ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Доклад за оценка на корупцията 2003
Докладът за оценка на корупцията - 2003 следва подхода на Плана за действие, приет от Обществено-политическия форум през ноември 1998 г. В доклада се дава обобщена оценка на състоянието и динамиката на корупцията в българското общество и на усилията за противодействие на корупцията през 2003 г. с акцент върху антикорупционните измерения на съдебната реформа в България. още »
 
Пазарът на наркотици в България
Анализът проследява генезиса и структурата на разпространението на наркотици в България с цел да се направи оценка на реалните рискове, пред които е изправена страната през последните години вследствие на наркоепидемията в края на 90-те години на ХХ век и превръщането на наркоразпространението в един от основните механизми за създаване на организирана престъпност. още »
 
Учебно помагало "Антикорупция"
Коалиция 2000 подготви нова версия на учебното помагало "Антикорупция", издадено през 2000 г. Обновеното помагало отразява новите приоритети в борбата с корупцията. още »
 
Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа (само на английски език)
Брошурата обобщава изказванията и дискусиите по време на международната конференция "Към общ дневен ред на сигурността в Югоизтона Европа - нови подходи и споделени отговорности", която се проведе на 5-6 септември 2003 г. в София. още »
 
Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман
Наръчникът представя механизмите за защита на правата на жените и институцията омбудсман в България и Европа, дава осъвременен преглед на общото и специфичното в опита на отделните европейски страни. В наръчника е представена полезна информация за женските мрежи и центрове в България, полезни Интернет страници и международни събития в областта на защита на правата на жените. още »
 
CSD Brief No 2: Антикорупционните реформи в съдебната власт
Вторият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията представя съдържанието и основните идеи на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт, подготвена от водещи български юристи, включително магистрати. още »
 
Институцията омбудсман в Европа и България
Наръчникът "Институцията омбудсман в Европа и България" представя правната рамка за институцията омбудсман в България, дава осъвременен преглед на общото и специфичното в опита на отделните европейски страни, на инициативите и актовете на Съвета на Европа и на дейността на Европейския омбудсман. още »
 
Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт
Настоящата Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт е разработена от водещи български юристи, включително магистрати, и е резултат от обединените усилия на влиятелни неправителствени организации, представители на държавни институции и експерти. още »
 
CSD Brief No 1: Корупцията във висшето образование
Първият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията разглежда необходимостта от реформи, които да превърнат българските университети в отворени и отговорни за своите действия институции за обществено образование. още »
 
Корупция, контрабанда и организирана престъпност в Югоизточна Европа (само на английски език)
Брошурата съдържа дискусионни тези, представени на международната конференция "Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа - нови подходи и споделени отговорности", проведена на 5 и 6 септември 2003 г. в София. още »
 

1 | 2