Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Критериите за конвергенция от Маастрихт в контекста на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз, януари 1996 г.
 
2.Международни договори, декларации,нормативни актове и други документи

Процесът на развитие на икономическите отношения, на установяването на свободна търговия между Европейския съюз и страните от Централна и Източна Европа и на осъществяване на подготовката за присъединяването им към Европейския съюз се основава на следните по-важни документи и решения:

- Критерии от Маастрихт за създаване на Икономически и валутен съюз. Тези критерии са важна съставна част от Договора за Европейския съюз, подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 г.;

- Европейски споразумения между Европейския съюз и страните от Централна и Източна Европа. Споразумението с Република България е подписано на 8 март 1993 г. и е в сила от 1 февруари 1995 г.;

- Политически и икономически критерии за присъединяване към Европейския съюз на страните от Централна и Източна европа, приети от Европейския съвет в Копенхаген, проведен на 21-22 юни 1993 г.;

- Стратегия за подготовката за присъединяване на асоциираните страни от Централна и Източна Европа към Европейския съюз, приета от Европейския съвет в Есен, проведен на 9-10 ноември 1994 г.;

- Разработка в дълбочина на комплекса от мерки (законодателни, по прилагането и контрола) и на институционалните механизми по основните елементи на acquis communautaire (достиженията на общността), в т.ч.:

- по единния вътрешен пазар. Бяла книга по

вътрешния пазар, представена от Комисията и

одобрена от Европейския съвет в Кан на

26-27 юни 1995 г.;

- по други области на acquis communautaire, които

ще се представят текущо на следващите заседания

на Европейския съвет - по селското стопанство, по

защитата на условията на труд, околната среда и

потребителите, по сигурността и т.н.;

- Програми за присъединяване на отделните асоциирани страни. Представят се обикновено заедно с молбата за присъединяване;

- Процедура за преговорите за присъединяване. На Европейския съвет в Мадрид на 15-16 декември 1995 г. беше взето решение за началния етап на преговорите:

- започване на преговорите едновременно с всички

асоциирани страни от Централна и Източна Европа

веднага след завършването на Междуправителствената

конференция през 1996 г. (преди ратифицирането на

документите, които ще бъдат подписани на нея);

- водене на преговорите на основа на становища (avis),

подготвени от Комисията на Европейския съюз;

- обхват на преговорите: задължения по всички acquis

communautaire; етапи на прилагането на тези задълже- ния и на присъединяването;

- срок за завършване на преговорите с отделните

страни - ще зависят от степента на адаптиране към

aquis communautaire, от механизмите за развитието на

този процес и от изпълнението на преходните етапи,

когато такива са предвидени в Европейските споразумения.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ