ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Корупцията в 100 отговора - второ издание
Справочникът съдържа отговори на 100-те върпоса – най-често задавани във връзка с корупцията и има за цел да подпомогне антикорупцинното образование. още »
 
Корпоративно управление в развитие: България 2002-2004
Публикацията “Корпоративно управление в развитие" прави преглед на по-съществените събития, практики и проблеми, свързани с корпоративния контрол в България за периода 2002-2004 г. Авторите разглеждат постиженията и пропуските в правната уредба и обръщат внимание на характеристиките на българските акционери и корпоративна организация, както и на допълнителните отношения между членовете на борда на директорите на една компания и самата компания, за да изведат препоръки относно нуждата от социално и отговорно корпоративно управление. още »
 
Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика
Учебното помагало е предназначено за разработването и провеждането на специализирани курсове и програми в българските университети и училища, както и за всички, които проявяват интерес към проблематиката. още »
 
Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика
Учебното помагало е предназначено за разработването и провеждането на специализирани курсове и програми в българските университети и училища, както и за всички, които проявяват интерес към проблематиката. Изучаването на институцията омбудсман в нейното възникване, еволюция, правомощия, резултатност и форми е необходимост за студентите по право, политология, социология, за специалистите по публична администрация, за изучаващите правозащитните структури на държавата и т.н. още »
 
CSD Brief No 5: Дългият път към установяването на институцията омбудсман в България – шест месеца по-късно
Петият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията е продължение на темата за процеса на установяване на институцията омбудсман на национално и местно равнище, разгледана в документа от 3 май 2004 г. В него се набляга на значителния напредък, постигнат при установяването на местни обществени посредници в множество общини на страната, който контрастира с неуспелия втори опит на Народното събрание да избере парламентарен омбудсман. още »
 
Транспорт, контрабанда и организирана престъпност
Това е първото за България изследване, което анализира участието на фирми от транспортния сектор в контрабандни практики. още »
 
Скритата икономика в България
В България тежестта на данъчното бреме, неефективното прилагане на законите и административните бариери пред бизнеса са основните фактори, които повишават стимулите за укриване на икономическа дейност. Настоящата публикация представя последните тенденции и предизвикателства пред частния и обществения сектор в тази област. още »
 
CSD Brief No 4: Наложителната реформа в системата на политическите партии в България
Четвъртия policy brief, публикуван от Центъра за изследване на демокрацията, разглежда състоянието на реформата в системата на политическите партии в България. В него се изтъкват недостатъците на действащия Закон за политическите партии, между които са занижените изисквания при регистриране на партии, недостатъчната регламентация на партийното финансиране и отсъствието на ефективни правни механизми за граждански контрол върху партиите. още »
 
Местни обществени посредници в България
В публикацията е представен опитът от установяването на институции от типа на омбудсмана на местно ниво в България в периода 1998 – 2003 г., както и първите стъпки в процеса на избор и въвеждане на обществени посредници от началото на 2004 г. в съответствие с чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В нея се предлагат редица препоръки за създаване на допълнителни правно-регулативни и институционални механизми за успешното изграждане и развитие на националния омбудсман и на местните обществени посредници. Приложени са документи на местни омбудсмани, действали експериментално в посочения период, както и на избраните през 2004 г. обществени посредници. още »
 
Възможности за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център в България – доклад на Работната група към Центъра за изследване на демокрацията
Представеният доклад е подготвен от Работната група по регистърната реформа към Центъра за изследване на демокрацията през периода 2001 – 2003 г. и отразява препоръките и предложенията, направени в хода на неговата подготовка от държавни институции, неправителствени организации, представители на бизнеса и български и чуждестранни експерти. още »
 

1 | 2