Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

JUDICIAL REFORM: TERMS APPROVED BY THE NATIONAL TRANSLATION OFFICE

JUDICIAL REFORM: TERMS APPROVED BY THE NATIONAL TRANSLATION OFFICE

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪДЕБНАТА РЕФОРМА

(ревизирани от National Translation Office)

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК BULGARIAN АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ENGLISH
Съдебна власт Judiciary Judicial Branch Judicial Power
Съдебна система Judicial Judiciary System Court System
Съдебни кандидати Court Candidates
Юридически факултети Faculties of Law
Съдебна администрация Court Administration
Административна служба Administrative Department / Office
Съдебен персонал Court Personnel / Staff
Правна основа Legal Framework
Изпълнение на наказанието Execution of Sentence Enforcement of Penalty / Punishment
Регистри, водени в съдилищата Registers Кept with the Courts / Court Registers
Адвокатура The Bar
Магистрати Magistrates
Правораздаване Administration of Justice
Звена в съдебната система Units of the Judicial System
Председател на съд Court President
Съдебно производство Court Proceedings
Семейни отношения Family Relations
Бърза процедура Бързо производство Rapid Procedure / Urgent procedure Summary proceedings
Съдебна инстанция Instance
Апелативни съдилища Courts of Appeal
Въззивни съдилища Courts of Appellate Jurisdiction
Адвокат Attorney at Law / Lawyer / Advocate/ Attorney
Върховен Касационен Съд Supreme Court of Cassation
Съдебно решение Judgment / Court Decision
Присъда Verdict / Sentence
Съдебно изпълнение Execution / Enforcement of Judgements
Съдии-изпълнители Bailiffs
Имунитет срещу наказателно преследване Immunity from (criminal) prosecution
Правна реформа Legal Reform
Законодателна реформа Legislative reform
Алтернативни способи за решаване на спорове Alternative Dispute Resolution (ADR)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ