ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Инжекционно употребяващи наркотици в България
Въпреки епидемиологичните темпове, с които нараства употребата на психо-активни вещества след 1990 г., обществото продължава да знае твърде малко за употребяващите и злоупотребяващите с наркотици, както и за рисковете свързани с тях. още »
 
Хероиновите потребители една година след отпадането на “личната доза”
Докладът показва мястото на хероиновата употреба в България като схематично излага характеристиките на наркопотреблението в страната. Също така проследява последиците премахването на член 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс. Тази промяна доби обществена популярност под името “закон за еднократната доза”. още »
 
Съдебната реформа: прокуратурата и разследващите органи в контекста на членството в Европейския съюз
Настоящото издание е втората по ред публикация на Центъра за изследване на демокрацията, посветена на съдебната реформа във връзка с мястото и ролята на прокуратурата и следствието. Тя представя опита на държавите членки на Европейския съюз и на страните кандидатки по отношение на организацията и структурата на прокуратурата и разследващите органи. още »
 
Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната политика и администрация
Националните и международните корупционни индекси показват, че данъчната администрация заема важно място в борбата с корупцията в България. Въпреки че гражданите и бизнесът са по-благосклонни в оценките си за нейното равнище и разпространение в сравнение с такива институции, като митниците, полицията и съдебната система, равнището на корупция в данъчната администрация остава високо. още »
 
Плоският данък: Икономически и социални ефекти
Изхождайки от класическата концепция за плосък данък на Хол и Рабушка, и практиката от последните години в Централна и Източна Европа изследването анализира възможните икономически и социални последици на такъв тип облагане за България. Българската дискусия се ограничава главно до вертикалното измерение на плоскостта, т.е. „изравняването” на пределните ставки по отношение на равнището на доход. По-важни за България са другите измерения: изравняването на данъчната тежест независимо от източника на доход и елиминирането на данъчните облекчения и изключения. още »
 
Институцията омбудсман в България
Наръчникът представя обобщен преглед на процеса на установяването и развитието на институцията омбудсман в България на местно и национално равнище (1998-2005 г.). Той съдържа коментари и анализи по правната рамка, както и изчерпателна информация за избора на първия български омбудсман и дейността на местните обществени посредници преди и след законодателното им уреждане. още »
 
CSD Brief No 6: Първи стъпки на националния омбудсман на България
Шестият поред policy brief отново е посветен на установяването на институцията омбудсман в България, като във фокус е успешният избор на първия парламентарен омбудсман и първоначалния етап от функционирането на институцията. още »
 
Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки
Сборникът включва преглед на организацията и принципите на работа на съда, прокуратурата и разследващите органи в Европейския съюз, включително новоприетите държави-членки, и в страните-кандидатки. още »
 
Малки оръжия и леко въоръжение в България
Докладът е разработен въз основа на резултатите от изследване върху малките оръжия и лекото въоръжение в България, проведено през периода юли-ноември 2004 г. още »
 
Българската конституционна реформа в контекста на присъединяването на Република България към Европейския съюз (2003 – 2005)
Аналитичният доклад “Българската конституционна реформа в контекста на присъединяването на Република България към Европейския съюз” е подготвен в изпълнение на Комуникационната стратегия за членство на България в Европейския съюз от работна група към Центъра за изследване на демокрацията. още »
 

1 | 2