Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
2. Документация (нормативни актове, международни договори, декларации и т.н.)
 

Приложение 1

 

2.1. Нормативни актове за транспортния отрасъл в Република България

2.1.1. Нормативни актове с общ характер

1) Постановление Nо. 49 на Министерския съвет от 26 март 1992 г. за определяне на основните функции и задачи на Министерството на транспорта (ДВ, бр. 27/02.04.1992 г. с посл. изм. 24.02.1995 г.)

2) Постановление Nо. 252 на Министерския съвет от 07 ноември 1994 г. за образуване на Управление “Пътни такси и разрешителни” като юридическо лице на бюджетна издръжка към Главното управление на пътищата (ДВ, бр. 95 от 18.11.1994 г. с посл. изм. от 27.01.1995 г.)

3) Постановление Nо. 109 на Министерския съвет от 15 юни 1994 г. за откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка към Министерството на транспорта (ДВ, бр. 51 от 24.06.1994 г.)

4) Наредба Nо. 20 за оперативно заявяване на товарите за превоз (ДВ, бр. 61 от 03.08.1982 г.)

5) Наредба Nо. 4 за разработване и утвърждаване на транспортни технологии за товарите, подлежащи на пригаждане към механизирана обработка (ДВ, бр. 67 от 30.08.1988 г.)

6) Правилник за складово-експедиционната дейност на пристанищата (утвърден с ПМС Nо. 229 от 25.06.1955 г., Изв., бр. 53 от 01.07.1955 г., с посл. изм. от 1980 г.)

7) Наредба Nо. 2 за механизация и автоматизация на товаро-разтоварната и складовата дейност (ДВ, бр. 52 от 29.06.1976 г.)

8) Постановление Nо. 316 на Министерския съвет от 23.12.1994 г. за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (ДВ, бр. 2 от 06.01.1995 г.)

9) Тарифа Nо. 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (одобрено с ПМС Nо. 316 от 23.12.1994 г., ДВ, бр. 2 от 06.01.1995 г. с попр. от 7.03.1995 г.)

10) Инструкция Nо. 1 за прилагане на Тарифа Nо. 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, одобрена с ПМС Nо. 178 от 1991 г. (ДВ, бр. 16 от 22.02.1994 г.)

11) Заповед Nо. 110 от 30.11.1979 г. на Държавния комитет за планиране - Главно управление на цените за заплащане на тарифни цени и цени за обработка (ДВ, бр. 55 от 15.07.1980 г. с посл. изм. от 1982 г.)

12) Постановление Nо. 10 на Министерски съвет от 24.02.1977 г. за нова тарифна политика за пътническите превози (ДВ, бр. 50 от 28.06.1977 г. с изм. и посл. доп. от 1984 г.)

13) Указ за безплатните и кредитните пътувания по превозните средствана Управлението на Българските държавни железници и Управлението на водния транспорт (ДВ, бр. 100 от 28.04.1950 г. с изм. и доп. от 1966 г.)

14) Правилник за пътуване с намаление на учащи се с превозни средства на Управлението на железниците е Управлението на водния транспорт във вътрешно съобщение (Изв., бр. 34 от 29.04.1958 г. с посл. изм. от 1959 г.)

15) Постановление Nо. 7 на Министерски съвет от 08.02.1977 г. за безплатно пътуване по железопътния и водния транспорт на някои категории инвалиди и на участници в Отечествената война (ДВ, бр. 15 от 22.02.1977 г. с доп. и посл. изм. от 1988 г.)

16) Постановление Nо. 66 на Министерския съвет от 15.04.1991 г. за определяне на минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (ДВ, бр. 33 от 26.04.1991 г.)

17) Постановление Nо. 96 на Министерския съвет от 29 май 1991 г. за създаване на условия за осигуряване на транспортното обслужване на населението с вътрешноградски пътнически превози (ДВ, бр. 45 от 07.06.1991 г.)

18) Постановление Nо. 40 на Министерския съвет от 11 март 1992 г. за създаване на условия за осигуряване транспортното обслужване на населението с вътрешноградски и някои междуселищни пътнически превози (ДВ, бр. 23 от 19.03.1992 г.)

19) Инструкция по превоза на болните от заразни болести с държавни и обществени превозни средства (Изв., бр. 43 от 20.05.1952 г.)

20) Закон за пътищата (ДВ, бр. 93 от 2.12.1969 г. с изм. от 1978 г.)

21) Правилник за приложение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 14 от 19.02.1971 г. с попр., изм. и посл. доп. от 1980 г.)

2.1.2. Нормативни актове за автомобилния транспорт

1) Устав на автомобилния транспорт за общо ползване в НР България (Изв., бр. 102 от 21.12.1954 г. с изм. и посл. доп. от 1980 г.)

2) Наредба Nо. 5 за превоз на товари чрез единната национална автоматизирана система за управление на автомобилните превози (ДВ, бр. 8 от 28.01.1986 г.)

3) Наредба Nо. 8 за ефективно използване на товарния автомобилен транспорт (ДВ, бр. 78 от 02.10.1984 г.)

4) Наредба Nо.15 за използване и контрол на тахографите (ДВ, бр. 66 от 21.08.1984 г.)

5) Наредба Nо. 9 за използване на ведомствените автобуси със специално предназначение, за строго специфични нужди или за вътрешнозаводски нужди (ДВ, бр. 78 от 02.10.1984 г.)

6) Наредба Nо. 1 за организиране контрола над автомобилите и водачите им на контролно-пропусквателния пункт на автостопанствата (ДВ, бр. 83 от 24.10.1980 г.)

7) Постановление Nо. 8 на Министерския съвет от 26.01.1990 г. за съкращаване броя на леките персонални автомобили използвани от държавни и стопански ръководители (ДВ, бр. 12 от 09.02.1990 г.)

8) Постановление Nо. 1 на Министерския съвет от 16.01.1990 г. за решаване на някои неотложни проблеми в столичния градски пътнически транспорт ДВ, бр. 7 от 23.01.1990 г.)

9) Постановление Nо. 41 на Министерския съвет от 28.04.1990 г. за решаване на някои неотложни въпроси в транспорта и други отрасли и дейности (ДВ, бр. 38 от 11.05.1990 г. с посл. изм. от 1992 г.)

10) Наредба Nо. 3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите (ДВ, бр. 93 от 01.12.1989 г.)

11) Наредба Nо. 800 за нормите за междуремонтните пробези на автомобилния подвижен състав и неговите основни агрегати (ДВ, бр. 73 от 20.09.1977 г.)

13) Наредба Nо. 255 за нормените пробези на външни пневматични автомобилни и мотоциклетни гуми (ДВ, бр. 23 от 24.03.1978 г.)

14) Наредба Nо. 1 за изкупуване и предаване на външни пневматични гуми за възстановяване, доставка (продажба) на нови и възстановени гуми (ДВ, бр. 61 от 09.08.1988 г.)

15) Наредба Nо. 10-118 за реда на пропускането във и през територията на НР България на чуждестранни товарни автомобили и автобуси и събираните от тях пътни такси (ДВ, бр. 56 от 18.07.1967 г.)

16) Инструкция Nо. 341 за събиране на допълнителни пътни такси за чуждестранни товарни автомобили (ДВ, бр. 29 от 10.04.1979 г.)

17) Наредба за предварително запазване на леки таксиметрови автомо-били от граждани, посетили спектакли (ДВ, бр. 50 от 26.06.1973 г.)

18) Тарифа за превоз на колетни пратки по автомобилния транспорт за общо ползване в системата на Управлението на автомобилния транспорт (Изв., бр. 87 от 31.10.1958 г.)

19) Наредба Nо. 1 за условията, при които министерствата, другите ведомства и организациите могат да експлоатират малък брой автобуси (ДВ, бр. 16 от 26.02.1982 г.)

20) Наредба Nо. 1 за талон за вредности от моторните превозни средства (ДВ, бр. 17 от 01.03.1985 г.)

2.1.3. Нормативни актове за водния транспорт

1) Кодекс на търговското мореплаване (ДВ, бр. 55 от 14.07.1970 г. с изм., попр. и посл. доп. от 1990 г.)

2) Указ за търговското корабоплаване на Република България (Изв., бр. 79 от 02.10.1953 г., част. отм., с посл. изм. от 1991 г.)

3) Наредба Nо. 3 за обслужване на безекипажните кораби (ДВ, бр. 21 от 13.03.1984 г.)

4) Правилник за работата на Държавната инспекция по корабоплаване (ДВ, бр. 34 от 29.04.1969 г.)

5) Правила за речния надзор по Дунава (ДВ, бр. 99 от 1954 г. с изм. и посл. доп. от 1978 г.)

6) Наредба Nо. 6 за устройството и дейността на Българския корабен регистър (ДВ, бр. 56 от 17.07.1984 г. с посл. попр. от 1984 г.)

7) Наредба Nо. 5 за корабните документи (ДВ, бр. 54 от 09.07.1991 г. с изм. и посл. попр. от 31.03.1994 г.)

8) Наредба Nо. 1 за вписване на корабите в регистрите на корабите в българските пристанища (ДВ, бр. 58 от 17.07.1992 г. с посл. изм. от 22.10.1993 г.)

9) Наредба Nо. 2 за измерване тонажа на морските кораби (ДВ, бр. 27 от 03.04.1984 г.)

10) Наредба Nо.10 за обработка на корабите в черноморските пристанища на НР България (ДВ, бр. 94 от 26.11.1976 г., с изм. и посл. доп. от 1988 г.)

11) Наредба за разследване на аварийните случаи в корабоплаването (ДВ, бр. 43 от 01.06.1973 г.)

12) Наредба Nо.11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване (ДВ, бр. 67 от 29.08.1975 г.)

13) Правилник за приложение на Указа за търговското корабоплаване на НР България за международните превози по р. Дунав (Изв., бр. 73 от 09.09.1955 г.)

14) Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в НР България (ДВ, бр. 38 от 16.05.1967 г.)

15) Наредба Nо. 7 за условията и реда за лицензиране на корабните снабдители в Република България (ДВ, бр. 12 от 03.02.1995 г.)

16) Закон за моряшките паспорти (ДВ, бр. 42 от 20.05.1994 г.)

17) Наредба Nо. 6 за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 83 от 28.10.1988 г. с посл. изм. от 24.03.1993 г.)

18) Правилник за лоцманската служба при българските черноморски пристанища (ДВ, бр. 76 от 20.09.1955 г.)

19) Правилник за агентиране на корабите (Изв., бр. 73 от 09.09.1955 г.)

20) Инструкция Nо. 56 за предварителен санитарен контрол на корабите (ДВ, бр. 56 от 13.07.1976 г.)

2.1.4. Нормативни актове за въздушния транспорт

1) Закон за гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 94 от 01.12.1972 г., с посл. изм. от 1990 г.)

2) Конвенция за международно гражданско въздухоплаване (ДВ, бр. 55 от 08.07.1994 г., в сила за Република България от 08.07.1967 г.)

3) Правилник за устройството и дейността на Държавната въздухоплавателна инспекция (ДВ, бр. 70 от 13.09.1988 г.)

4) Правилник за организацията, провеждането и управлението на полетите на въздухоплавателните средства над територията на Република България (ДВ, бр. 65 от 30.07.1993 г.)

5) Правилник Nо. 1312 за условията и таксите за използване на гражданските летища и за аеронавигационно обслужване в Република България (ДВ, бр.74 от 1991 г. с посл. изм. от 1993 г.)

6) Постановление Nо. 277 на Министерския съвет от 30 декември 1992 г. за налагане на имуществени санкции на авиокомпаниите, извършващи редовни и чартърни полети по международните линии до летищата в Република България (ДВ, бр. 4 от 15.01.1993 г.)

7) Постановление Nо. 186 на Министерския съвет от 23 септември 1992 г. за предоставяне права за продажба на транспортни документи от представителствата на чуждестранни авиокомпании в Република България (ДВ, бр. 81 от 06.10.1992 г.)

8) Наредба Nо. 6 за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 4 от 16.01.1987 г.)

9) Указ Nо. 2227 за дисциплината на работниците и служителите от гражданската авиация (ДВ, бр. 55 от 1985 г. с посл. изм. от 1992 г.)

10) Постановление Nо. 102 на Министерския съвет от 11.06.1992 г. за усъвършенстване и развитие на ръководството на въздушното движение на гражданските въздухоплавателни средства (ДВ, бр. 51 от 23.06.1992 г.)

11) Наредба Nо. 5 за набиране и разходване на средства по фонд “Развитие на системата за обслужване на въздушното движение” (ДВ, бр. 82 от 07.10.1994 г.)

12) Постановление Nо. 41 на Министерския съвет от 12 октомври 1983 г. за еднократните парични обезщетения на летците от гражданската авиация (ДВ, бр. 83 от 25.10.1983 г.)

2.1.5. Нормативни актове за железопътния транспорт

1) Закон за Българските държавни железници (ДВ, бр. 53 от 9.06.1995 г.)

2) Устав на железниците в НР България (Приет с ПМС Nо. 180 от 19.02.1951 г. с посл. изм. от 1988 г.)

3) Постановление Nо. 42 на Министерския съвет от 26.12.1988 г. за подобряване безопасността на движението, дисциплината и качеството на превозите в железопътния транспорт (ДВ, бр. 3 от 10.01.1990 г. с изм. от 1991 г.

4) Постановление Nо. 33 на Министерския съвет от 17 юни 1985 г. за денгубите на вагоните, собственост на социалистическите организации или на наети от тях чужди вагони (ДВ, бр. 50 от 28.06.1985 г.)

5) Указ Nо. 229 за наказанията, които се налагат за нарушения на реда по железните пътища (Изв.,бр. 43 от 20.05.1952 г.)

6) Правилник за реда по железните пътища (Изв., бр. 43 от 20.05.1952 г.)

7) Указ Nо. 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт (ДВ, бр. 3 от 9.01.1981 г., с посл. изм. от 10.12.1992 г.)

8) Дисциплинарен устав за изпълнителския и ръководния състав на железопътния транспорт (ДВ, бр. 7 от 23.01.1981 г. с изм. и доп. от 15.02.1994 г.).


Top of page

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ