ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Масовата приватизация в България, декември 1997 г.
В продължение на три години се обсъждаше как да бъде организиран процесът на масова приватизация в България и какъв модел да се възприеме. Избра се административен вариант, по примера на Чехия, и с приемането на програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове на 19 декември 1995 год. се постави началото на масовата приватизация в страната. До последния момент на нейното начало колебанията дали изобщо е трябвало да се осъществява в този вариант не стихнаха. Масовата приватизация се превърна и в поле за политическо противопоставяне. Но когато процесът започна, и песимистите и оптимистите взеха участие. още »
 
Eвропа 2000: България и Европейският съюз. Конвертируемост на лева. Либерализация на движението на капитали и текущите плащания
Присъединяването на България към Европейския съюз в перспектива като стратегическа цел, ще завърши по същество процеса на реинтегриране на страната в световната икономическа и финансова система, тъй като ще й придаде траен статут и място за участие във всички бъдещи форуми, решаващи световния икономически ред. Постигането на тази цел, за България е маркирано от влязлото в сила на 1 февруари 1995 г. Споразумение за Асоцииране с Европейския Съюз (Европейско Споразумение). още »
 
Eвропа 2000: България и Европейският съюз.
Утвърждаването и развитието на демокрацията в България е един сложен, многостранен, продължителен и динамичен процес. Неговото прогресивно nразвитие е непосредствено свързано и се обуславя не само от успешното функциониране на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, от коренната промяна и обновяване на законодателната база в страната, но, така също, и от последователното прилагане на върховенстзото на правото като комплекс от принципи и мерки в обществените взаимоотношения и от защитата на правата и основните свободи на човека. още »
 
Политика за развитие на капиталовия пазар в България, септември 1997
Центърът за изследване на демокрацията е основан през 1989 г. като независима нестопанска организация за изследване на обществената политика и подпомагане изграждането на стабилна демократична система в България. Към Центъра работят икономическа, социологическа и правна програми. още »
 
Испанският преход към демокрация. Политическата система и Конституцията
Книгата представя държавната уредба на Испания след прехода и я съпоставя с тази на България. още »
 
Европа 2000. България и Европейският съюз. Тезиси по темата Хармонизиране на законодателството. Право на установяване. Конкуренция. Закрила на интелектуалната собственост
Тезисите по темата разглеждат: понятието за правото на Европейската общност; правото на Европейската общност и българското право - необходимост от сближаване; понятието за сближаване на правото и обхват; подходите към работата по сближаване на правото. още »
 
Енциклопедия на политическата мисъл – Блекуел. Справочник
Ценна енциклопедия за всеки, който се интересува от изучаване на политиката. още »
 
Нестопанските организации в България. Правни проблеми
Как неправителственият сектор трябва да отговори на предизвикателството на проекта за нова правна уредба? още »
 
Очаквано развитие на процеса по сближаване на социалната политика и законодателството между България и ЕС
защита, като не се ограничава напредъкът в развитите страни. Постигането на високо равнище на социална защита, както се посочва и в "Бялата книга на Комисията" е от фундаменталните цели на ЕС. На свой ред вътрешният пазар на общността не е самоцел, а включва серия от цели: постигане на балансиран и устойчив растеж, който осигурява високо равнище на заетост и социална защита и по- добри стандарти на живот. още »
 
Икономически и правни условия за развитието на малките и средни предприятия в България, януари 1997 г.
Целта на настоящия доклад е да изложи основните проблеми и предложи конкретни препоръки за развитието на гръбнака на частния сектор в България - малките и средни предприятия (МСП). Докладът с препоръки бе обсъден на два етапа: първо на работна среща в Центъра за изследване на демокрацията с участието на правителствени експерти, представители на бизнес асоциации и на МСП и след това на форум с участието на новоизбрания президент на Република България, депутати, министри, управителя на БНБ, ръководители на бизнес социации, представители на профсъюзи и неправителствени организации. още »
 

1 | 2