Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Концепция за по-ефективно гражданско участие в подпомагането на уязвими групи
 
Пълен текст (Adobe PDF, 542 KB)

Концепцията за по-ефективно гражданско участие в подпомагането на четири уязвими групи цели да набележи конкретни стъпки на ниво законодателни промени, усъвършенстване на практики и формиране на политики, насочени към вземащите решения и гражданския сектор, които да улеснят уязвимите общности в общуването им с институциите и да създадат ефективни механизми за подпомагането им. За всяка от тези групи - лишени от свобода, жертви на трафик на хора, пострадали от домашно насилие, търсещи закрила и други уязвими групи чужденци – са предложени конкретни решения и пътна карта за тяхното изпълнение.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ