Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод (PDF, 169 kb)

1. Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000 - антикорупционни функции и основни резултати (PDF, 549 kb)

1.1. Степен на разпространение на корупцията - устойчиво намаление и нови предизвикателства
1.2. Корупционен натиск и оценки за разпространението на корупцията сред различни професионални групи
1.3. Общественото отношение към корупцията

2. Изграждането на национална антикорупционна инфраструктура: стратегии, институции, законодателство и практика (1997 - 2004) (PDF, 616 kb)

2.1. Национална стратегия за противодействие на корупцията и програма за нейното изпълнение
2.2. Държавните институции в противодействие на корупцията

 • 2.2.1. Законодателна власт
 • 2.2.2. Изпълнителна власт
 • 2.2.3. Ролята на съдебната власт

2.3. Специализирани механизми за контрол
2.4. Законодателни мерки срещу корупцията

 • 2.4.1. Наказателноправни инструменти
 • 2.4.2. Други законодателни мерки за ограничаване и предотвратяване на корупцията

2.5. По-достъпни и качествени публични услуги - предпоставка за намаляване на корупцията

 • 2.5.1. Въвеждане на новите информационни технологии в административното обслужване
 • 2.5.2. Разработване на етични кодекси в системата на държавната администрация

3. Начало на антикорупционна реформа в системата на съдебната власт и органите за вътрешен ред и сигурност (PDF, 380 kb)

3.1. Граждански инициативи и правителствени програми
3.2. Конституционноправни и законодателни мерки
3.3. Механизми и мерки за противодействие на вътрешната корупция и за финансова независимост на съдебната власт
3.4. Антикорупционна реформа в МВР

4. Корупция и икономическо развитие (PDF, 1.13 mb)

4.1. Корупция, регулаторна и данъчна тежест и скрита икономика

 • 4.1.1. Данъчна тежест
 • 4.1.2. Регулативна тежест

4.2. Корупция, контрабанда и митническа реформа
4.3. Приватизация и антикорупция
4.4. Корупция и обществени поръчки
4.5. Корупция и антикорупция в частния сектор

5. Гражданското общество срещу корупцията (PDF, 365 kb)

5.1. Неправителствените организации и антикорупционните реформи

 • 5.1.1. Публично-частно партньорство
 • 5.1.2. Коалиция 2000

5.2. Ролята на медиите в антикорупцията
5.3. Антикорупционно образование

6. Заключение (PDF, 88 kb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ