Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
за институционалното осигуряване на развитието и регламентирането на пазара на международните превозни услуги с гражданска авиация, във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от ЕСА в областта на въздушния транспорт
 

Приложение 4

 

МЕРКИ

Целта е, на базата на предварителните разработки на Европейската комисия, на работни колективи на Министерството на транспорта и Генералната дирекция по транспорта, с помощта на Програма “ФАР” и с други средства, да се постигне консенсус при изготвянето на програма за следващите две години по изпълнението на условията на ЕСА в областта на автомобилния транспорт. Предмет на програмата е ускореното хармонизиране на нормативната база за транспортния отрасъл у нас с тази на Европейския съюз.

Една от задачите на Съвета за асоцииране е проучване на пътищата за създаване на условия, необходими за подобряване свободата на обслужване с въздушeн транспорт. В тази връзка, Подкомитетът по транспорта ще трябва да изготви проучване, с цел на първия етап да изготви график и да определи приоритети за започване работа по изпълнението на поставената с ЕСА задача.

Главните приоритети в това отношение са:

- постепенно привеждане на законодателството на въздушния транспорт;
- сключване на споразумения върху пазарния достъп;
- процедура за спиране на изпълнението на ЕСА при по-ограничаващи споразумения.

Поради значителния обем на нормативната база на общността в тази област, следва да се работи настъпателно и систематично в съответствие с предварително съгласуван работен план.

Службите на Комисията са поели задължението да предоставят юридическите текстове, както и информация и тълкуване на значението и приложението на същите. Поет е и ангажимент, при необходимост Комисията да осигури и нужната техническа помощ при привеждането на законодателството на нашата страна към това на Общността.

Комисията е предложила да се изготви работна програма за хармонизирането на законодателството в областта на въздушния транспорт.

Набелязаните от Европейската комисия приоритети в процеса на хармонизирането са както следва:

- разрешителни за експлоатация на самолети
(Council Reg. No. 2407/92; O.J.L 240 /24.08.92);

- компютърни системи за резервации
(Council Reg. No. 3089/93; O.J.L 278 /11.11.93);

- самолетен шум
(Council Reg. No. 92/94; O.J.L 76/23.03.92);

- слотове
(Council Reg. Nо. 95/93; O.J.L 14/22.01.93);

- техническа хармонизация
(Council Reg. No. 3922/91; O.J.L 373 от 31.12.91)

При изпълнението на работната програма ще бъде извършена работа и по други въпроси.

Целесъобразно е да се проучат нормативните актове на Европейския съюз по следните теми:

а) трети авиационен пакет за либеризация

Council Reg. No. 2407/92 - Лицензиране на самолети;
Council Reg. No. 2408/92 - Достъп на самолети на Общността до въздушни коридори в пределите на Общността;
Council Reg. No. 2409/92 - Тарифите на превозите с въздушен транспорт.

б) Техническа хармонизация

Council Reg. No. 3922/91 - Хармонизация на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданската авиация;
Council Reg. No. 65/93 - Определяне и употребата на съвместими технически и експлоатационни спецификации за доставка на оборудване и системи за ръководство на въздушното движение (СОМ(92) 342 и JO 244/92);

в) Безопасност на полетите

Council Reg. No. 80/1266 - Бъдещо сътрудничество и взаимопомощ на страните-членки в разследването на въздушни инциденти;
Council Reg. No. 3975/87 - Процедури за прилагане на законите за конкуренцията в сектора на въздушния транспорт, изменена с Сом(ЕЕС)1284/91 и Сом(ЕЕС)2410/92;
Council Reg. No. 1284/91 - изменение на Сом(ЕЕС) No. 3975, Процедура за прилагане на правилата за конкуренцията във въздушния транспорт;
Council Reg. No. 2410/92 - изменение на Сом(ЕЕС) No.3975/87, Процедура за прилагане на правилата за конкуренцията във въздушния транспорт;
Council Reg. No. 3976/87 - за прилагането на чл.85(3) на Договора за определени категории на споразумението и съгласувани практики в сектора на въздушния транспорт, изменена с Сом(ЕЕС) No. 2344/90 и Сом(ЕЕС) No. 2411/92;
Council Reg. No. 2344/90 - изменение на Сом(ЕЕС) No. 3976/87 за прилагането на Чл.85(3) на Договора за някои категории на споразуменията и съгласувани практики в сектора на въздушния транспорт;
Council Reg. No.2411/92 - изменение на Сом(ЕЕС) No.3976/87 за прилагането на Чл.85(3) на Договора за определени категории споразумения и съгласувани практики в сектора на въздушния транспорт;
Council Reg. No.83/91 - за прилагането на чл.85(3) на Договора за определени категории споразумения, отнасящи се за системите за компютърна резервация във въздушния транспорт, допълнена с Сом(ЕЕС) No.3618/92 и Сом(ЕЕС) No.1618/93;
Council Reg. No.3618/92 - за прилагането на Чл.85(3) на Договора за определени категории споразумения и съгласувани дейности в сектора на въздушния транспорт;
Council Reg. No.1618/93 - за изменение на Сом(ЕЕС) No.83/91 за прилагането на Чл.85(3) на Договора на определени категории споразумения между дейностите, отнасящи се до компютърните системи за резервация във въздушния транспорт;
Council Reg. No.161/93 - за прилагане на Чл.85(3) на Договора за определени категории споразумения и съгласувани практики, отнасящи се до планирането и координирането на разписания, съвместни операции, консултации за пътническите и товарни тарифи на редовните полите и за разпределението на слотовете на летищата;
Council Reg. No.4261/88 - за жалби, заявления и изслушвания, предвидени за Сом(ЕЕС)No.3975/87;
Council Reg. No.4064/89 - за контрола на концентрацията между различните дейности;
Council Reg. No.2367/90 - за предупреждения, лимити на време и изслушвания, предвидени в Сом(ЕЕС) No.4064/89;
Council Reg. No.80/723 - за яснотата във финансовите отношения между страните-членки и обществените дейности, изменени с директива 85/413/ЕЕС от 24 юли 1985 г.


Top of page

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ