Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
за институционалното осигуряване на развитието и регламентирането на пазара на международните автомобилни превозни услуги, във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от ЕСА в областта на автомобилния транспорт
 

Приложение 3

МЕРКИ

Целта е, на базата на предварителните разработки на Европейската комисия, на работни колективи на Министерството на транспорта и Генералната дирекция по транспорта, с помощта на Програма “ФАР” и с други средства, да се постигне консенсус при изготвянето на програма за следващите две години по изпълнението на условията на ЕСА в областта на автомобилния транспорт. Предмет на програмата е ускореното хармонизиране на нормативната база за транспортния отрасъл у нас с тази на Европейския съюз.

Поради значителния обем на нормативната база на общността в тази област, следва да се работи настъпателно и систематично в съответствие с предварително съгласуван работен план.

Службите на Комисията са поели задължението да предоставят юридическите текстове, както и всяка информация или обяснения, счетени за необходими от българската страна. Поет е и ангажимент, Комисията да осигури при необходимост нужната техническа помощ за привеждане на българското законодателство в тази област към това на Общността.

В най-кратък срок двете Страни трябва да се споразумеят за приоритетите и процедурите и да представят съответна информация за изготвяне на общата работна програма за привеждане на законодателството.

На този етап, като база за започване на работа може да послужи следния индикативен списък от тематични раздели:

- допускане до професията на превозвача;
- режим на почивка и работни часове зад кормилото;
- фискална хармонизация;
- тегла и размери на транспортните средства;
- емисионни стандарти;
- изпитания за техническа пригодност на МПС.

Целесъобразно е да се проучат нормативните актове на Европейския съюз по следните теми:

а) достъп до пазара на товарните автомобилни превози:

Reg.881/92 - Международни операции;
Reg. 3118/93 - Каботаж;

б) транспортни средства под наем(без шофьор):

Dir. 84/647;
Dir. 90/398(поправка на Dir. 84/647);

в) кризи:

Reg. 3917/90 - Възможна кризисна ситуация;

г) опускане до упражняване на професията шофьор в националния / международен товарен / пътнически транспорт. Дипломи:

Com.(93)586 final - Консолидиран тест (от няколко валидни директиви)
Com.(93)341 final - Доклад за допускането до упражняване на професията в ЕО;

д) пътнически автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение:

Reg. 684/92 - Международни автобусни превози;
Reg. 1839/92 - Допълващ 684/92. Документи за международните автобусни превози;
Reg. 2944/93 - поправка на 1839/92;
Reg. 2454/92 - Каботажни пътници;

е) конкуренция - нормативни актове във връзка с пазара на железопътните и автомобилните превози и превозите по вътрешни водни пътища

Regs: 1017/68; 1191/69; 1839/91(поправка на 1191/69); 1107/70;

ж) EUR 1/2: емисионни стандарти:

Eur 1 - Dir. 88/77
Eur 2 - Dir. 91/542

з) социална хармонизация:

Reg. 3820/85 - Почивка и часове за кормуване;
Reg. 3821/85 - Записващо оборудване в автомобилния транспорт;

и) фискална хармонизация:

Дир. на Съвета 93/89 - Хармонизация на някои фискални елементи;

к) тегла и размери, технически характеристики:

Com (93) 679 final - Консолидиран текст;

л) тестове за техническа прегодност на МПС:

Dir. 92/54 - Изпитания на транспортните средства и ремаркетата им (спирачки);
Dir. 92/55 - Тестове за транспортните средства и ремаркетата им (емисии на вредни газове)


Top of page

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ