Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Уязвими групи лишени от свобода: Наръчник
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.55 MB)

Определени групи лишени от свобода са поставени в неравностойно положение заради обективни фактори като произход, пол, възраст и други. Те често имат специални потребности, които не винаги са налични, а това води до неравното им третиране или дори до нарушаване на техните права.

Тази публикация проследява състоянието на представителите на такива групи в системите от затвори в Белгия, България, Германия, Испания и Литва. Авторите базират класификацията на тези групи на Наръчника на ООН за затворниците със специални потребности, но прегледът на националния контекст във всяка страна показва, че в зависимост от националните условия, различни групи са класифицирани като уязвими на различни места. За да бъдат обхванати възможно най-широк кръг от хора, броят на разглежданите групи е увеличен, за да обхване някои особено маргинализирани като лишени от свобода с нелечими болести, наркозависими и др.

Всяка група е разгледана в своя контекст като ситуациите на уязвимост са обяснени както общо, така и в националната си среда. От една страна настоящата публикация представя наличните опити за неутрализиране на неравностойното положение в законодателството или усилията на властите и други заинтересовани страни във всяка страна. От друга страна тя идентифицира пропуските в мерките и практиките, които се различават както в различните държави, така и спрямо различните уязвими групи.

Съобщение за медиите (Adobe PDF, 365 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ