Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Българският износ на оръжие
 
Съдържание
Пълен текст в PDF (805 kb)

Аналитичният доклад разглежда социално-икономическите мотиви, стоящи зад нежеланието на българските политици да подкрепят по-строг контрол над износа на въоръжение. Докладът проследява и реформата в отбранителната промишленост през периода на прехода и актуалното й състояние. Анализирани са механизмите за контрол над въоръжението, както и факторите, обуславящи незаконния износ на оръжие от България. Представени са възможните социални, икономически и политически последици от засиления контрол над износа на оръжие. Предложени са препоръки за усъвършенстване на системата за експортен контрол.

Основното заключитение на доклада е, че въпреки постигнатия напредък по отношение на контрола над външнотърговската дейност с оръжие и малкия брой нарушения в сравнение с 90-те години, все още има какво да се подобрява. За да бъдат разрешени разгледаните проблеми, най-удачно би било да се прилагат по-съвестно и строго приетите със законодателството през 2002 година механизми за експортен контрол.

Оценка на контрола на малки оръжия в България
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ