Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
ВЪПРОСИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 

Приложение 2

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Въпроси на развитието на транспортната инфраструктура на страните от Централна и Източна Европа

В изпълнение на решенията на Европейския съвет, приети на заседанията в Копенхаген, Корфу и Есен, в периода 1993-94 г. Европейската комисия и специализираните органи на Г-24 в сътрудничество с асоциираните страни от Централна и Източна Европа, с участието и на страните, обхванати от Програма “ФАР”, бяха реализираха успехи при планирането на трансевропейските мрежи, включително и тяхното продължение на територията на страните - бъдещи членки на Общността.

Отправната точка на това начинание бяха съществуващите международни споразумения за развитието на планирането на инфраструктурата в рамките на ООН - ИКЕ, а именно AGR, AGC, AGTC и решенията на Европейската общност за основните маршрути за комбиниран транспорт, автомобилните високоскоростните железопътни и вътрешните водни пътища. Взето бе предвид и извършеното в Европейската общност по конвенционалните жп линии, пристанищата и летищата, както и картата, изготвена от Секретариата на ЕКМТ по приоритетните мулти-модални коридори в общоевропейски контекст, както и мрежите на TEM и TER, които се разработват също под егидата на ООН - ИКЕ. Отчетени бяха и резултатите от регионалните транспортни конференции, проведени по време на подготовката на Втората общоевропейска конференция на министрите на транспорта, проведена в Крит, както и тези на ad hoc срещите по инфраструктурата на CSCE във Виена.

В резултат на извършената под ръководството и координацията на Генералната дирекция по транспорта на Европейската комисия работа, беше съставен списък на специфични предложения за дейности по инфраструктурата в Централна и Източна Европа.

След съпоставяне на бюджетните потенциали на страните от Централна и Източна Европа, включително и на нашата страна, с необходимостта от финансови ресурси за реализиране на дейностите по транспортната инфраструктура от потенциален общ интерес, бе направен анализ на данните от проучванията, осъществени с безвъзмездно тясно взаимоизгодно сътрудничество с Международните финансови институции.

По отношение на потенциалните проекти за транспортния отрасъл в нашата страна като цяло, осъществената предварителна проучвателна дейност е отразена по-долу в извадките от Регистъра на проектите, който се води от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО НА G-24 КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКЦИИ I И VII

ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Nо.

НАИМЕНОВАНИЕ

ДОНОР(И)

ВИД(ОВЕ)

ПЕРИОД ОТ/ДО
9539С ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА "БАЛКАН" ЕАД

ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 1992/93
12861С УСКОРЯВАНЕ ХОДА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА "БАЛКАН " ЕАД ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 1992/92
16259С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

РЕФОРМИ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

ЕБВР, СБ ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРОЕКТА 1995/99
16259С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

РЕФОРМИ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

ЕБВР, СБ ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРОЕКТА 1995/1999
3709С МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ/ ИНСТИТУЦИОНАЛ-НО РАЗВИТИЕ ЕБВР ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1993
3711С ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ ЕБВР ПОЛИТИ-ЧЕСКА ПОДКРЕПА, ПРОУЧВАНЕ 1992/1993
16432С ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЯ И РЪКОВОДЕН КАДЪР В ТРАНСПОРТА ЯПОНИЯ ПОДГО-ТОВКА, КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1993/1993
16322С СЕММИНАР ПО ТРАНСПОРТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1993/1993
3712С ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ

ТЕМ ПРЕДИНВЕСТИ-ЦИОННО ПРОУЧВАНЕ

ЕБВР ПОЛИТИ-ЧЕСКА ПОДКРЕПА, ПРОУЧВАНЕ 1992/1993
3708С ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ТРАНЗИТНИТЕ ПЪТИЩА И ЗАКУПУВАНЕ НА ФЕРИБООТНИ ПЛАТФОРМИ ЕБВР ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРОЕКТА 1992/1993
16432С ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЯ И РЪКОВОДЕН КАДЪР В ТРАНСПОРТА ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1993/1993
9003С ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В ТРАНСПОРТА ХОЛАН-ДИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1992
2221СN ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ТВЪРДИТЕ НАСТИЛКИ ОИСР ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1994
13219С ТРАНСПОРТ

ПОСЛЕДВАЩО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ТРАНСПОРТНА КОНЦЕПЦИЯ

ГЕРМА-НИЯ ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1993/1993
4510С РЕГИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА ПРОГРАМА ЕС ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ, КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1995
4175С РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ПОЛИТИКА ХОЛАН-ДИЯ ПОЛИТИ-ЧЕСКА ПОДКРЕПА 1992/1993
16443СN ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЪКОВОДНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЯ КАДЪР В ТРАНСПОРТА ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1994
2300С ПРОУЧВАТЕЛНА МИСИЯ ЗА СЪВЕТИ В ОБЛАСТИ-ТЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ ПОЛИТИ-ЧЕСКА ПОДКРЕПА 1992/1992
3056С ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР ПО МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ ГЪРЦИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1991/1991
16320С ИЗПРАЩАНЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА СЕМИНАР ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1992
16325С ПРОУЧВАТЕЛЕН КУРС В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЕНЕРАЛЕН ТРАНСПОРТ ЗА ЦИЕ ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1993/1993
16336С ПРОУЧВАТЕЛЕН КУРС В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЕНЕРАЛЕН ТРАНСПОРТ ЗА ЦИЕ ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1992
16445С ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКСПЕРТИ ПО ТРАНСПОРТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯПОНИЯ ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1993/1993
3708С ВОДЕН ТРАНСПОРТ

РАЗВИТИЕ НА ТРАНЗИТ-НИТЕ ПЪТИЩА И ЗАКУПУВАНЕ НА ФЕРИБООТНИ ПЛАТФОРМИ

ЕБВР ИНВЕСТИ-РАНЕ НА ПРОЕКТА 1992/1993
16321С ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРЕЗ-МОРСКИТЕ ТРАНСПОР-ТНОСВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ ЯПОНИЯ ПРОУЧВАНЕ 1991/1991
9015С НОВА ОРГАНИЗАЦИОН-НА СТРУКТУРА НА "НАВИГАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ" ХОЛАН-ДИЯ ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1992
2223СN КОРАБНИ ОТНОШЕНИЯ ОЕСD ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1992

 

РЕГИСТЪР НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО НА G-24 КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ГД - I ЗА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 

Nо.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛ(И)

ДОНОР(И)

ВИД(ОВЕ)

ПЕРИОД ОТ/ЗА
9539С ПРИВАТИЗАЦИЯ НА "БАЛКАН" ЕАД БЪЛГАРИЯ ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1993
12861С УСКОРЯВАНЕ ХОДА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА "БАЛКАН " ЕАД БЪЛГАРИЯ ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1992

 

РЕГИСТЪР НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО НА G-24 КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ГД - I ЗА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

 

Nо.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛ(И)

ДОНОР(И)

ВИД(ОВЕ)

ПЕРИОД ОТ/ЗА
16259С РЕФОРМИ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ ЕБВР, СБ ИНВЕСТИ-РАНЕ НА ПРОЕКТА 1995/1999

 

РЕГИСТЪР НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО НА G-24 КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ГД - I ЗА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

 

Nо.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛ(И)

ДОНОР(И)

ВИД(ОВЕ)

ПЕРИОД ОТ/ЗА
16259С РЕФОРМИ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ ЕБВР, СБ ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРОЕКТА 1995/1999
3709С МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ/ ИНСТИТУЦИОНАЛ-НО РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ ЕБВР ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1993
3711С ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ БЪЛГАРИЯ ЕБВР ПОЛИТИ-ЧЕСКА ПОДКРЕПА, ПРОУЧВАНЕ 1992/1993
16432С ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЯ И РЪКОВОДЕН КАДЪР В ТРАНСПОРТА ПОЛША, УНГАРИЯ, ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, БЪЛГАРИЯ ЯПОНИЯ ПОДГОТОВКА, КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1993/1993
16322С СЕМИНАР ПО ТРАНСПОРТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1993/1993

 

РЕГИСТЪР НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО НА G-24 КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ГД - I ЗА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ

 

Nо.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛ(И)

ДОНОР(И)

ВИД(ОВЕ)

ПЕРИОД ОТ/ЗА
3712С ТЕМ ПРЕДИНВЕСТИ-ЦИОННО ПРОУЧВАНЕ БЪЛГАРИЯ ЕБВР ПОЛИТИ-ЧЕСКА ПОДКРЕПА, ПРОУЧВАНЕ 1992/1993
3708С ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ТРАНЗИТНИТЕ ПЪТИЩА И ЗАКУПУВАНЕ НА ФЕРИБООТНИ ПЛАТФОРМИ БЪЛГАРИЯ ЕБВР ИНВЕСТИ-РАНЕ НА ПРОЕКТА 1992/1993
16432С ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЯ И РЪКОВОДЕН КАДЪР В ТРАНСПОРТА ПОЛША, УНГАРИЯ, ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, БЪЛГАРИЯ ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1993/1993
9003С ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В ТРАНСПОРТА БЪЛГАРИЯ ХОЛАН-ДИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1992
2221СN ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ТВЪРДИТЕ НАСТИЛКИ ВСИЧКИ БАЛТИЙСКИ ДЪРЖАВИ,

БЪЛГАРИЯ, РАЙОНА НА КАЗАХСТАН, РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, МОЛДОВА, УКРАЙНА

ОИСР ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1994

 

РЕГИСТЪР НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО НА G-24 КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ГД - I ЗА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

ТРАНСПОРТ

 

Nо.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛ(И)

ДОНОР(И)

ВИД(ОВЕ)

ПЕРИОД ОТ/ЗА
13219С ПОСЛЕДВАЩО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ТРАНСПОРТНА КОНЦЕПЦИЯ БЪЛГАРИЯ, ПОЛША ГЕРМАНИЯ ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1993/1993
4510С РЕГИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА ПРОГРАМА ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, РУМЪНИЯ, УНГАРИЯ, БЪЛГАРИЯ, РЕГИОНА, ПОЛША ЕС ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ, КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1995
4175С РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ПОЛИТИКА БЪЛГАРИЯ ХОЛАН-ДИЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА 1992/1993
16443СN ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЪКОВОДНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЯ КАДЪР В ТРАНСПОРТА РУМЪНИЯ, УНГАРИЯ, СЛОВАКИЯ, ЧЕХИЯ, БЪЛГАРИЯ, ПОЛША, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИЯ, КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1994
2300С ПРОУЧВАТЕЛНА МИСИЯ ЗА СЪВЕТИ В ОБЛАСТИ-ТЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ ПОЛИТИ-ЧЕСКА ПОДКРЕПА 1992/1992
3056С ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР ПО МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ, ПОЛША, ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, УНГАРИЯ ГЪРЦИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1991/1991
16320С ИЗПРАЩАНЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА СЕМИНАР ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1992
16325С ПРОУЧВАТЕЛЕН КУРС В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЕНЕРАЛЕН ТРАНСПОРТ ЗА ЦИЕ БЪЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, УНГАРИЯ, ПОЛША ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1993/1993
16336С ПРОУЧВАТЕЛЕН КУРС В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЕНЕРАЛЕН ТРАНСПОРТ ЗА ЦИЕ БЪЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, УНГАРИЯ, ПОЛША ЯПОНИЯ КВАЛИФИ-КАЦИЯ 1992/1992
16445С ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКСПЕРТИ ПО ТРАНСПОРТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЯПОНИЯ ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1993/1993

 

РЕГИСТЪР НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО НА G-24 КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ГД - I ЗА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

ВОДЕН ТРАНСПОРТ

 

Nо.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛ(И)

ДОНОР(И)

ВИД(ОВЕ)

ПЕРИОД ОТ/ЗА
3708С РАЗВИТИЕ НА ТРАНЗИТ-НИТЕ ПЪТИЩА И ЗАКУПУВАНЕ НА ФЕРИБООТНИ ПЛАТФОРМИ БЪЛГАРИЯ ЕБВР ИНВЕСТИ-РАНЕ НА ПРОЕКТА 1992/1993
16321С ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРЕЗ-МОРСКИТЕ ТРАНСПОР-ТНОСВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ ЯПОНИЯ ПРОУЧВА-НЕ 1991/1991
9015С НОВА ОРГАНИЗАЦИОН-НА СТРУКТУРА НА "НАВИБЪЛГАРИЯ" БЪЛГАРИЯ ХОЛАН-ДИЯ ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1992
2223СN КОРАБНИ ОТНОШЕНИЯ ВСИЧКИ БАЛТИЙСКИ ДЪРЖАВИ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, УКРАЙНА, УНГАРИЯ, БЪЛГАРИЯ, ПОЛША ОИСР ТЕХНИЧЕС-КА ПОМОЩ 1992/1992

Съвместната работа, извършена от експертните колективи на международните организации и от структурите на ООН, Г-24 и Европейския съюз, се концентрира в т. н. “трипластова” концепция, даваща конкретна насока за краткосрочното инвестиционно планиране с отчитане на средносрочната и дългосрочна перспективи.

Предложената трипластова концепция за рамковите насоки може най-общо да бъде описана както следва :

Слой 1 : Дългосрочната перспектива за развитие на Пан - Европейската инфраструктура, както е отразено в международните споразумения AGR, AGC, AGTC, разработени под егидата на ООН - ИКЕ, и мрежите на главните пътища. Не е определен времеви хоризонт за тази мрежа.
Слой 2 : Приоритетите от общ интерес за средносрочно развитие. За Европейската общност това са трансевропейските мрежи, както са определени от Европейския съвета. По отношение на Централна и Източна Европа, това са определен брой приоритетни коридори, обхващащи всички видове транспорт, които ще се развиват в рамките на времеви хоризонт до 2010 година.
Слой 3 : Краткосрочните приоритети от общ интерес, разположени на Слой 2, които се очаква да бъдат внедрени в рамките на по-къс период от време - около 5 години. За Централна и Източна Европа, на основата на списък от специфични проекти, тези приоритети ще бъдат определени чрез прилагане на договорени експлоатационни критерии за избор на приоритети.

По отношение на “Слой 1” съществува широк консенсус, тъй като той най-общо се базира на съществуващите споразумения, сключени под егидата на ИКЕ - ООН.

За “Слой 2”, по предложения на експерти от съответните страни в Централна и Източна Европа и при активното участие на Република България, като възможни приоритетни транспортни коридори бяха определени:

I. ("Via Baltica") Taлин - Рига - Каунас - Варшава
+ разклонение I А : Рига - Калининград - Гданск (също част от IX D)

II. Берлин - Варшава - Минск - Москва

III. Берлин - Вроцлав - Катовице - Лвов - Киев
+ разклонение III A : Дрезден - Вроцлав

IV. Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив - Истанбул
+ разклонение IV A : Нюрнберг - Прага
+ разклонение IV В : Виена - Гьор
+ разклонение IV С : Арад - Букурещ - Констанца
+ разклонение IV D : София - Солун

(Коридорът включва нова фиксирана връзка през Дунава, за която главните по настоящем възможности са Бекет - Оряхово или Калафат - Видин. За република България е икономически най-изгодно мястото на пресичането да бъде изнисино максимално близо до западната ни граница.

V. Триест - Постойна - Любляна - Будапеща - Ужгород - Лвов
+ разклонение V А : Братислава - Жилина - Кошице - Ужгород
+ разклонение V В : Риека - Постойна

VI. Гданск - Катовице - Жилина
+ разклонение VI А : Торун - Познан

VII. р. Дунав : Дунав, включително всички пристанища, разположени на тази ос в държавите от Централна и Източна Европа.

VIII. Дуръс - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Бургас - Варна

IX. Пловдив - Букурещ - Кишинев - Любашивка - Киев - Витебск - Псков - Санкт Петербург - Хелзинки

+ разклонение IX А : Одеса - Любашивка
+ разклонение IX B : Киев - Минск - Вилнюс - Каунас - Клайпеда
+ разклонение IX С : Киев - Москва
+ разклонение IX D : Каунас - Калининград

Отделните инфраструктурни работи по коридори от “Слой 2” на територията на страните от Централна и Източна Европа, влючително проекти за ремонт и поддръжка, за да бъдат включени в “Слой 3” - за реализация в близките 3 - 5 години, трябва да удовлетворяват следните критерии:

- взаимовръзка и експлоатационна съвместимост:

По отношение на международните и регионални наземни връзки, трябва да може да се докаже значителен обем съществуващ или потенциален международен трафик при отчитане на общото средно равнище на международния трафик по трансевропейската мрежа за съответния вид транспорт, както и специфичната ситуация на местоположението на проекта (близо до границата или до голям град и др.).

Като общо правило, всеки проект трябва да осъществява не по малко от 10% международен трафик (измерван в брой преминаващи возила за единица време за всеки вид транспорт. От друга страна, даден проект се счита за отговарящ на горния критерий, ако за финансирането на същия или за неговото доразвиване в бъдеще се ангажират най-малко три страни.

Съществено условие за обезпечаване на експлоатационната съвместимост е проектите да бъдат разработени и осъществени с общите технически стандарти от вида на тези, заложени в различните конвенции и съглашения в рамките на Икономическата комисия на ООН за Европа, както и на положенията от съответните директиви на Европейската комисия.

- критерий за практическа осъществимост:

Всеки подбран за включване в “Слой 3” индивидуален проект да бъде изпълним за срок от 5 до 7 години. В приложените към документацията на проектите реалистични графици трябва да се отразят и следните видове дейности според конкретната необходимост:

- преговори със съответните централни и местни власти, според административното деление и законово установените пълномощия на властите в конкретната страна;
- решаване на всички въпроси, свързани с осигуряване нафинансирането;
- оценка на отражението върху околната среда и произтичащите от това юридически действия;
- придобиване на земя, експроприации и произтичащите от тях юридически стъпки действия и сделки;
- пълно проучване за целесъобразност и за съответствие с вероятните условия за финансирането, съгласно приложимата международната практика;

- вид на транспорта:

При подбора на проектите за реализация трябва да се спазва подходящ баланс в развитието на отделните видове транспорт и да се минимизира отражението върху околната среда. За целта е необходимо да да се проучат последиците от реализацията на отделните проекти върху алтернативните видове транспорт, както и приноса на същите за създаване на балансирана и гъвкава инфраструктурна система на транспорта, която предизвиква минимално негативно отражение върху околната среда;

- финансов критерий:

Възможността за осигуряване на инвестиции трябва да се разглежда в комплекса на трите основни възможни източника на финансиране: участие на националния бюджет, чуждестранните заеми и помощи и частното финансиране. Трябва да се оценят потенциалните приходи от експлоатацията на проекта, както и други привлекателни за частните инвеститори условия (прехвърляне на приходи от съществуваща инфраструктура, предоставяне на земи и пр.). В определени случай може да се предложи и създаването на съвместни търговски дружества за експлоатация на бъдещата транспортна инфраструктура с бизнес-проекти, които да доказват тяхната финансова жизнеспособност.

- критерии за икономическа целесъобразност:

Нормата на възвращаемост трябва да бъде поне от порядъка на 10%. Начинът на пресмятането на същата трябва да бъде на основата на икономически анализ в съответствие с най-добрите международни стандарти, отчитащ вътрешните и външни разходи и ползи, такива като отражението на проекта върху ефективността на мрежата, повишаване на търговската привлекателност, туристическия трафик и положителните ефекти по отношение на природната среда.

Въз основа на оценките за текущите и очаквани трафични потоци, следва да се отдава по-висок приоритет на проектите, с които се предвижда извършването на ремонти, възстановяване и общи подобрения на качествените параметри на съществуващата инфраструктура в рамките на съответния транспортен коридор, пред тези за изграждане на новата инфраструктура. Където е подходящо и в съответствие с икономическите критерии, проектите трябва да се разделят на етапи както по отношение на времето, така и по отношение на постиганите показатели за качество на трафика.

2. Приоритетни проекти на Република България за развитие на транспортната инфраструктура и за създаване на съвременен транспортен пазар

Приоритетните инфраструктурни проекти на Република България в областта на транспорта са както следва:

1. Български участъци от Трансевропейската магистрала (ТЕМ);

2. Изграждане на железопътна и пътна инфраструктура в българския участък на транспортния коридор Италия - Албания - Бившата югославска република Македония - България - - Турция - ОНД (Коридор Nо. VIII);

3. Развитие и оптимизиране на транспортната инфраструктура в рамките на европейския транспортен коридор "Север - Юг" на българска територия от дунавското пристанище Видин през София за Кулата към Гърция (Коридор Nо. IV);

4. Развитието на инфраструктурата за ферибоотните връзки, корабоплаването и изграждане на нов мост на р. Дунав (Коридор Nо. VII;

5. Оздравителни проекти за Българските държавни железници по кредитните споразумения с ЕБВР и МБВР по преструктурирането на БДЖ за действие в условията на пазарна икономическа система;

6. Реконструкция и модернизация на основните български черноморски пристанища, предимно за развитие на комбинирания транспорт и контейнерните превози.

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Извадка от разгънатия списък на проектите на Генерална дирекция VII "Транспорт" на Европейската комисия, с които се кандидатства за включване в "СЛОЙ 3" - реализация до 1999 г.)

 

Nо. по ред

Nо. на проекта

Коридор/Наименование на проекта

Вид транспорт

Ориентировъчна стойност

    КОРИДОР Nо. IV:

Берлин/Нюрнберг-Прага-Братислава-Будапеща-Арад-Крайова-София-Солун

+ Арад-Букурещ-Констанца

+ София-Истанбул

+ Виена-Гьор

   
1. IV/12 Видин-Калафат/пресичане на р. Дунав ЖП/АВТО  
2. IV/13 Оряхово-Бекет/пресичане на р. Дунав ЖП/АВТО  
3. IV/14 Пловдив-Димитровград-Свиленград

(150 км) - доизграждане за скорост до 200 км/ч

ЖП 358 млн. щ. дол.
4. IV/15 Терминали за комбинирани превози КОМБ.ТР. 15 млн. щ. дол.
5. IV/20

IV/20 а)

Видин-София-Кулата (250 км)

Подобрения и модернизация на участъка Владая-Драгичево на гл. междунар. път Е-79

АВТО

ЖП

АВТО

440 млн. щ. дол.

400 млн. щ. дол.

4,7 млн. щ. дол.

6. IV/20 b) Частична реконструкция на участъка Боровци-Берковица на главен международен път Е-79 АВТО 6,0 млн. щ. дол.
7. IV/20 c) Електрификация на 118 км и подновяване на 33 км от жп линията София-Кулата ЖП 13,1 млн. щ. дол.
8. IV/20 d) Подобрения на отделни участъци от жп линията Видин - София ЖП 3,3 млн. щ. дол.
9. * IV/26 Ремонт на ферибоотни речни кораби, обслужващи връзката през р. Дунав в рамките на коридора (България и Румъния) РЕЧЕН Програма "ФАР" (10 млн. щ. дол.)
    КОРИДОР Nо. VII:

Навигация по системата вътрешни водни пътища Рейн-Дунав

   
10. VII/3 Дунавски пристанища Русе и Лом РЕЧЕН 4,0 млн. щ. дол. (+ проект VIII/3)
11. VII/5 Пристанище Варна (Контейнерни терминали) МОРСКИ 28 млн. ЕКЮ
12. VII/6 Пристанище Бургас (Контернейни терминали) МОРСКИ -
    КОРИДОР Nо. VIII:

Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна

   
13. * VIII/10 Железопътна връзка от границата на БЮР Македония до Гюешево (2 км) ЖП 5,0 млн. щ. дол.
14. VIII/11 Реконструкция и развитие на жп участъка Гюешево - Радомир (80 км) ЖП 96 млн. щ. дол.
15. VIII/12 Пристанища Варна и Бургас МОРСКИ 4,0 млн. щ. дол. (+ проект VII/3)
    КОРИДОР Nо. IХ:

Хелзики-Санкт Петербург-Москва-Киев-Одеса-Кишинев-Букурещ-Истанбул

   
16. IХ/4 Изграждане на тунел през Стара планина на главния път Русе-Стара Загора АВТО 45 млн. ЕКЮ

* проекти в напреднал стадий на подготовка или в процес на реализация


Top of page

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ