ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни - членки на ЕС
Публикацията е част от инициативата „Въвеждане на индикатори за интегрирано управление на делата в наказателното правораздаване” и представя водещите практики в използване на информационните и комуникационни технологии за по-успешно администриране на наказателните дела. още »
 
Антимафия: Опитът на Италия в противодействието на организираната престъпност
Настоящият сборник представя италианските политики на противодействие на организираната престъпност, които включват широк диапазон от мерки, отчитащи спецификата на заплахите и мафиотските схеми за заобикаляне на правосъдието. още »
 
CSD Brief No 31: Антимафия: Опитът на Италия в противодействието на организираната престъпност
Вече няколко десетилетия италианските власти провеждат комплекс от мерки и политики, които са пряк отговор на предизвикателствата на организираната престъпност и разширяват обхвата и инструментариума на правозащитната и правораздавателната дейност. Тези действия представляват опит за допълване на традиционните подходи, които са изчерпали ефективността си в условията на тотална война на мафията срещу институциите. Поради тази причина италианският опит, представлява значителен интерес , особено за страни като България, които са уязвими за корупцията и организираната престъпност в условията на продължителна институционална криза. още »
 
Динамика на скритата икономика в България по време на криза
Настоящата публикация прави преглед на динамиката на скритата икономика в България. Въз основа на Системата за мониторинг на скритата икономика е направен специфичен анализ на ефектите на кризата върху пазара на труда и недекларираната работа. още »
 
Сътрудничеството между граничната полиция и митническите администрации за по-добро управление на външните граници на Европейския съюз
Анализът е резултат от изследване „Идентифициране на най-добрите практики на сътрудничество между гранична полиция и митници на външните граници на ЕС”, осъществено от екип на Центъра за изследване на демокрацията по поръчка на Европейската комисия. още »
 
Либия и Сирия: кризата на управлението на кризи
Настоящият анализ разглежда тясната връзка между развитието на кризите в двете арабски държави, въпреки фундаменталните социално-политически различия между тях. Анализът също така отбелязва, че събитията в Либия и Сирия могат да служат и като антитеза на успешния революционен опит в съседните им Египет и Тунис. още »
 
Управлението на зелената енергетика в България на кръстопът
Настоящият доклад разглежда политиките за енергийна устойчивост в България и ЕС, основните постижения и предизвикателства в прилагането им и анализира ключови въпроси за устойчивото развитие на България. Докладът съдържа обобщение на необходимите политики за преход към устойчиво развитие в България и предлага препоръки за подобряване на управлението на българския зелен енергиен сектор. още »
 
Динамика на конвенционалната престъпност в България 2000 – 2010 г.
Публикацията проследява тенденциите на престъпността в България за периода 2000-2010 г. въз основа на националните виктимизационни изследвания и полицейската статистика. Освен данни за общите тенденции, в доклада са представени данни за десет категории престъпления, както и регионални особености на престъпността в България. Анализирани са правосъдната практика и социално-икономическите фактори, които формират наблюдаваните тенденции на престъпността. още »
 
CSD Brief No 30: Практики и модели на сътрудничество между митници и гранична полиция в Европейския съюз
В условията на финансова и икономическа криза и нарастващи рискове от тероризъм, организирана престъпност и нелегална миграция, проблемът за ефикасното и ефективно управление на външните граници на Европейския съюз придоби особена важност през последните няколко години. За България този въпрос стои още по-актуално във връзка с предстоящото финализиране на присъединяване към Шенгенското споразумение. още »
 
Устойчиво развитие и добро управление на енергийния сектор: национални, регионални и глобални перспективи
Настоящата христоматия е продължение на усилията на Центъра за изследване на демокрацията за по-добра информираност на националните институции, енергийните компании и българското общество с оглед на устойчивото развитие и доброто управление в енергийния сектор. още »
 

1 | 2