ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Готови ли са потребителите да плащат за чиста енергия?
България е поела задължение към Европейския съюз за постигане на 16% крайна консумация на енергия от възобновяеми източници до 2020 г., което ще доведе до допълнителен натиск върху цените за крайните потребители. Готови ли са българските домакинства да поемат тежестта на по-скъпата електроенергия? И ако ‘да’ – с колко повече биха натоварили бюджета си? още »
 
CSD Brief No 20: Политики за противодействие на икономическата криза: динамика на скритата икономика 2009
Настоящият анализ разглежда пробелемите, свързани със сивата икономика и ефекта на предприетите от правителството мерки за справяне с международната финансова криза. още »
 
CSD Brief No 19: Енергийна стратегия на България 2020: коментар и предложения за по-добро управление
Енергетиката е ключов сектор за българската икономика, както поради големината на самия отрасъл, така и защото представлява важен елемент от националната конкурентоспособност. Това изисква решенията в сектора да се взимат на базата на достоверни и достъпни данни, широко обсъждане и ясно разписани стратегически приоритети, базирани на установени практики и механизми на добро управление. още »
 
Копенхаген 2009: България, двойкаджията-отличник?
България видимо е преизпълнила целите си по Киото и е с малък обем на емитирани газове. Въпреки това тя остава по-въглеродно интензивна от Китай на глава от населението и от САЩ на единица БВП. Подобряването на силно неефективната й икономика, обаче, крие значителен потенциал за по-зелено бъдеще. Това важи особено силно за промишлеността. още »
 
CSD Brief No 18: По-добро управление за устойчив енергиен сектор в България: диверсификация и сигурност
Настоящият анализ разглежда българския енергиен сектор, който исторически е бил и ще остане от стратегическо значение за икономическото развитие на страната и националната сигурност, особено в контекста на растящите европейски и балкански пазари. още »
 
Преглед на нуждите: индикатори за обществено доверие в правосъдието
През м. септември 2009 г. Европейският институт за превенция и контрол на престъпността (HEUNI) издаде доклада „Преглед на нуждите: индикатори за обществено доверие в правосъдието”. Публикацията е първата от поредицата доклади по проекта EUROJUSTIS, предназначен да предостави на европейските институции и държавите-членки нови индикатори за оценка на доверието в правосъдието. Книгата е резултат от изпълнението на една от специфичните цели на проекта – да направи оценка на нуждата от европейските индикатори за доверие в правосъдието и да проучи съществуващите в момента подобни инструменти. Докладът е подготвен и редактиран съвместно от експертите на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и от HEUNI. още »
 
Мониторинг и оценка на публични политики и програми
През последните две десетилетия теорията и практиките на мониторинг и оценка на публични политики и програми се развиват изключително динамично в различен териториален и институционален контекст. Редица международни институции, организации (Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, Програмата за развитие на ООН, УНИЦЕФ и др.) и правителства използват все по-активно практиките на мониторинг и оценяване на публични политики и програми с различен характер и обхват. още »
 
Конвенционалната престъпност в България: равнища и тенденции
Конвенционалната престъпност съставя основния масив на престъпленията, а нейното равнище и тенденции определят състоянието и промените в общата криминогенна обстановка в страната. От друга страна, необходимостта от повишаване ефективността на правозащитните органи в борбата срещу престъпността като цяло се превърна в един от най-наболелите приоритети след влизането на България в Европейския съюз. още »
 
Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България
Проблемът за сигурността и обществения ред е ключов за развитието на обществото и неговия просперитет. Равнището на сигурност в държавата е важна предпоставка за количеството и качеството на привличаните инвестиции в икономиката. още »
 
Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България
В настоящия доклад се прави преглед на състоянието и динамиката на корупцията и на антикорупционните политики и инициативи в България през първите две години след присъединяването на страната към Европейския съюз. Този период е оценен с висока степен на безнаказаност на престъпления като политическа корупция и организирана престъпност. още »