Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Институцията Омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство
 

Пълен текст (Adobe PDF, 868 KB)

Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията подготви издаването на сборника “Омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство”. Публикацията е част от разработвания от Правната програма проект по въвеждането на институциите народен защитник и граждански посредници в България и е осъществена с любезното съдействие на Информационния и документационен център на Съвета на Европа в София.

Сборникът включва концепцията за законодателна уредба на възможностите за създаване на тези институции в България и проекта за Закон за народния защитник и гражданските посредници, разработени от експерти към Правната програма. Те предлагат съвкупност от достъпни правила, чрез които гражданите могат да посрещнат новите предизвикателства в обществото в период на значителни промени в страната.

Въвеждането на институцията омбудсман отразява промените в България при прехода й към една по-демократична и зачитаща правата на личността държава. Институцията е ефективен комплекс от механизми за защита на човешките права със силен акцент върху принципа на добро управление. Публикацията има за цел да запознае обществеността със същността и значението на тези институции, като предлага кратък преглед на тяхното развитие в различни държави и задълбочен анализ на условията за създаването им у нас.

В изданието са включени преводи на законите за омбудсмана на различни държави, използвани като основа за изготвянето на законопроекта за България. Това са закони както от държави със силни традиции в тази област (Швеция, Канада и Испания), така и от държави в период на преход, в които институцията съществува отскоро (Полша, Унгария, Македония и Румъния).

Поместен е и превод на цялостната нормативна уредба на Европейския омбудсман, информацията за който е от особено значение предвид продължаващите усилия на България за присъединяване към Европейския съюз.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели – юристи, служители в държавната администрация, политици и всички, проявяващи интерес в областта на човешките права и защитата им от държавата и обществото.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ