Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
5.1. Мерки
 

Предложения за решаването на проблемите

За осигуряване на системност в работата, за обосноваване на необходимите финансови средства и техните източници, както и за целите на контрола, от отговорните държавни институти трябва да бъде съставена разгърната Работна програма за изпълнение на поетите ангажименти и на поставяните към страната изисквания в областта на транспорта във връзка с пълноправното членство, в която, съобразно с двата етапа на асоциирането, следва да бъдат отразени:

- основните задачи, произтичащи от задълженията на българската страна по Европейския договор за асоцииране;

- детайлизираните видове работи по горните задачи;

- сроковете за изпълнение;

- необходимите средства и източниците на финансиране;

- отговорните изпълнители;

- равнището на наблюдение;

- формата на представяне на отчитаните резултати.

В министерството на транспорта да се отдели бюджет, подкрепен със средства на Програма “ФАР” и от други донори от Г-24, да се организира структурно звено с целево назначени експерти по Европейска интеграция и да се поканят постоянни експерти по линията на Европейската комисия за подпомагане на работата по всички основни въпроси.

Да се разработи конкретна програма за ресурсно осигуряване на дейностите по интеграцията в областта на транспорта, в изпълнение на ПМС Nо. 66 от 22 март 1995 г. Отговорник за изпълнението на програмата да бъде съответният ресорен зам. министър на транспорта, член на Координационната комисия по европейска интеграция.

В Програмата, раздел “Транспорт”, да се прецени включването на следните задачи:

а) хармонизиране на нормативната база в транспортния отрасъл на Република България и на другите закони и административни и технически нормативни актове, касаещи транспорта, със съществуващото законодателството на ЕС в областта на транспорта, като се предвидят следните теми:

- привеждане в съответствие на наредбите и правилниците, отнасящи се до придобиването на професионални права на превозвача и лицензирането на предприятията;
- условията по отношение на социалната защита и среда, безопасността и околната среда;
- отстраняване на пречки от административно и техническо естество;

б) разработване на условия за регламентиране на взаимния достъп до пазара при предоставянето на транспортни услуги между ЕС и Република България по отношение на наземния и въздушния транспорт.

По конкретно, мерките в тази област предвиждат подготовка и сключване на специални транспортни съглашения в кратък срок (от около 2 години), на първо време - за транзитните превози, които трябва да бъдат договорени между Република България и Европейския съюз в лицето на Европейската комисия, Генерална дирекция по транспорта. Тук се предвиждат две направления на работа:

- подготовка на хармонизирана нормативна база за транзитни автомобилни превози на пътници и товари;
- подготовка на хармонизирана нормативна база за въздушния транспорт с гражданска авиация.

Примерното съдържание на предмета на работа в двете области е дадено съответно в Приложение 3 и Приложение 4.

в) формулиране на съдържателна транспортна политика, съвместима с транспортната политика на ЕС;

г) да продължи работата по уточняване на приоритетите за международно финансиране на проектите съгласно съгласуваните критерии и възможностите на националния бюджет за обслужване на външните кредити и за съфинансиране.

д) да се постигне финансовия принос Европейския съюз при реализацията на програмата за развитие на транспортната инфраструктура на Република България;

е) с предимство да се продължи работата осигуряване на безвъзмездно финансиране на граткосрочните инфраструктурни проекти за премахването на "тесните места" в районите на граничните преходи и за изграждане на обходни пътища край населените места.

Да се работи последователно и настъпателно за използуване на съществуващите и бъдещи финансови инструменти като ФАР, схемите за съвместно финансиране съгласно решенията, приети в Копенхаген и да се търсят и внедряват други подходящи действия във връзка с финансирането на транспортната инфраструктура.

ж) постепенно усъвършенстване и подмяна на парковете от транспортни средства, за осигуряване на съответствието на същите със стандартите на ЕС, като се осъществява трансфер на технологии при приемливи условия, осигуряване на техническа помощ, обмен на информация и др. п.

5.2. Изпълнител - ведомство/институция

Министерство на транспорта

5.3. Срокове

В съответствие със сроковете, които могат да се определят, след допълнителен анализ и оценка на конкретните подпроблеми от Министерството на транспорта, съобразно извършения в гл. 3 а) - е) анализ на задълженията, които произтичат от ЕСА за Република България, от една страна и за Съвета по асоцииране на Европейския съюз, от друга.

Сроковете трябва да бъдат обосновани и определени с отрасловата програма за интеграция в областта на транспорта и да бъдат одобрени от Правителствения комитет по европейска интеграция, създаден в изпълнение на ПМС Nо. 66 / 22.03.1995 г.

5.4. Организационни и структурни мерки

5.4.1. Структурни изменения в изпълнителната власт

В съответствие с решенията, приети по съответния ред по предложение на Правителствения комитет по европейска интеграция.

5.4.2. Кадрово осигуряване

Министерството на транспорта, при разработването на целия комплекс от задачи, безусловно ще прецени, дали е целесъобразно създаването на отделно структурно звено по Европейска интеграция в неговия състав. Очевидния характер на материята, коята следва да се обработи детайлно, изисква изключителна юридическа компетентност по международните транспортни проблеми. Съставът на колектива следва да бъде интердисциплинарен, за да се обхване и връзката на конкретните транспортни въпроси с общата правна рамка на решаването им. Следователно, в работния колектив може да се привлекат и външни на Министерството изследователски институти, висши учебни заведения и далеч не накрая - предприемачески асоциации и индивидуални експерти, включително и представители на частни транспортни дружества, които оперират на международния транспортен пазар.

Колективите по отделните подзадачи трябва да бъдат под непосредственото ръководство на ресорните управления на Министерството на транспорта и да работят въз основа на конкретни договори с определения за ръководител на комплексната задача заместник - министър на транспорта.

Изпълнителите на отделните подзадачи трябва да бъдат фиксирани като съизпълнители и в отделната подотраслева програма за транспорта, която да се предлага за одобрение от Правителствения комитет по европейска интеграция.

Подобно издигане на равнището на контрол и отчетност е необходимо, за да се гарантира високото качество и изпълнение на сроковете на Програмата.

5.5. Финансово обезпечение

Националното равнище на приоритетната задача за постигането на пълно членство в Европейския съюз изисква средствата за реализация на горната програма да се определят на базата на финансовите планове на отделните подпрограми и задачи.

Източниците за финансиране следва да се определят по предложение на Министерството на транспорта и в съответствие с решение по въпроса на Правителствения комитет по европейска интеграция.

На този етап е невъзможно да се направи предварителна оценка на размера на необходимите средства. Последните могат да се осигурят от няколко източника на финансиране: както от средствата, заделени за бюджетната издръжка на Министерството на транспорта и отделните транспортни подотрасли съгласно Закона за държавния бюджет, така и от Националната програма “ФАР” и с подкрепата на правителствата на страни, членки на Европейския съюз.

Възможно е също така и да се потърси съдействието на предприемаческите транспортни организации - Асоциацията на частните български предприемачи за международен автомобилен транспорт (АЕБТРИ), на укрепнали спедиторски търговски дружества и др. п., в които осезаемо се чувства икономическата необходимост от регламентиране на конкурентния транспортен пазар в страната и в чужбина с цел защита на собствените им икономически интереси.

София, 23.08.1995 г.


Top of page

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ