Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Работна среща: Обсъждане на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт
 
На 24 юни 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща, организирана от Коалиция 2000 и посветена на обсъждането на работния вариант на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт. Участие в срещата взеха народни представители, магистрати, представители на държавни институции и неправителствени организации, експерти, журналисти.

Срещата беше открита от Севдалин Божиков, заместник-министър на правосъдието, и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра.

Александър Стоянов, директор на социологическата агенция "Витоша рисърч", представи резултатите от социологическото изследване "Корупция и антикорупция: гледната точка на магистратите", проведено в периода април-май 2003 г. сред 454 магистрати от цялата страна. Социологическото проучване е осъществено в рамките на Системата за мониторинг на Коалиция 2000 и е първото подобно изследване сред магистрати. То се концентрира върху мненията и нагласите на магистратите по широк кръг въпроси относно устройството и дейността на съдебната власт, степента на разпространение на корупцията в нея, причините, които я пораждат и начините за противодействие срещу това явление.

Нели Куцкова, председател на софийския окръжен съд и член на Висшия съдебен съвет, представи първата част на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт, която съдържа предложения за реформа в организацията и функциите на съдебната власт и съдебната администрация. Тя маркира някои от по-значимите предложения за реформи в тази сфера, а именно: необходимостта от промени във формирането и структурата на ВСС; уредбата на статута на магистратите, вкл. твърде актуалния напоследък в светлината на обсъжданите изменения на Конституцията въпрос за запазването на пълния им имунитет или преминаването към функционален; механизма за сваляне на имунитета на магистратите, в това число и този на главния прокурор; въвеждането на мандатност за ръководителите на всички звена в съдебната власт; създаване на специализирани звена за борба с корупцията в органите на съдебната власт. Г-жа Куцкова се спря и на предложените от работната група два алтернативни варианта за структурни промени в съдебната власт, като подчерта, че те предвиждат доста радикални промени, подлежат на широка дискусия и вероятно ще породят много критики.

Димитър Марков, координатор на проекти в Правната програма на Центъра, представи предложенията за реформа в сферата на материалното и процесуалното наказателно право. Той подчерта, че според данните от социологическото изследване голяма част от магистратите посочват като проблем в работата си несъвършенствата в материалната и процесуалната уредба и поддържат твърдението, че е необходима радикална промяна в съответното законодателство, вкл. и приемането на изцяло нови Наказателен и Наказателно-процесуален кодекс.

Необходимостта от цялостна и радикална реформа, но вече в сферата на гражданското съдопроизводство, беше представена от д-р Силви Чернев, председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и ръководител на работната група, изготвила предложенията за реформа на гражданското право и процес. Той отбеляза някои от главните полета на корупционно напрежение в областта на материалното гражданско право, но подчерта, че основно съсредоточно място на проявление на корупционни практики е гражданският процес. Д-р Чернев акцентира върху основните проблеми и предложения за реформи в тази област - въвеждането на триинстанционното производство, което в редица случаи бави и възпрепятства ефективното правораздаване; уредбата на призоваването и представянето на доказателства; неефективността на изпълнителното и обезпечителното производство, които не са в състояние да защитават интересите на гражданите и юридическите лица; оскъдната законодателна регламентация на алтернативните способи за решаване на спорове.

Предложенията за реформа в административното право и процес и необходимостта от изготвяне на Административно-процесуален кодекс бяха представени накратко от д-р Мария Йорданова и Анна Банкова, прокурор от Върховна административна прокуратура.

Значителна част от предлаганите промени бяха подкрепени от г-н Божиков, който уточни, че в момента се подготвя за обсъждане проект на Административно-процесуален кодекс, който се предвижда да бъде готов до края на 2004 г. Той информира участниците, че се работи и по проекти за нов Наказателно-процесуален и Граждански процесуален кодекс, като сподели изразеното от Силви Чернев мнение, че в основата на бързото и ефикасно правосъдие лежи процесуалното законодателство и затова е необходима детайлна концепция за цялостното му реформиране, а не промени "на парче", които често имат обратен ефект.

Участие в дискусията взеха още Цони Цонев, председател на Върховната административна прокуратура, Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд, Мила Георгиева и Асен Арсов, прокурори от Върховната касационна прокуратура, Татяна Дончева, народен представител от Коалиция за България, представители на Програмата за развитие на ООН, на Делегацията на Европейската Комисия в София, на АВА/СЕЕLI и Американската агенция за международно развитие (USAID), експерти, журналисти.

Срещата беше закрита от Мария Йорданова, която благодари на всички участници и обяви, че работните групи очакват до 7 юли конкретни предложения, бележки, мнения и препоръки за усъвършенстване на Програмата, които ще бъдат обсъдени и взети предвид при изготвянето на нейния окончателен вариант.

Доклад: "Корупция и антикорупция: гледната точка на магистратите" (PDF 291 kb)
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ