Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА

 

Работна среща, 1 юли 1999

Обсъждане на проекта на Програма за развитие на съдебната реформа в България

 

На 1 юли т.г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе Работна среща, на която в присъствието на 41 участника - членове на Съвета за координация, на работните групи, български и чуждестранни експерти и представители на държавни и международни институции, бе представен и обсъден преработеният първи вариант на проекта за Програма за развитието на съдебната реформа в България.

Срещата бе открита от д-р Огнян Шентов - директор на Центъра за изследване на демокрацията, който подчерта важността на разработения документ за по-нататъшното развитие на съдебната реформа в България и основните насоки в предстоящата дейност на Инициативата.

Встъпителни слова за откриването произнесоха и официалните гости на срещата : г-жа Екатерина Михайлова – председател на парламентарната група на СДС, г-н Василис Марагос – икономически съветник в Делегацията на Европейската Комисия в България, г-н Клаeс Еклунд – Главен парламентарен омбудсман на Швеция.

Г-жа Екатерина Михайлова даде висока оценка на досегашната дейност на Инициативата за развитие на съдебната реформа и на разработения проект за Програма. Тя подчерта значението на развитите механизми за сътрудничество на тази неправителствена инициатива с държавните институции, благодарение на които по редица предложения и идеи, залегнали в проекта за Програма вече се работи в Парламента и правителството.

Г-н Василис Марагос изрази подкрепата на Делегацията на Европейската комисия в България на работата на Инициативата по проекта за Програма и отбеляза необходимостта от ясно дефиниране на приоритетите в нея и етапите за осъществяването им.

 

 

Г-н Клаес Еклунд представи мястото и ролята на институцията парламентарен омбудсман в Швеция за контрол върху публичната администрация и за защита на правата и свободите на гражданите. Той обърна специално внимание на възможностите, които предлага тази институция за извънсъдебен контрол и защита в новите демокрации.

Г-жа Нели Куцкова – координатор на работните групи, представи основните моменти в проекта за Програма в контекста на досегашното развитие на реформата.

Дискусията протече в два основни тематични блока :

  • Усъвършенстване на правната основа на реформата: гражданско, административно и наказателно право и процес.
  • Обучение на магистрати, подобряване работата на съдебната администрация и отваряне на съдебната система към обществото.

В рамките на двата блока ръководителите на работни групи очертаха най-важните и дискусионните въпроси в съответните части на проекта за Програма.

Предложения, препоръки и становища изказаха г-н Владислав Славов, Председател на Върховния административен съд, г-н Румен Ненков – Председател на Второ наказателно отделение във Върховния касационен съд, г-жа Кина Чутуркова и г-н Борислав Белазелков – съдии във Върховния касационен съд, г-жа Екатерина Трендафилова преподавател в Юридическия факултет на СУ

“Св. Кл. Охридски”, г-жа Капка Костова – председател на Софийски районен съд, г-жа Елена Авдева – Председател на Благоевградски окръжен съд, г-н Васил Чобанов - журналист в Радио Свободна Европа, г-н Силви Чернев – адвокат, зам.председател на Арбитражния съд при БТПП, г-н Румен Георгиев – зам. директор на Специализираната следствена служба, г-н Василис Марагос,

г-н Владимир Кънев – от Инспектората на МППЕИ, г-жа Галина Михлин – представител на Световната банка и др.

В хода на дискусията бяха споделени мнения в полза на необходимостта от допълнително обучение за професията на магистрата (г-н С.Чернев ), от законови изисквания за стаж и

квалификация за заемане на съответните длъжности, както и за въвеждане на института “помощник-съдии”( г-н Вл. Славов ), за създаване на безконфликтна обстановка за работа на магистратите (г-н Р.Георгиев ), “за” и “против” специализираните съдилища.

Г-н Румен Ненков постави на дискусия въпроса за адвокатското поведение в съдебния процес. Той сподели виждането си за въвеждане на конституционноправни възможности за отзоваване на магистрати и обърна внимание и на необходимостта от създаване на по-добри материални условия за работа на магистратите. Г-н Вл. Кънев обърна внимание на недостига на финансови средства за това, както и на липсата на координация между отделните звена на системата. Главна цел на реформата според него трябва да бъде “бърз и евтин процес”.

Г-н Василис Марагос подчерта необходимостта от развитие на национална система, която да дава възможност за кариера на магистратите и за гарантиране на независимостта им, на висока квалификация и вътрешна специализация по определени проблеми. По негово мнение е необходима адекватна система на оценяване на работата на магистратите. Проблемите на реформата следва да се степенуват като се започне с минимални изисквания, но се очертаят приоритетите. От името на Световната банка г-жа Галина Михлин даде висока оценка на проекта за Програма и на дейността на Инициативата за развитие на съдебната реформа, която е от голям интерес за донорската общност. Според нея Програмата в контекста на цялата досегашна и бъдеща дейност на Инициативата трябва да бъде подкрепена от изпълнителната власт.

Проектът за програма е отпечатан в брошура в 1000 екземпляра и се предоставя на неправителствени организации, професионални сдружения, държавни институции, медии, експерти и граждани за мнение и конкретни предложения за промени и допълнения. На основата на отправяните от всички заинтересовани страни препоръки и бележки ще бъде изготвен окончателен вариант на Програмата. След като бъде утвърдена от Обществено политически форум през м.ноември т.г. Програмата за развитие на съдебната реформа ще бъде официално разпространена като основа на бъдещите конкретни мерки в тази насока.


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ