Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт
 
Съдържание

Увод (PDF 120 kb)

Първа част: Реформа в организацията на съдебната власт. Реформа в администрацията на органите на съдебната власт. Обучение на магистрати и съдебни служители

I. Реформа в организацията (структурата и управлението) на съдебната власт - конституционно-правни, законодателни и институционални аспекти (PDF 196 kb)

  1. Общи положения

  2. Предложения за реформи

   2.1. Организационни принципи, необходими за функционирането на съдебната власт

   2.2. За професионално и недопускащо корупция управление на съдебната власт

   2.3. Антикорупционни мерки за утвърждаване на статута на магистратите

   2.4. Вътрешни контролни механизми срещу корупцията в органите на съдебната власт и другите институции, чиято дейност е свързана с функционирането на съдебната власт. Въвеждане на ефективна система на отчетност

   2.5. Възможни варианти за структурни промени в съдебната власт

   2.6. Конституционно закрепване на извънсъдебни механизми, отнасящи се до основните права на гражданите и по-доброто функциониране на съдебната власт

II. Реформа в администрацията на органите на съдебната власт (PDF 149 kb)

  1. Общи положения

  2. Цел на реформата. Необходимост от изграждане на принципно нова съвременна структура и организация на работата на администрацията на органите на съдебната власт

  3. Предложения за реформа

   3.1. Предложения за усъвършенстване на нормативната основа

   3.2. Необходими организационни промени за реформа в администрацията на органите на съдебната власт

III. Образование, обучение и професионална реализация на магистратите и съдебните служители (PDF 130 kb)

  1. Образование и обучение на магистрати

   1.1. Общо състояние и проблеми

   1.2. Предложения за реформи

  2. Образование и обучение на съдебни служители

Втора част: Реформа в областта на наказателното право и процес (PDF 208 kb)

  1. Общи положения

   1.1. Проблеми в материалното наказателно право

   1.2. Проблеми в наказателно-процесуалното право

   1.3. Проблеми в уредбата на изпълнението на наказанията

  2. Цел на реформата

  3. Предложения за реформа

   3.1. Предложения за реформа в наказателното право

   3.2. Предложения за реформа в наказателно-процесуалното право

   3.3. Предложения за реформа в изпълнението на наказанията

Трета част: Реформа в областта на гражданското право и процес (PDF 291 kb)

  1. Общи положения

   1.1. Проблеми в областта на материалното гражданско право

   1.2. Проблеми в областта на гражданското съдопроизводство

  2. Цел на реформата в гражданското право и процес

  3. Предложения за реформа

   3.1. Промени в търговското право

   3.2. Регистърна реформа

   3.3. Измененията на уредбата в областта на трудовото право

   3.4. Предложения за реформа на гражданското съдопроизводство

Четвърта част: Реформа в областта на административното право и процес (PDF 166 kb)

  1. Общи положения

   1.1. Проблеми в сферата на административното материално право

   1.2. Недостатъци в нормативната основа на административното процесуално право

  2. Цел на реформата в областта на административното право и процес

  3. Предложения за реформа

   3.1. Предложения за реформа на административното право

   3.2. Предложения за реформа на административното съдопроизводство

Заключение (PDF 140 kb)


Пълен текст в PDF (779 kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ