Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия „Европейският опит в управлението и разпореждането с отнето имущество, придобито от престъпна дейност”
 
На 11 юли 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема: „Европейският опит в управлението и разпореждането с отнето имущество, придобито от престъпна дейност“. Целта на дискусията беше да се обсъди състоянието, значението и резултатите от процеса на управление на обезпечените и разпореждане с конфискуваните активи.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията откри дискусията и подчерта, че идеята е в нея да се включат основните институции, които имат компетентност и са заинтересовани от политиката по управление и разпореждане с конфискувано имущество.

Г-н Трифон Трифонов, началник на отдел „Методология” в дирекция АПИО, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, представи опита на институцията в сферата на управление на обезпеченото имущество. Той разгледа правната рамка за отнемане на незаконно придобито имущество в България, както и обезпечителните мерки, които налага комисията. Г-н Трифонов обърна специално внимание, че в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, е предвиден специален регистър, който предоставя предоставя информация на другите държавни органи относно наложените обезпечителни мерки.

Г-жа Ваня Несторова, прокурор във Върховна касационна прокуратура представи ролята на прокуратурата в процеса на обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество. В контекстта на предвиденото в НПК, г-жа Несторова направи важно разграничение и съпоставка между термините конфискация и отнемане на вещи в полза на държавата. Тя също обърна внимание на предвиденото в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество създаване на междуведомствен съвет, който би трябвало оптимизира процеса на управление на конфискувани активи.

Д-р Атанас Русев, научен сътрудник в Програма „Сигурност“, представи резултатите от изследване на практиките за управление на обезпечено и разпореждане с конфиксувано имущество в 28-те държави-членки на ЕС, проведено от Центъра за изследване на демокрацията, в партньорство с Университета в Палермо. Бяха разгледани основните проблемни области в процеса, както и добрите практики за справяне с тях. На базата на резултатите от проучването, бяха отправени препоръки за оптимизиране на процеса по управление и разпореждане с конфискувано имущество в България.

Алесия Череса, представител на Университета в Палермо, разгледа подробно двата основни подхода в повторната употреба на конфискуваното имущество за социални цели - директна употреба на конфискувани активи и използване на постъпленията от продажба на имущества за обществени и социални цели. Г-жа Череса запозна подробно публиката с добрите практики в няколко европейски държави – Белгия, Италия, Люксембург, Испания и Великобритания.


Г-жа Даниела Тодорова, началник отдел “Държавни вземания” при ТД на НАП София, сподели опита и практиката на Националната Агенция за Проходите по отношение на отнетите в полза на държавата имущества. След като представи общите правомощия и законовата рамка на НАП, тя разгледа способите за разпореждане и специфичния ред за управление на отнетите в полза на държавата имущества, придобити от престъпна дейност. В заключение, г-жа Даниела Тодорова спомена различните практически проблеми, които възникват при разпореждането с имущества в България.

По време на последвалата дискусия г-жа Алесия Череса отговори на въпроси относно специфичния опит на Италия при управлението и разпореждането с отнето имущество, когато то се намира извън страната и как този опит може да бъде използван в България.
Програма на публичната дискусия
Презентация на г-н Атанас Русев "Управление и разпореждане с конфискувани активи в ЕС"
Презентация на г-жа Даниела Тодорова "Опитът на България в използването на отнето в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност."
Презентация на г-жа Алесия Череса "Европейският опит в използването на конфискувано имущество за социални цели"
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ