Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Подкрепа на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организации
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.09 MB)

Настоящото изследване анализира механизмите за взаимодействие между институции и НПО в подкрепа на четири уязвими групи – лишени от свобода, жертви на трафик на хора, пострадали от домашно насилие, търсещи закрила и други уязвими групи чужденци – и посочва тенденциите в сътрудничеството между двете целеви групи в подпомагането на посочените общности. Докладът обобщава профила на ангажираните органи и организации, както и проблемите в отношенията между тях. Подробно са разгледани инструментите за сътрудничество между институциите и НПО по отношение на конкретната уязвима общност, както на законодателно, така и на практическо равнище. Очертават се и връзките между посочените проблеми и елементите от механизмите за взаимодействие, които биха могли да доведат до тяхното разрешаване. В заключение се предоставят препоръки за участието на гражданското общество в цялостната подкрепа, и по-специално в предоставянето на юридическо, социално и административно подпомагане на уязвимите лица. Тези препоръки са основани на споделения опит и становища от страна на властите и гражданското общество, както и на приложимите чуждестранни модели и добри практики.

Подкрепа на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организации (Adobe PDF, 1.01 MB, на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ