Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Учебно помагало "Антикорупция"
 
Съдържание
Пълен текст в PDF (1,92 Mb)

В отговор на очевидна потребност и доказан интерес, в рамките на създадена от Коалиция 2000 експертна група по антикорупционно образование с участието на преподаватели от висши учебни заведения, специалисти и консултанти към различни държавни институции, експерти на Коалиция 2000, беше подготвено второто разширено издание на учебното помагало "Антикорупция", издадено през 2000 г.

Работата по него беше мотивирана и от необходимостта от актуализиране на принципните проблеми, отразяване на новите моменти в противодействието на корупцията както в променящото се законодателство и в мерките на правителството, така и в нарасналия антикорупционен потенциал на гражданското общество. Бяха използвани най-новите разработки на Коалиция 2000 - анализите и оценките в Доклада за оценка на корупцията 2002 и публикациите за сивата икономика, контрабандата и корупцията, за антикорупционните аспекти на корпоративното управление, редовните резултати от Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000. Във второто издание са включени нови теми, което свидетелства за амбицията за възможно най-широко обхващане на проблемите в борбата срещу коруцията, занимаващи българското общество в настоящия момент.

Изчерпаното вече първо издание бе използвано в академичните среди за преподавателска дейност, вкл. за лекционни курсове по Антикорупция и като референция за дипломни работи на студенти, обучителни семинари на служители в държавни и общински органи, дискусии и кръгли маси в различни градове в страната, провеждани от неправителствените организации-партньори в локалната антикорупционна мрежа на Коалиция 2000.

Учебно помагало "Антикорупция", 2000 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ