Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупция, контрабанда и институционална реформа
 

Съдържание
Пълен текст в PDF (1 Mb)


Настоящата разработка обобщава проучванията и дискусиите на експертна група в рамките на антикорупционната инициатива Коалиция 2000, стартирала през 1997 г.
Разработката е посветена на един от най-наболелите проблеми на българския преход към пазарна икономика, стабилни демократични институции и правова държава. Взривообразният ръст на трансграничната престъпност през последните 12 години доведе до възникването на криминална инфраструктура, поддържана и развивана от появилите се през този период престъпни групировки и полулегални ,,силови структури". Тя е част от новата мрежа на международната престъпност, възникнала след края на Студената война, и е тясно свързана с регионалните канали за трафик и контрабанда в Югоизточна Европа. Именно трафикът (в частност на наркотици) и контрабандата са главните източници на доходи за организираната престъпност в страната.

Пресичането на трансграничната престъпност в страната би било невъзможно без решителното противодействие срещу системната корупция в рамките на правозащитните и контролиращите органи. Огромна част от престъпленията и нарушенията при вноса и износа на стоки, наркотици и оръжие, както и при трафика на хора, се извършва с престъпното съдействие на служители на митниците, НС ,,Гранична полиция", както и на други държавни структури, осъществяващи контрол при границите и във вътрешността на страната. Корупционните вериги са част от системната контрабанда или т. нар. контрабандни канали, а средствата за подкупване на държавни служители представляват ,,производствени разходи" за шефовете на контрабандата.

Обяснимо е, че оценката на разглежданите проблеми се затруднява от липсата на информация за точните параметри на контрабандата и в частност на трафика на дрога, както и за действителния мащаб на корупционните практики. Поради това особено значение придобиват косвените индикатори от типа на маркетинговите проучвания за наличието на определени стоки на пазара, както и методите на тяхното съпоставяне с официалната митническа статистика за внос и износ на същите артикули. Наред с тях, особено важна е ролята на експертните анализи, които отчитат неформалните "ценоразписи" на корупционни услуги, както и обемите и стойностите на осъществяваните контрабандни сделки и операции.

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ