Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Наказание на свобода: възможни алтернативи на затвора в Европейския съюз
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.57 МB)

Въпросът „лишаване от свобода или алтернативни наказания“ се обсъжда през последните десетилетия в различни европейски страни, а санкциите, различни от лишаване от свобода, значително се увеличават. Присъдите без лишаване от свобода се приемат като съвременни способи за рехабилитация на извършителите. Счита се, че с тях се решава проблемът с пренаселеността, пред който постоянно са изправени много от местата за лишаване от свобода, а целите на пенитенциарната дейност се постигат по по-хуманен и често пъти по-икономичен начин. В този контекст изглежда очевидна необходимостта да се търсят обещаващи алтернативни наказания, несвързани с лишаване от свобода, в една страна и да се препоръча прилагането им и в други.
Настоящото изследване прави преглед на наказанията, различни от лишаване от свобода, в сравнение с тези, включващи лишаване от свобода и идентифицира обещаващи пенитенциарни практики в Белгия, България, Германия, Испания и Литва.
Идентифицирането на обещаващи или нуждаещи се от подобрения алтернативни пенитенциарни практики в участващите страни се оказа доста трудно, особено когато намерението е не просто да се опишат отделни практики в една от страните. Възможно бе да се идентифицират поне някои аспекти, които се нуждаят от по-внимателен анализ. Важна област за по-нататъшно изследване е да се анализира прилагането на общи стандарти за правата на човека към различните правни системи и правни култури. Съпоставимостта на човешките права е от приоритетно значение, особено когато се изпълнява присъда от една държава членка в друга, но остава не по-малко трудна за постигане.

Съобщение за медиите (Adobe PDF, 373 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ