Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Постъпили проекти по конкурса "Гражданското общество срещу корупцията"
 
CSD

 

   

Входящ номер/дата
Наименование на проекта и кандидатстващата организация


01/14.11.2003 Заедно срещу корупцията - Фондация “Вега”, София

02/18.11.2003 Обществен контрол при защита на обществения интерес в процеса на реализиране на държавно гарантираните заеми - Клуб “Отворено общество”, Бургас и Черноморска правна общност, Бургас

03/20.11.2003 Типология на корупционните практики и противодействие на корупцията и проявленията и в съдебната система - Сдружение “Морал и чест за България”, София

04/20.11.2003 За нова публичност - прозрачност и етичност в работата на администрациите и органите на местно самоуправление в общини – членове на Асоциация на родопски общини - Асоциация на родопските общини, Смолян

05/20.11.2003 Обучение по корупционни практики и създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора - Център за социални практики, София

06/20.11.2003 Изграждане на Младежки общински съвет Съюз за възстановяване и развитие, Хасково

07/20.11.2003 Зов за взаимодействие срещу корупцията - Сдружение “Екозов за гражданско поведение”, Габрово

08/20.11.2003 Местна инициатива за противодействие на корупцията в община Ихтиман - Сдружение “Гражданска инициатива за устойчивост на местните общности”, Ихтиман

09/21.11.2003 Отворена врата за корупционен мониторинг и граждански контрол върху корупционни практики, разпространени сред органите на местната власт - Европейски информационен център, Велико Търново

10/21.11.2003 Местният омбудсман – ефикасен механизъм за борба срещу корупцията в област Кърджали - НПО “Линкс”, София

11/21.11.2003 Прозрачност и ефективност в работата на контролните органи в община Сливен - Гражданско сдружение “Обществен барометър”, Сливен

12/21.11.2003 Познанието – метод в борбата с корупцията - ТПП, Стара Загора

13/21.11.2003 Лабиринт. Информационна кампания за правата на гражданите и задълженията на институциите - Клуб “Отворено общество”, Русе

14/21.11.2003 Възможностите на местното самоуправление в контекста на националната стратегия за противодействие на корупцията - Евроатлантическа гражданска фондация, София

15/21.11.2003 Граждански контрол върху общинския бюджет - Регионално сдружение “Възродено гражданско общество”, Плевен

16/21.11.2003 Университет за гражданска култура - Фондация “Град и култура”

17/21.11.2003 Осигуряване на работещ механизъм за гарантиране на прозрачността при предоставяне на обществени услуги в община Сливен - Клуб “Отворено общество”, Сливен

18/21.11.2003 Антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията в СУ Св. Климент Охридски - Фондация “Социален диалог”, София

19/21.11.2003 Антикорупционно образование за ефективно противодействие срещу корупцията - Асоциация на преподавателите по философия, София

20/21.11.2003 Антикорупционно образование за ефективно противодействие срещу корупцията - Сдружение “Медии с човешко лице”

21/21.11.203 Утвърждаване на институцията на обществения посредник в Софийска област - Сдружение “Бъдеще за всички”

22/21.11.2003 Противодействие на корупцията в данъчната администрация - Център за сравнителни изследвания

23/21.11.2003 Корупцията, “малкият” и младият човек (Антикорупционни практики – информиране, изучаване, представяне) - Фондация “Млади европейци за сигурност – България”

24/21.11.2003 Педагогически модел за антикорупционно образование в средното училище - Сдружение “Елисавета Кларк и Пенка Касабова”

25/21.11.2003 Антикорупционен вътресистемен наблюдател (Приложни методи за пряко противодействие срещу явлението корупция в съдебната система. Правометричен модел за мониторинг и текущо изследване) - Черноморска правна общност, Бургас

26/21.11.2003 Насърчаване на антикорупционна гражданска позиция сред студентите - Фондация EDU

27/21.11.2003 Подкрепа и съдействие за решаване на извънсъдебни спорове в сферата на средното образование чрез установяване на училищни посредници в училищата - Българска асоциация за извънсъдебно разрешаване на спорове, Пловдив

28/21.11.2003 Гражданска инициатива за борба с корупцията в местната власт - Дунавски център за обучение и развитие, Свищов

29/21.11.2003 Ученическите лидери срещу корупцията - Сдружение инициатива за развитие, Кърджали

30/21.11.2003 Антикорупционно образование: анткорупционен лекционен курс, предназначен за ученици в системата на средното образование в град Сливен - Център за бизнес интелект

31/21.11.2003 Антикорупционно образование: анткорупционен лекционен курс, предназначен за ученици в системата на средното образование в град Стара Загора - Институт за интердисциплинарни изследвания

32/21.11.2003 Типология на корупционните практики във висшите училища в България и стратегия за противодействие - Асоциация за социални изследвания

33/21.11.2003 Социални корени на различните типове и форми на корупционни практики във висшите училища в България (типологически модел на характерните случаи и стратегии за противодействие) - Фондация “Общности 2002”

34/21.11.2003 Обществена нетърпимост към корупцията - Център за образователни програми и социални инициативи, Ямбол

35/21.11.2003 Оценка на ефективността и прозрачността на процеса по усвояване на средствата по програма ФАР в подпомагане развитието на гражданското общество в България - Фондация ACCESS

36/21.11.2003 Мониторинг на корупционни случаи в областта на публичната администрация в общините Плевен, Долна Митрополия и Долен Дъбник - Българско сдружение за честни избори, Плевен

37/21.11.2003 Насърчаване на гражданска ангажираност и проучване на възможността за въвеждане на институцията Обществен посредник на територията на Община Сунгурларе - Институт за икономическа политика, София

38/21.11.2003 Публичност и прозрачност на процедурите за допускане до изпит и проверка и оценяване на знанията в СУ “Св. Климент Охридски” (Типология и противодействие на условията за възникване на корупционни практики) - Фондация “Митове в реално време”, София

39/21.11.2003 Партньорство и гражданско участие на академичната общественост в превенцията на корупционните явления във висшето образование - Изследователски проекти за европейска и атлантическа интеграция, София

40/21.11.2003 “Висшето образование в България – корупция и антикорупция" - Младежка информационна мрежа, София

41/21.11.2003 Прозрачност на процедурата по предоставяне на помощни технически средства за хора с увреждания - Национален център за социална рехабилитация, София

42/21.11.2003 Обществен съвет за борба с корупцията в малкия град - Сдружение за развитие на община Етрополе

43/21.11.2003 “Антикорупция и гражданство” – учебно помагало по “Обществени науки и гражданско образование” за гимназиален етап на средната образователна степен в българското училище (9-12 клас) - Фондация “Пайдея”, София

44/21.11.2003 Партньорство за прозрачно управление на училището - Асоциация “Родители”, София

45/21.11.2003 Интернет съдебни процеси, Фондация “Право и Интернет”, София

46/21.11.2003 Привличане на бизнеса за по-ефективно участие в борбата срещу корупцията в община Велинград Център за икономическо развитие

47/21.11.2003 Национална младежка организация за социално и икономическо развитие Национална студентска инициатива “Аз не корумпирам!”

48/21.11.2003 Формиране на устойчивост срещу корупционен натиск у обучаемите във висши училища като бъдещи държавни служители Институт за политически и правни изследвания

49/21.11.2003 Граждански мониторинг на правния режим и разрешителните, издавани от ХЕИ, Пожарна и аварийна безопасност и Национален институт за паметниците на културата при преустройства на жилища - Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство, София

50/21.11.2003 Корупцията – същност, идентификация, противодействие - Фондация “Институт за икономика и международни отношения”, София

51/21.11.2003 Изграждане на оперативно бюро за разследване на корупцията и въвеждане на институцията Омбудсман на местно ниво в гоцеделчевски регион - Фондация “Егида”, Гоце Делчев

52/24.11.2003 Публичен регистър на университетски дипломи Фондация “Св. Климент Охридски”

53/24.11.2003 Стимулиране на активна общинска позиция за противодействие на корумпираността в черноморските общини - Асоциация на българските черноморски общини, Варна

54/21.11.2003 Модел за мониторинг на назначенията в публичната администрация - Клуб Бюрократ, Студентски град, София

55/21.11.2003 Омбудсман в затвора - Фондация “Помогнете”, Варна

56/24.11.2003 Младежка инициатива срещу корупцията - Училищно настоятелство на ПМГ “Добри Чинтулов” , Сливен

57/24.11.2003 За правата по Орхуската конвенция и върховенството на закона - ИнфоЕКОклуб за здравословна околна среда

58/24.11.2003 Гражданинът и общинският съвет: прозрачност, контрол и законност - Инициативи за гражданско общество, Русе

59/24.11.2003 100 думи: Типология на корупцията у нас според публикуваните в медиите журналистически разследвания: поощрителен конкурс и анализ - Секция за разследваща журналистика при Съюза на българските журналисти

60/24.11.2003 Разкриване н а предпоставките и борба с незаконното строителство и корупцията - Сдружение за разкриване предпоставките и борба с незаконното строителство и корупцията Гр. Русе

61/24.11.2003 Ограничаване на корупционните действия в сферата на здравеопазването и образованието на територията на община Перник, чрез активизиране и укрепване ролята на гражданското общество - Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

62/24.11.2003 Защо да им вярваме? Корупционният потенциал в младежките организации Бизнес клуб – СУ "Св. Кл. Охлидски", София

63/24.11.2003 Прозрачност при финансирането на политици и партии Като похват срещу легализирането на организираната престъпност и за противодействие на корупционните практики - IREX/Промедия, София

64/24.11.2003 Образование и работа в България без корупция - Балкански младежки клуб за приятелство, София

65/24.11.2003 Отворени врати за гражданите на Разград - Българско сдружение за честни избори и граждански права – гр. Разград

66/24.11.2003 Застъпническа кампания за създаване на антикорупционен модел в Община - Пазарджик - Регионален фонд ИГА, Пазарджик

67/24.11.2003 Обществена подкрепа – мисия атникорупция - Център за етнокултурни изследвания - Разград

68/24.11.2003 Да управляваме конфликтите на интереси - Регионално сдружени “Омбудсман”, Стара Загора

69/24.11.2003 Гражданско общество срещу корупцията в горите - Зелени Балкани – Стара Загора

70/25.11.2003 Обучителна програма АНТИКОРУПЦИЯ в Шуменски университет - Сдружение "Център за младежки и студентски инциативи"

71/27.11.2003 Срещу корупцията – лице в лице. Институционализиране на обществен посредник и обществени съвети за борба с корупцията на общинско ниво - Българска младежка легия “Стефан Стамболов”, Смолян


 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ