Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
ОЦЕНКА НА КОНТРОЛА ВЪРХУ МАЛКИТЕ ОРЪЖИЯ В БЪЛГАРИЯ
 


Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество със Сейфъруърлд, Великобритания, започва работа по оценка на контрола върху малките оръжия в България.

Оценката ще позволи да се направи задълбочен анализ на проблемите, произтичащи от наложената системата за контрол върху българските оръжията и ще създаде възможност за търсене на възможни пътища за решаването им. Тя ще бъде осъществена от работна група, съставена от експерти от правителствени институции и неправителствени организации, включително изследователи в областта на икономика на отбраната, правни експерти, медийни анализатори, експерти в областта на социологическите изследвания и др.

Оценката ще се фокусира върху следните въпроси:

 • Прилагането на политиката и законодателството в областта на експортния контрол върху оръжията. Това включва:
  • преглед на законодателството с цел идентифициране на евентуални пропуски;
  • оценка на прилагането на Закона за контрол на външнотърговската дейност оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, както и на вторичното законодателство, произтичащо от него.
 • Механизмите, пътищата и условията за разпространението, трафика и транспорта на малки оръжия. Това включва анализ на оперативните митнически статистически данни за експорта на малки оръжия и посочването на рисковите номенклатури.
 • Ресурсите и капацитета на съответните държавни ведомства и правоприлагащи органи за борба срещу трафика на малки оръжия. Това включва:
  • Междуведоведомственият съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерски съвет;
  • Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение;
  • Агенция "Митници"
  • Национална служба "Сигурност" към Министерството на вътрешните работи, Служба "Военна полиция и военно контраразузнаване" към Министерството на отбраната, Национална следствена служба и др.;
  • Получилите лицензия за външнотърговска дейност фирми
 • Икономическите последствия от упражняването на по-стриктен контрол върху експорта на оръжия. Анализ на досегашната приватизация и на предстоящото раздържавяване във военно-промишления комплекс. Анализ на социалната обстановка в и около предприятията, произвеждащи специална продукция.

Виж повече за Кръглата маса за експортния режим на малки оръжия в България на 28 март 2003


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ