ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Организираната престъпност в България: Пазари и тенденции
Анализът допълва поредицата публикации на Центъра за изследване на демокрацията през последното десетилетие, посветени на различни аспекти на организираната престъпност в страната контрабанда, разпространение на наркотици, данъчни измами, трафик на хора, трафик на оръжие и др.), както и на свързаната с нея системна корупция. още »
 
Коментар на Закона за търговския регистър
С влизането в сила на Закона за търговския регистър ще започне една дълго отлагана, но наложителна реформа в системата на търговската рeгистрация, предисторията на която води началото си от средата на 90-те години. Тя започна със законодателното регламентиране на Централния регистър на особените залози, на електронния документ и електронния подпис и концепциите за Електронен регистърен център, инициирани и подготвени от Центъра за изследване на демокрацията. Настоящият коментар цели да подпомогне извършването на тази реформа и да улесни ползването и предоставянето на регистърни услуги. Той е подготвен от експерти на Центъра за изследване на демокрацията – изявени юристи, работещи в областта на търговското и гражданското право. още »
 
Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони
Докладът изследва общите проблеми и спецификите в разкриването, разследването и наказването на деяния, свързани с нелегално преминаване на хора или пренасяне на определени вещи през границите на страната, определяни като трансгранични престъпления, както и вижданията за необходими мерки – законодателни, организационни и технически – за укрепване на правоприлагането и правосъдието в районите по българо-турската, българо-македонската и южната черноморска граница. още »
 
Иновации.бг 2008
Докладът Иновации.бг 2008: Българската иновационна политика в Европейския съюз анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Тази година докладът обръща внимание на глобалните тенденции и засилващата се конкуренция по отношение на иновациите. още »
 
CSD Brief No 12: Конкурентоспособност на българската икономика 2007
С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за втори път участва в най-старата световна класация на конкурентоспособността на икономиките. Тя се публикува ежегодно от 1989 г. насам от IMD World Competitiveness Yearbook 2007: Годишникът на световната конкурентоспособност 2007 на IMD (International Institute for Management Development). Тази година България заема 41 място пред страни като Италия, Румъния, Украйна, Турция, Полша и Хърватия. още »
 
Корупцията в здравеопазването в България
Докладът анализира причините и последствията от корупцията в здравния сектор в ситуация на повишена социална чувствителност към запазващите се проблеми в българското здравеопазване. В контекста на бавните институционални реформи анализът разкрива мотивацията за корупция от страна на медицинския персонал, както и равнището и разпространението на корупцията в здравния сектор. още »
 
Private Actors and Security Governance
Настоящият сборник поставя приватизацията на сигурността в широк политически контекст, като се спира подробно на условията в няколко региона и държави по света. Направен е анализ и на различните подходи за регулиране и контрол на това явление, повлияни както от историческите традиции на съответните страни, така и от тенденциите в глобален и наднационален мащаб. още »
 
Корупцията при обществените поръчки: Рискове и противодействие
Обществените поръчки са между сферите на управлението на публичния сектор в България, отличаващи се с най-висок корупционен риск. Злоупотребите в тази област най-общо се свеждат до възлагане на поръчката на предварително определен доставчик в ущърб на обществения интерес чрез нарушение на принципите на конкурентното начало с цел лично облагодетелстване. още »
 
Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове
В настоящия доклад се прави оценка на състоянието и тенденциите в разпространението на корупцията през 2006 и началото на 2007 г. още »
 
Правна уредба на публично-частните партньорства
Докладът прави преглед на правното регулиране и практическото използване на публично-частните партньорства (ПЧП) в 11 страни: САЩ, Канада, Великобритания, Австрия, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия и както и на регулациите на ЕС в тази област. още »
 

1 | 2