вътрешните работи.
(3) Заместник-председател на комисията е определен от председателя заместник-министър на вътрешните работи.
(4) Членове на комисията са:
1. директорът на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи;
2. директорът на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" на Министерството на вътрешните работи;
3. ректорът на Академията на Министерството на вътрешните работи; 4. заместник-министър на правосъдието;
5. заместник-министър на финансите;
6. заместник-министър на труда и социалната политика;
7. заместник-министър на здравеопазването;
8. заместник-министър на образованието и науката;
9. заместник-министър на културата и туризма;
10. заместник-министър на младежта и спорта;
11. председателят на Държавната агенция за закрила на детето;
12. председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България;
13. председателят на Българската търговско- промишлена палата;
14. председателят на Българската стопанска камара;
15. представител на Центъра за изследване на демокрацията.

(5) Заместник-министрите по т. 4 - 10 - членове на комисията, се определят поименно от съответния министър.
(6) Членове на комисията могат да бъдат и представители на юридически лица с нестопанска цел, чиито цели и дейности имат отношение към проблемите на превенцията на престъпността.
(7) Юридическите лица с нестопанска цел заявяват писмено желанието си да станат членове на комисията пред председателя на комисията.
Към заявлението се прилагат следните документи:

1. съдебно решение за регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
3. устав на организацията;
4. анкетен лист за дейността на организацията и бъдещите й програми по образец, одобрен от комисията.

(8) Членовете на комисията по ал. 7 се определят с решение, прието по реда на чл. 7, ал. 3.

Чл. 4. Членовете на комисията не получават възнаграждение за участието си в нейната работа.

Чл. 5. Комисията изпълнява следните функции:

1. осъществява взаимодействието с органите на местното самоуправление, с неправителствените организации и други структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността;

2. осъществява международно сътрудничество по въпросите на превенцията на престъпността със съответните институции на други държави, с международни правителствени и неправителствени организации, както и по линия на Европейската мрежа за превенция на престъпността;

3. осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт, като конкретните форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове;

4. предлага изготвянето на проучвания и периодични виктимизационни доклади във връзка с равнището и тенденциите на престъпността в страната;

5. предлага мерки за засилване на превенцията на престъпността;

6. координира изследване на предпоставките и анализиране на съществуващите практики с оглед предприемане от съответните компетентни органи на адекватни действия за премахване на условията, пораждащи престъпност;

7. анализира извършената от комисията работа, както и резултатите от предприетите действия по превенцията на престъпността;

8. може да получава информация от компетентните органи в съответствие с определените им от закона правомощия относно причините и условията, пораждащи престъпност;

9. отправя препоръки към компетентните органи за въвеждането на адекватни мерки за превенция на престъпността;

10. отправя препоръки и координира дейностите, свързани с квалификацията и обучението на служителите от компетентните ведомства, ангажирани в превенцията на престъпността;

11. изготвя проекти на нормативни актове по проблемите на превенцията на престъпността;

12. изготвя стратегии или програми в областта на превенцията на престъпността и координира тяхното изпълнение.

Чл. 6. (1) Средствата, необходими за дейността на комисията, се осигуряват по бюджетите на ведомствата и институциите, представени в нея.

(2) Отделни дейности на комисията може да се финансират по нормативно установения ред от донори и по международни програми.

Чл. 7. (1) Комисията се свиква на редовно заседание от председателя най-малко веднъж на 3 месеца. При необходимост комисията се свиква на извънредно заседание от председателя по негова инициатива или по искане на някой от членовете й.

(2) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на комисията най-малко 5 дни преди датата на заседанието, като предложения за промени в него може да прави всеки член на комисията най-късно два дни преди заседанието.
(3) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете й. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
(4) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря. Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието.
(5) Председателят на комисията може да кани за участие в работата на комисията представители и на други държавни органи, невключени в състава й, на органи на местното самоуправление, както и на други неправителствени организации, социални и икономически партньори, академичните среди, образованието и културата, средствата за масово осведомяване, информационното общество, младежки и спортни организации и асоциации, издателства, религиозни институции и др., имащи отношение към дейността на комисията, които участват без право на глас.
(6) Във връзка със своята дейност комисията създава експертни работни групи, както следва: по изследвания и анализи на престъпността; по превенция на младежката престъпност; за работа с уязвими групи от обществото; по превенция на престъпността, свързана с наркотици; по превенция на най-често извършваните престъпления, свързани с личността и имуществото на гражданите; за работа с жертвите на престъпления и др.

Чл. 8. Организационното обслужване на комисията се осъществява от Министерството на вътрешните работи.

Чл. 9. (1) Председателят на комисията:

1. представлява комисията;
2. определя дневния ред на заседанията на комисията;
3. насрочва и ръководи заседанията и работата на комисията;
4. организира и контролира изпълнението на решенията на комисията;
5. представя на заинтересуваните ведомства приетите от комисията решения, становища и предложения;
6. утвърждава състава на експертните работни групи по предложение на членовете на комисията;
7. отправя покани за участие в работата на комисията на представителите по чл. 7, ал. 5;
8. определя секретар на комисията от Министерството на вътрешните работи;
9. предлага на комисията да приема допълнителни правила за работата си по неуредени в постановлението въпроси.

(2) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя на комисията.

Чл. 10. (1) До 31 март на текущата година председателят на комисията внася в Министерския съвет доклад за дейността на комисията за предходната година.

(2) Комисията създава и поддържа страница в интернет, на която се публикуват годишните доклади за дейността на комисията, изготвените изследвания, анализи и други материали, свързани с нейната дейност.

Заключителни разпоредби

§ 1. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 53 от Закона за администрацията.

Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров
41432ПУБЛИКУВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 55/05.07.2005 Г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ