Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втора годишна международна конференция "НАТО, Европейският съюз и новите рискове: перспективата на Югоизточна Европа"
 
29-30 октомври, 2004 г.
София

Изказване на г-н Бойко Коцев, Заместник-министър на вътрешните работи на България

Днешната сесия е посветена на една тема, която доскоро бе непривична за мнозина от нас – публично-частното партньорство срещу новите рискове за сигурността. С течение на времето все повече се убеждаваме, че подобен подход дава ключа за решаването на сложните проблеми пред сигурността в съвременния свят. От една страна става очевидно, че нетрадиционните предизвикателства пронизват всички сектори на обществото и, чрез глобалните комуникационни и информационни мрежи все по-лесно се изплъзват от традиционния институционален контрол. От друга, гражданското общество, чрез своите специализирани структури и медиите, се превръщат в надежден партньор в противодействието на различните форми на организирана престъпност, корупция и дори тероризъм.

Бих казал, че съществува съвсем естествено разделение на труда във формулата на сътрудничеството между правителствени и неправителствени организации, като последните все повече се специализират, запълвайки нишата на информационно-аналитичната дейност и поемайки функции на граждански контрол дори в тази толкова чувствителна област. Днешната конференция е илюстрация на този принос на една от най-активните неправителствени организации в страната за създаването на механизми за диалог и сътрудничество между учени, политици и експерти в превенцията на престъпността.

През изтеклата година след първия подобен форум през септември 2003 г. публично-частното сътрудничество в България придоби отчетливи контури. Един пример – МВР, съвместно с британския Хоум офис и Скотланд ярд, осъществява туининг проект по противодействие на корупцията в системата на министерството. Един от важните аспекти на проекта е неговата отвореност към гражданското общество и заложените в него възможности за сътрудничество с неговите организации. Към проекта е създадена Група по прозрачност, където са представени редица НПО работещи в тази област. Тя има съществен принос за осъществяването на комуникационната стратегия, в рамките на която се изработват обществените послания. В сътрудничество с неправителствения сектор бе разработена и методологията за проучване на проблемите на корупцията сред служителите в министерството.

Друга важна инициатива, която обсъждаме в момента с помощта на Центъра за изследване на демокрацията, ще бъде създаването на Национален съвет за превенция на престъпността в съответствие с релевантната стратегия на ЕС и като национално звено към създадената от 2001 г. Европейска мрежа за превенция на престъпността. Този съвет би могъл да обедини усилията на държавни институции, представители на местната власт, неправителствени организации и бизнеса, и да допринесе за изграждането на взаимно полезни връзки между частния сектор и правоприлагащите органи за идентифициране на тенденциите и намиране на решения за новите рискове пред обществото. Това ще е платформа за координиране и развитие на инициативи за превенция на престъпността, както и за повишаване на обществената информираност за приоритетите в тази насока.

Убеден съм, че благодарение на вече създадените механизми и конструктивен опит в обмяната на информация и взаимните консултации между публичния и частния сектор, тази структура има добри шансове да запълни както институционалната празнина, така и да даде реален принос в превенцията и противодействието на престъпността и на другите нетрадиционни заплахи за обществото.

Полезността на днешния панел е във взаимното ни информиране както за добрите практики, така и за ограниченията и съществуващите проблеми в рамките на общия модел на публично-частното сътрудничество в тази област. Откровената дискусия на този кръг въпроси ще ни помогне да намерим оптималните решения, които да намерят конкретна проекция във всекидневната практика.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ