ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
CSD Brief No 27: Развитие на ЕС измерение в диагностиката на корупцията
Настоящият анализ прави преглед на развитието на политиката на ЕС за борба с корупцията и практиките за наблюдението и измерването й. Той също така дава препоръки за развитието на компетенциите на ЕС за измерване на корупцията. още »
 
CSD Policy Brief No 26: Организирана престъпност и корупция: национални характеристики и политики в страните членки на ЕС
Проведеното с международно участие проучване на Центъра за изследване на демокрацията анализира връзките между организираната престъпност и корупционните практики както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. още »
 
Връзка между организираната престъпност и корупцията
Изследването „Връзка между организираната престъпност и корупцията” бе възложено на Центъра за изследване на демокрацията от Главна дирекция „Вътрешни работи” на Европейската комисия. То е първото по рода си изследване, което системно изучава как в 27-те страни-членки на ЕС организираната престъпност използва корупцията като инструмент за постигане на своите цели. още »
 
Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове
Настоящият анализ е посветен на основните тенденции и рискове пред развитието на гражданското общество в България. Предлагат се законодателни промени и мерки, насочени към държавни и общински структури, които участват в нестопански организации, както и мерки, насочени към саморегулация и по-голяма прозрачност на „третия сектор”. още »
 
Медийна записка: Зелена енергетика в България?
Пред енергийния сектор на България все още стоят редица предизвикателства свързани с управление на сектора и енергийната сигурност - теми които в последните години заемат челните страници на водещите медии в страната с журналистически истории и анализи за измамите, непотизма и политическата корупция в сектора. Стремежът за реформиране на управленските практики в сектора и развитието на конкурентни пазари нарастна силно през последните години но на фона на намаляващите ресурси и увеличаващ се натиск от различни лобистки групи. още »
 
CSD Policy Brief No 25: Екологични измерения на устойчивото развитие на енергетиката в Европа
Основната цел на това изследване е да направи преглед и да анализира развитието на регулациите на равнище ЕС, определящи насоките за националното законодателство и политиките по предизвикателствата пред устойчивото развитие и преди всичко на политиките по околната среда и в най-важната икономическа област – енергетиката. още »
 
Енергийният сектор на България: основни проблеми в управлението
Докладът анализира основните проблеми в управлението на българския енергиен сектор и често срещаните престъпления в енергетиката. Той прави преглед на Стратегия 2020 и представя един препоръчителен подход за управление. още »
 
Коментар на проекта на енергийна стратегия на България 2020
Енергийната стратегия на България е рамковият документ, който очертава визията, политиките и приоритетите за развитие на сектора и поставя основните параметри за промени в законодателната среда и за вземане на решения по ключови инвестиционни проекти. За разлика от предишни проекти на стратегията, където не политиките, а големите проекти заемаха централно място, сегашната стратегия поставя на фокус визията и целите. още »
 
CSD Policy Brief No24: Оценка на заплахите от организирана престъпност
През последното десетилетие заплахите от организираната престъпност заемат все по-централно място в дебата за вътрешната сигурност на национално и общоевропейско равнище. За това има редица причини, които са страничен ефект на глобализацията и на свързаното с нея увеличаване на трансграничния обмен на хора, стоки, капитали и информация. На стария континент през последните две десетилетия има и допълнителна специфика, свързана с рухването на "желязната завеса", което, в съчетание с бързия ръст на криминигенните фактори в условията на кризата на прехода, доведе до невиждани доскоро нива на трансгранична престъпност. Наред с това все по-усложняващите се финансови пазари създават възможности за съвсем нов тип престъпност на "белите якички". още »
 
CSD Brief No 23: Енергийната ефективност в България: към пазарен подход и прозрачност
В редица класации България се оценява като най-енергийно интензивната икономика в Европейския съюз. През 2007 г. страната използва повече от един тон нефтен еквивалент, за да произведе 1 000 евро брутен вътрешен продукт. Въпреки това България бележи подобрение в енергийната си ефективност с около 50% за периода от 1996 г. насам, което прави около 5% годишно. още »
 

1 | 2