Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
 

ПРОЕКТ

(Обн. ДВ бр. 59/1994; изм. бр.78 и 87/1994 ;бр. 93/95; бр. 64 и 96/1996; бр.104 и 110/1996; бр. 58, 122 и 124/1997; бр.11 и133/1998; бр. 6/1999; бр. 6 и 38/2000 г.)

§1. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова алинея 2:
" (2) Право да оспорят законосъобразността на избора имат и членовете на Висшия съдебен съвет по чл.16, ал.2, както и министърът на правосъдието. Жалбата се подава в четиринадесетдневен срок от деня на избора."
2. Досегашната ал.. 2 става ал.З и в нея след думите "Висшият съдебен съвет" се добавя "на първото си заседание след постъпване на жалбата".
3. Ал. З става ал. 4 и след думата "произнасянето" се добавя "или информира председателя на Народното събрание за решението си."
4. Създава се алинея 5: "(5) До произнасяне на Висшия съдебен съвет лицето, чийто избор се оспорва, не участва в заседанията на Висшия съдебен съвет."
§2. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 9 точката в края се заменя с точка и запетая.
2. В ал. 1 се създават точки 10 и 11: "10. приема правилник за работа на съвета и неговата администрация; 11. приема принципни решения относно правомощията си по приложението на този закон."
3. Създава се нова ал. 2: "(2) Решенията на Висшия съдебен съвет са задължителни за органите на съдебната власт."
4. Сегашната ал. 2 става ал. З и се изменя така: "(З) При решаване на въпросите по ал. 1, т. З - 7 се изисква и мнението на съответния пряк ръководител."
§ 3. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова алинея 2: " (2) Предложения за решение по ал. 1 могат да правят всички членове на Висшия съдебен съвет и министърът на правосъдието."
2. Досегашните алинеи 2 , 3 и 4 стават съответно алинеи З, 4 и 5.
§ 4. В чл. 29, ал. 2 след думите "Висшия съдебен съвет" се добавя "с решение, взето по реда на чл. 28, ал. 2 и З".
§ 5. В чл.З0 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. З, буква "а" се изменя така: "а) за прокурорите от Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативните, окръжните, военните и районните прокуратури;"
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. Създава се чл. З0а:
"Чл. З0а. Министърът на правосъдието може да прави пред Висшия съдебен съвет предложения по чл. 27, ал.1, т. 1-5 и 8 -11 за всички длъжности на съдиите, прокурорите и следователите, както и да дава мнение по всички постъпили предложения."
§ 7. Член 31 се изменя така:
"Чл. 31. Член на Висшия съдебен съвет не може да участвува в гласуването на решения, които го засягат лично или се отнасят до негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен."
§ 8. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така: "(2) Решенията по чл. 27, ал. 1, т. 4 и 7 подлежат на предварително изпълнение." 2. Създава се ал.
3: "(З) Министърът на правосъдието има право да обжалва всички решения на Висшия съдебен съвет."
§ 9. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 и 6 се отменят.
2. Създават се нови ал.2 и 3 :
"(2) По решение на Висшия съдебен съвет със съгласието на министъра на правосъдието на инспектората могат да се възложат и допълнителни функции извън посочените в ал.1.
(3) След извършване на проверките по ал. 1, т. 1 и 2, както и при установяване на очевидна некомпетентност при разглеждане и решаване на съдебни, прокурорски и следствени дела, инспекторатът внася информация за констатациите си във Висшия съдебен съвет, който взема решение за необходимите мерки."
3. Досегашната алинея 2 става алинея 4.
§ 10. Член 36 се изменя така:
1. В ал. 1 думите "инспектори, ревизори и експерти" се заменят с " инспектори и ревизори".
2. В ал. 4 след израза "ал. 1" се добавя "и З", а думите "съобразно компетенциите си" се заличават.
§ 11. В чл. З6а, ал. З се изменя така:
"(З) Инспекторите осъществяват функциите по чл. 35, ал.1."
§ 12. В чл. 36б, ал. З се изменя така:
"(З) Ревизорите осъществяват функциите по чл. 35, ал. 1, т. 5."
§ 13. Член З6в се изменя така:
"Чл. З6в. По предложение на главния инспектор министърът на правосъдието може да командирова съдии, прокурори и следователи за извършване на проверки по чл. 35, ал. 1, т. 1, 2 и 5 със съгласие на съответния пряк ръководител."
§ 14. В чл. 50, ал.З след думите "които са в неплатен отпуск" се добавя "и тези, които не са в трудово правоотношение".
§ 15. В чл. 56, ал.1, т. З думите "в края на всяко шестмесечие" се заменят с "ежемесечно".
§ 16. В чл. 63, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите "в края на всяко шестмесечие" се заменят с "ежемесечно".
2. Създава се т. 10: "10. организира участието на съдиите, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията от съдебния окръг в квалификационни курсове лично или чрез определен от него съдия."
§ 17. В чл. 79, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите "в края на всяко шестмесечие" се заменят с "ежемесечно".
2. Създава се точка 8:
"8. организира участието на съдиите от апелативния съд в квалификационни курсове лично или чрез определен от него съдия."
§ 18. В чл. 83 думите "от апелативен съд" се заменят с "от апелативен или окръжен съд със съответен ранг."
§ 19. В чл. 94 думите "от апелативния съд" се заменят с "от апелативен или окръжен съд със съответен ранг."
§ 20. Създава се чл. 114а:
"Чл. 114а. Главният прокурор лично или чрез определени от него прокурори организира участието на прокурорите в квалификационни курсове."
§ 21. В чл. 116 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 22. В чл. 120 след думите "е назначен" се поставя запетая и се добавя "ако отговаря на изискванията за тази длъжност."
§ 23. В чл. 123, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 5 и 6 :
"5. изготвят годишен доклад за дейността на следствената служба, който изпращат на Висшия съдебен съвет; 6. ежемесечно подготвят и предоставят на инспектората при Министерството на правосъдието информация за образуването и движението на делата;"
2. Досегашните точки 5, 6 и 7 стават съответно т. 7, 8 и 9. 3.
Създава се т. 10: "10. организират лично или чрез определен от тях следовател участието на следователите от съответната следствена служба в квалификационни курсове.".
§ 24. В чл. 127, ал. 5 думите "съдебен инспектор" се заменят с "инспектори и ревизори по този закон".
§ 25. Създават се чл.127а, 1276, 127в, 127г, 127д, 127е и 127ж:
"Чл.127а. (1) Назначаването на младши съдии, младши прокурори, районни съдии, прокурори в районна прокуратура и следователи в окръжните следствени служби се извършва след провеждане на конкурс.
(2) Ръководителите на съответните съдилища, прокуратури и следствени служби уведомяват министерство на правосъдието за вакантните длъжности по ал.1 в срок до три месеца от освобождаването или разкриването им.
(3) Уведомяването за овакантяващи се длъжности на младши съдии и младши прокурори може да се извърши и преди изтичане на срока, за който са назначени.
(4) Министърът на правосъдието в седмодневен срок от уведомяването издава заповед за насрочване на конкурс за вакантните длъжности, в която се посочват датата и мястото на конкурса, за какви длъжности се насрочва и други условия на конкурса.
(5) Заповедта по ал. 4 се обнародва в Държавен вестник.
Чл. 127б. (1) Конкурс не се провежда, когато в петнадесет дневен срок от обнародването на заповедта по чл.127а, ал. 4 няма постъпили кандидатури или се е явил само един кандидат.
(2) Когато се яви само един кандидат, органите по чл. 30, ал.1 и З0а могат да направят мотивирано предложение до Висшия съдебен съвет за назначаването му или да предложат провеждане на нов конкурс.
Чл.127в. (1) В състава на комисията за провеждане на конкурс участват:
1. за младши-съдия и районен съдия - съдия от съответния окръжния съд, съдия от съответния апелативен съд и инспектор от Министерство на правосъдието;
2. за младши прокурор и прокурор в районна прокуратура - прокурор от съответната окръжна прокуратура, прокурор от съответната апелативна прокуратура и инспектор от Министерство на правосъдието;
3. за следовател в окръжна следствена служба -следовател от съответната окръжна следствена служба, прокурор, определен от Главния прокурор на Република България, и инспектор от Министерство на правосъдието. (2) Представителите на съда и следствените служби се определят от техните ръководители, а на прокуратурата - от Главния прокурор на Република България. Представителят на инспектората към Министерство на правосъдието се определя от министъра на правосъдието.
Чл.127г. (1) До участие в конкурса се допускат всички лица, отговарящи на изискванията по чл.126, т. 1-3, а за съдии в районен съд, прокурори в районна прокуратура и следователи в окръжна следствена служба - и притежаващи двегодишния стаж по чл. 127, ал. 1. Документи се подават до деня, предхождащ провеждането на конкурса. Когато няма кандидати, отговарящи на изискването за стаж, до участие се допускат кандидати без необходимия стаж.
(2) Конкурсът се състои от писмен изпит и събеседване.
(3) Писменият изпит е анонимен и представлява подготовка на акт по определен от комисията казус. Всеки член на комисията оценява самостоятелно писмената работа по шестобалната система.
(4) До участие в събеседването се допускат само кандидатите, получили средна аритметична оценка над 4.00.
(5) При събеседването се преценяват и необходимите нравствени и професионални качества на кандидата.
(6) След събеседването, конкурсната комисия класира кандидатите. Решението за класиране се определя с обикновено мнозинство и се съобщава на кандидатите и на органите по чл.З0, ал.1 и З0а.
Чл.127д. (1) Всеки кандидат може да обжалва законосъобразността на провеждане на конкурса пред Висшия съдебен съвет в седмодневен срок от обявяването на резултатите.
(2) Когато Висшият съдебен съвет отмени конкурса, се насрочва нов конкурс в срок не по-късно от един месец.
(3) Решението на Висшия съдебен свет по законосъобразността на проведения конкурс е окончателно и не подлежи на обжалване.
(4) След влизане в сила на решението за класиране органите по чл. 30, ал. 1 внасят предложение за назначаване във Висшия съдебен съвет в съответствие с резултатите от конкурса. Когато в петнадесет дневен срок това не бъде сторено, предложението се прави от министъра на правосъдието.
Чл.127е. (1) По решение на Висшия съдебен съвет може да се насрочи конкурс и за други длъжности.
(2) В решението си Висшият съдебен съвет определя за каква длъжност се провежда конкурса, датата, мястото и реда за провеждането му, съставът на комисията, както и други условия.
Чл.127ж. Висшият съдебен съвет може да издава методически указания за провеждането на конкурсите."
§ 26. Член 129 се изменя така:
"Чл.129. (1) Съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми след навършване на три години стаж на съответната длъжност, която заемат в съдилищата, прокуратурите или следствените служби.
(2) Не по-късно от три месеца преди изтичане на срока по ал. 1 Висшият съдебен съвет назначава тричленна комисия, която извършва комплексна оценка на професионалните качества на съдията, прокурора или следователя, на когото предстои да стане несменяем. В комисията може да бъде включен и представител на Министерство на правосъдието.
(3) Комисията изготвя оценката по критерии, приети от Висшия съдебен съвет.
(4) Комисията в срок до един месец изготвя оценката и я представя на органите по чл. 30, ал.1 и 30а и на Висшия съдебен съвет.
(5) Органите по чл. 30, ал. 1 и 30а в петнадесетдневен срок представят становище или правят предложение за освобождаване от длъжност на съответния съдия, прокурор или следовател пред Висшия съдебен съвет.
(6) Висшият съдебен съвет обсъжда оценката, становищата и предложенията в срок до един месец от постъпването им."
§ 27. Член 130 се изменя така:
"Чл. 130. (1) Съдиите, прокурорите и следователите не могат да бъдат командировани за повече от три месеца в една календарна година без тяхно писмено съгласие.
(2) За времето, през което съдия, прокурор или следовател е командирован за изпълнение на по-висока длъжност от тази, която заема, му се изплаща съответното по-високо възнаграждение.
(3) Бременни и майки с деца до тригодишна възраст не могат да бъдат командировани без тяхно писмено съгласие." § 28. В чл. 131 се създава ал. 3:
"(З) При освобождаване по ал. 1, т. 5 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 129, ал. 2 - 4." § 29.
В чл. 132, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така: "3. да бъдат в трудови или служебни правоотношения с държавна или общинска администрация или с други юридически лица, с изключение на висши училища или научни институти за научна или преподавателска дейност ;"
2. В т. 4 след думите "търговска дейност" се добавят думите "като едноличен търговец".
§ 30. В чл. 139 се създава ал. 3:
"(3) При изпълнение на служебни задължения от съдия, прокурор или следовател в почивни и празнични дни по разпореждане на съответния ръководител на съдията, прокурора или следователя се заплаща допълнително възнаграждение в размер, определен от Висшия съдебен съвет."
§ 31. В чл. 139в се правят следните допълнения и изменения:
1. Създава се ал. 1: "Чл. 139в. (1) Съдиите, прокурорите и следователите се осигуряват задължително за сметка на бюджета на съдебната власт."
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 32. Член 139г се изменя така:
"Чл. 139г (1) При прекратяване на трудовото правоотношение при условията на чл. 131, ал. 1, т.1, 2 и 4 на несменяемия съдия, прокурор и следовател се изплаща еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото години има прослужени в системата на съдебната власт, но не повече от двадесет.
(2) При повторно освобождаване от длъжност от дължимото обезщетение по ал. 1 се приспада обезщетението, получено при предишното освобождаване.
(3) Обезщетението по ал. 1 се изплаща на наследниците на несменяемите съдии, прокурори и следователи, когато трудовото правоотношение е прекратено поради смърт."
§ 33. Създават се чл. 139д и 139е:
"Чл. 139д. В случаите на възстановяване на незаконно уволнен съдия, прокурор или следовател същият има право на обезщетение в размер на брутното си възнаграждение за времето, през което не е бил на работа, но не за повече от десет месеца. Размерът се определя към момента на признаване уволнението за незаконно.
Чл. 139е. (1) При преназначаване на съдия, прокурор или следовател на друга длъжност, свързана с промяна на населеното място, от бюджета на съответния съд, прокуратура или следствена служба, където се преназначава, му се заплащат:
1. пътни разноски - за него и членовете на семейството му;
2. разноските по пренасяне на покъщнината му;
3. възнаграждение за дните на пътуването и за още два дни. (2) Алинея 1 не се прилага в случаите на преместване като дисциплинарно наказание."
§ 34. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията" се заличават, а думите "три години" се заменят с думите "пет години".
2. В ал. 2 думите "съдия-изпълнител и съдия по вписванията" се заличават.
3. Създава се ал. 3:
"(3) Повишаването в ранг и заплата на съдиите,прокурорите и следователите, без съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, се извършва след проверка на тяхната работа по реда на чл. 129, ал. 2 - 4 и 6."
§ 35. Създава се раздел VІ в Глава девета с наименование "Квалификация": "Квалификация Чл. 146а. (1) Квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите се организира и контролира от Министерството на правосъдието.
(2) Провеждането на квалификацията може да бъде извършено и от специализирани организации, оправомощени от Министерството на правосъдието.
(3) Министерството на правосъдието участва в изготвяне на учебните програми за всички форми на квалификация и издава удостоверения за успешното им завършване.
Чл. 146б. Началният курс на квалификация на съдиите, прокурорите и следователите е задължителен и се провежда не по-късно от две години от встъпването им в съответната длъжност.
(2) Министерството на правосъдието организира различни форми за квалификация за несменяемите съдии, прокурори и следователи поне веднъж на пет години.
(3) Съдиите, прокурорите и следователите, определени за участие във формите на квалификация, се командироват от съответните ръководители или им се разрешава служебен отпуск.
Чл. 146в. Успешното завършване на квалификационни курсове се взема предвид при назначаване, определяне размера на индивидуалното възнаграждение, преназначаване и повишаване на място.
Чл. 146г. Съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители могат да участват в курсове по квалификация.
Чл. 146д. В бюджета на Министерството на правосъдието се предвиждат средства за организацията и провеждането на квалификацията.
Чл. 146е. Министърът на правосъдието издава наредба, в която се урежда начина, реда и условията на организация и контрол на квалификацията."
§ 36. В чл. 149 се създава ал. 3:
"(З) В районните съдилища, където няма съдия-изпълнител, функциите му се изпълняват от районен съдия, определен от председателя на окръжния съд."
§ 37. В чл. 150 се създават ал. З и ал 4:
"(З) Министърът на правосъдието със заповед може да насрочи конкурс за съдия-изпълнител, като определи и условията на конкурса.
(4) По изключение за съдия-изпълнител може да бъде назначен за срок до един месец съдебен кандидат в районен или окръжен съд, прослужил най-малко четири месеца. В този случай назначаването се извършва от председателя на окръжния съд, за което незабавно се уведомява Министерството на правосъдието."
§ 38. В чл. 156 след думите "със заповед на министъра на правосъдието" се добавя "при условията на чл. 142."
§ 39. Създава се чл. 157а:
"Чл. 157а. (1) На съдия-изпълнителите се изплаща всяка година сума за облекло в размер две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, която не се облага с данък.
(2) Съдия-изпълнителите задължително се осигуряват и застраховат срещу злополука при условията на чл.139в.
(3) При прекратяване на трудовото правоотношение на съдия-изпълнителите се изплаща обезщетение при условията на чл.139г.
(4) В случаите на възстановяване на незаконно уволнен съдия-изпълнител и при преместване на друга длъжност, свързана с промяна на населеното място, се прилагат съответно чл. 139д и 139е."
§ 40. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(З) Министърът на правосъдието със заповед може да насрочи конкурс за съдии по вписванията, като определи и условията на конкурса."
2. Досегашната ал. З става ал. 4.
§ 41. В чл. 162 съюзът "и" се заменя със запетая, а след числото "157" се добавя "и 157а".
§ 42. Заглавието на глава тринадесета се изменя така: "Придобиване на юридическа правоспособност. Съдебни кандидати".
§ 43. Член 163 се изменя така:
"Чл. 163. (1) Български граждани, завършили висше юридическо образование и положили държавен изпит, придобиват юридическа правоспособност след провеждане на шестмесечен стаж като съдебен кандидат, стажант-адвокат, стажант при нотариус, стажант в правен отдел в държавната или общинска администрация или стажант в правен отдел на търговско дружество и успешно положен теоретико-практически изпит.
(2) За стаж по ал. 1 се зачита и прослуженото време като служител на Министерство на вътрешните работи, определен за дознател със заповед на министъра на вътрешните работи по чл. 48, ал. 2 от НПК.
(3) Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност се провежда след приключване на шестмесечния стаж от комисия, назначена от министъра на правосъдието в състав: председател - представител на Министерство на правосъдието и членове - съдия от Върховния касационен съд, прокурор от Върховната касационна прокуратура и представител на Висшия адвокатски съвет.
(4) Неиздържалият теоретико-практическия изпит може да се яви отново на изпит не по-рано от шест месеца.
(5) След успешно полагане на теоретико-практически изпит, министърът на правосъдието издава удостоверение за юридическа правоспособност.
(6) Чужди граждани, завършили висше юридическо образование и положили държавен изпит в Република България, могат да придобият юридическа правоспособност по реда на тази глава.
(7) За явяване на теоретико-практически изпит и за издаване на удостоверения се събират държавни такси."
§ 44. Член 164 се изменя така:
"Чл. 164. Министърът на правосъдието издава наредба за подготовката и реда за атестиране на съдебните кандидати, стажант-адвокатите, стажантите при нотариуси и стажантите в правни отдели."
§ 45. Член 165 се изменя така:
"Чл. 165. (1) Съдебните кандидати провеждат стажа си в окръжни и районни съдилища, окръжни и районни прокуратури или окръжни следствени служби под непосредственото ръководство на съдия, прокурор или следовател, определен от председателя на съда, окръжния или районния прокурор или директора на окръжната следствена служба.
(2) Съдебен кандидат в районен или окръжен съд може да бъде назначен като съдия-изпълнител при условията на чл. 150, ал. 3.
(3) Със заповед на ръководителя на съответния орган на съдебна власт на съдебните кандидати могат да се възлагат и функции на съдебни служители.
(4) Броят на съдебните кандидати, които следва да бъдат подготвени от един съдия, прокурор или следовател, се определя с наредбата по чл. 164."
§ 46. Член 166 се изменя така:
"Чл.166. (1) Председателите на окръжните съдилища, окръжните прокурори и директорите на окръжните следствени служби, в чийто район се провежда подготовка на съдебни кандидати, уведомяват ежемесечно Министерство на правосъдието за броя на местата, които ще се овакантят през следващия календарен месец.
(2) Министърът на правосъдието подготвя списък на броя на вакантните места за съдебни кандидати.
(3) Министърът на правосъдието разпределя съдебните кандидати по места, в зависимост от съществуващите вакантни длъжности и желанието на кандидатите. С предимство се ползват кандидатите с по-висок успех от държавния изпит."
§ 47. Член 167 се изменя така:
"Чл. 167. (1) Въз основа на разпределението по чл.166, ал. З председателите на окръжните съдилища, окръжните прокурори и директорите на окръжните следствени служби издават заповед за назначаване на съдебните кандидати. (2) На съдебните кандидати се заплаща възнаграждение в размер, определен от Висшия съдебен съвет.
(3) Времето, прослужено като съдебен кандидат, се зачита за трудов стаж.
(4) За неуредените трудовоправни въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда."
§ 48. В чл.179 след думите "дисциплинарния състав на Висшия съдебен съвет" се поставя запетая и се добавя "с които се налагат дисциплинарни наказания,", а след "се обжалват" се добавя "пред Върховния административен съд".
§ 49. Член 180 се изменя така:
"Чл. 180. Жалбите се разглеждат от Върховния административен съд в състав от трима съдии."
§ 50. В чл. 182 думите "Съдебният състав по чл. 180" се заменят с думата "Съдът".
§ 51. В чл. 190 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът "35 календарни" се заменя с "30 работни".
2. В ал. 2, точка 4 се изменя така: "4. от председателите на съответния апелативен съд -за председателите на окръжните съдилища, а от председателя на Върховния касационен съд - за председателите на апелативните съдилища;"
3. В ал. 2 точка 6 се изменя така:
"6. от главния прокурор - за ръководителите на Върховна касационна и Върховна административна прокуратури, за прокурорите при същите прокуратури, за апелативните и окръжните прокурори и за директорите на следствените служби."
§ 52. Създава се нова глава деветнадесета:
"Глава деветнадесета Съдебна полиция Чл. 200а.
(1) Към Министерство на правосъдието се създава съдебна полиция със следните функции и задачи:
1. организиране и осъществяване охраната на сградата на Министерството на правосъдието и на всички съдебни сгради;
2. осигуряване реда и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия;
3. организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори, следователи и свидетели при необходимост от това;
4. съдействие на съдилищата при призоваване на лица, както и при съдебното изпълнение;
5. довеждане принудително лица във връзка със съдебните производства, както и с изпълнението на влезли в сила присъди;
6. осигуряване на охраната на следствените арести.
(2) Финансирането на съдебната полиция се осъществява от държавния бюджет.
(3) Структурата, организацията и дейността на съдебната полиция се уреждат с наредба на министъра на правосъдието,съгласувана с министъра на вътрешните работи."
§ 53. Досегашната Глава деветнадесета става Глава двадесета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 54. Заварените съдебни кандидати довършват стажа си по досегашния ред, но ако към момента на влизане на закона в сила са прослужили шест месеца, имат право да се явят на теоретико-практически изпит.
§ 55. В чл. 20 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (Обн. ДВ бр.120/1997; бр.155/1998; бр. 26,50,65,67,68,84 и110/1999 и бр. 1/2000 г.) се правят следните допълнения и изменения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Осигурителните вноски на съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията са за сметка на бюджета на съдебната власт."
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. З и 4.
§ 56. В Кодекса за задължителното обществено осигуряване (Обн. ДВ бр.110/1999) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал.1 се създава нова т.З:
"т. 3. съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията;"
2. Досегашните точки 3, 4, 5 и 6 стават съответно 4, 5, 6, и 7. 3.
В чл. 6, ал. 2 след цифрата "2" съюзът "и" се заличава и се поставя запетая, а след цифрата "З" се добавя "и 4".
§ 57. В чл. 40, ал.1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (Обн. ДВ бр. 70/1998; изм. бр. 93 и 153/1998; бр. 62,65,67,69,110и113/1999 г.) се създава буква "г":
"г), вноските за съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията, се внасят от работодателя и са за сметка на бюджета на съдебната власт."
§58. Законът влиза в сила ....... , а
§ 52 - от 1 януари 2002 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ДИАНА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СЪВЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО": АЛЕКСАНДРА ЦЕКОВА

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ