Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите
 
Пълен текст (Adobe PDF, 840 KB)

С цел подобряване на условията за българските НПО, предоставящи подпомагане на избрани уязвими групи - лишени от свобода, жертви на трафик, пострадали от домашно насилие, както и лица, търсещи закрила, и други уязвими групи чужденци – в доклада са събрани и обобщени добри практики от държави – членки на Европейския съюз, от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и от страни извън Европа.

Те са идентифицирани чрез проучване на общодостъпни материали като печатни и електронни публикации на чуждестранни институции и субекти на гражданското общество и сравнителни доклади на международни организации по законодателството, политиките и практиките в различни държави. Част от информацията е събрана и с помощта на чуждестранни изследователски центрове, работещи в тази сфера, с които Центърът за изследване на демокрацията си сътрудничи по проекти, свързани с избраните уязвими групи и с повишаване на капацитета на гражданското общество.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ