Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция
 

Съдържание

Пълен текст в PDF (1,22 Mb)

Това е второ, преработено издание със същото заглавие, публикувано от Центъра за изследване на демокрацията, като част от серията "Анализи". То бе разпространено сред участниците в Регионалната координационна среща на Спомагателна маса по въпросите на правото и вътрешните работи към Кръгла маса ІІІ на Пакта за стабилност, която се състоя в София на 3 октомври 2000 г.

Публикацията е резултат от усилията на представители на нестопански организации и държавни институции, независими експерти и журналисти в рамките на Коалиция 2000. Тази инициатива, лансирана през 1997 г., цели ограничаване и овладяване на корупционните практики в обществото, както и провеждането на периодичен мониторинг на обществените представи и нагласи спрямо корупцията.

Нарастването на трансграничната престъпност, като един от главните ресурси на местната "сива" икономика през 90-те години, е резултат на редица международни и вътрешни фактори, най-важният сред които е отслабването на посткомунистическата държава и разпространяването на корупционни практики сред държавните служители.

Голямата социална опасност се корени в криминалното преплитане на интересите на извършителите на трансгранични престъпления и свързаните с тях корумпирани държавни служители (общественото мнение сочи митническите служители като най-корумпираната прослойка). Това изисква анализиране на явлението, както и предприемане на адекватни мерки за мониторинг и практическо противодействие на контрабандата. При това този вид престъпна дейност бе потвърдена и от експертните оценки, съгласно които голяма част от сивата икономика на страната е свързана с незаконния трафик на стоки и с приходите от съответните незаконни дейности.

Анализът разглежда процесите на контрабандата и свързаната с нея корупция в България, определяйки характерните им форми и практически оценки, стратегии за тяхното предотвратяване, контрол и методологии, в три различни раздела::

  • Анализ на трансграничната престъпност в България през 90-те години;
  • Преглед на социологическите и статистическите методи за измерването на контрабандата;
  • Практически предложения за ограничаване на контрабандата и свързаната с нея корупция.

Първият раздел е фокусиран върху комплекса "контрабанда/корупция" в контекста на съвременната криминогенна обстановка в страната и увеличаващите се трансгранични характеристики на престъпността. Проблемът съзнателно е обособен в национален контекст, привидно изолиран от криминалната глобализация.

Във втория раздел на брошурата ("Мониторинг и контрабанда") авторите предлагат два взаимосвързани метода за измерване на нелегалния пренос на стоки. Един от тях е т.нар. "огледална статистика", т. е. съпоставяне между западните и българските официални данни за вноса и износа на страната. Този метод се използва за оценяване на мащабите на "сивата" икономика като цяло, както и за определяне на основните "контрабандни пазари" в България. Освен това се предлага и оригинален механизъм, съчетаващ мониторинга, чрез извадкови проучвания, с контрола върху контрабандните стоки. Механизмът е ориентиран към бъдещо сътрудничество между неправителствените организации в страната и държавните служби (митници и полиция).

Третият раздел на брошурата съдържа конкретни мерки, чието осъществяване би довело до ограничаване на контрабандата и свързаната с нея корупция в страната. Тази част е структурирана по модела на Плана за действие срещу корупцията на Коалиция 2000. В нея се акцентира върху реформата в обществения сектор, антикорупционните инициативи на гражданското общество и се обръща внимание на по-нататъшното развитие на международното сътрудничество в рамките на подготовката за присъединяването на страната към ЕС.

Статистическите данни, използвани в това издание са предоставени от Агенция "Митници", като са взети под внимание и редица препоръки на експерти от агенцията.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ