ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Иновации.бг 2009
Докладът Иновации.бг 2009: Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Тази година докладът обръща внимание на глобалната икономическа криза. още »
 
CSD Brief No 17: България и Европейската програма за защита на децата в интернет
През февруари 2008 г. Европейската комисия (ЕК) прие предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз (ЕС) за нова многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии - COM (2008) 106. още »
 
CSD Brief No 16: България и Лисабонската стратегия на ЕС: постижения, проблеми, перспективи
Настоящият анализ прави преглед на оценката и препоръкитe на Европейската комисия по отношение на Лисабонската стратегия и на Националната програма за реформи. В резултат на анализа авторите представят редица конкретни препоръки за подобряване на политиката. още »
 
CSD Brief No 15: За еднакви правила и почтена конкуренция: ефективни политики за противодействие на сивата икономика и корупцията в България
Този анализ представя резултатите от консултации на Центъра за изследване на демокрацията с представители на държавни институции, бизнеса и неправителствени организации относно възможностите за създаване на платформа за публично-частно сътрудничество по въпросите на доброто управление и утвърждаването на еднакви правила за всички участници на пазара на примера на политиките за противодействие на сивата икономика. още »
 
CSD Brief No 14: Правосъдие и правоприлагане по границите на България след присъединяването към ЕС
Укрепването на наказателното правосъдие и подобряването на трансграничното сътрудничество между съдебните и правоохранителните органи са крайно необходими за Европейския съюз и държавите-членки като ефективен отговор на нарастващата заплаха от трансграничната престъпност. Настоящата публикация е свързана с публикувания през 2007 г. доклад на Центъра Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони и разглежда отношението на съответните държавни институции към отправените в доклада препоръки и мерките, предприети за тяхното изпълнение. още »
 
CSD Brief No 13: Ефективни политики за противодействие на корупцията и организираната престъпност в България: закриване на безмитната търговия
Настоящото изследване разглежда безмитната търговия в България по отношение на реализирани оборот и загуби на данъчни приходи от дейността на безмитните оператори. Демонстрирани са механизите на прокарване на регулацията на безмитната търговия, носещи всички белези на завладяване на държавата. Направени са препоръки за намаляване на отрицателните ефекти на безмитната търговия в България. още »