Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Прогноза за развитието на проблема
 

Основен фактор на успеха на политиката за осъществяване на пълното членство на Република България в Европейския съюз е наличието на безусловен консенсус. Такъв вече се демонстрира в продължение на 2-3 години от всички структури на българската държавност и от преобладаващата част на населението у нас. Налице е предпочитание и решителност в полза на осъществяването на всеобхватна подготовка за интегриране в Обединения европейски пазар чрез структурно и технологично рационализиране на производството, проникване и настаняване на международните пазари и конкурентно присъствие на българските стоки и услуги, включително и транспортни такива на тях.

Особено внимание изисква създаването на подходящи условия за реинвестиране на работещия чужд капитал у нас и на законовото уреждане на практически безсрочното предоставяне на земята за ползване от чуждестранни лица - важна предпоставка за реализацията на инвестиционните проекти на транспортната инфраструктура. Развитието на отделните видове транспорт, направлявано от действието на пазарните сили у нас и в международен план, следва да бъде съобразявано с действащите и програмираните в бъдещето екологични норми и съпътствано с прилагането на принципа на “интернализация на външните разходи” на обществото, т.е. присъщите разходи за компенсиране и неутрализиране на щетите от конкретната транспортна дейност върху окръжаващата среда, хората и държавния бюджет като цяло да се поемат от транспортните оператори, предимно на товарния автомобилен транспорт.

Положителното развитие на проблема зависи от ангажираносттта на държавните органи, основно на Министерството на транспорта, с проблематиката и от способността да се утвърди работен екип от експерти в областта на транспортното законодателство.


Top of page

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ