ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Социалната справедливост в пенсионното осигуряване, декември 1996 г.
В основната си част настоящето изследване е посветено на проблемите на социалната справедливост в пенсионното осигуряване на България - едно от най-значимите направления на социалната политика и практика днес и в обозримо бъдеще. още »
 
Икономически и правни условия за развитието на малките и средни предприятия в България
Целта на настоящия доклад е да изложи основните проблеми и предложи конкретни препоръки за развитието на гръбнака на частния сектор в България - малките и средни предприятия (МСП). Обсъждането в рамките на проведения форум уточни и разшири съдържанието на препоръките, за да станат те основа на конкретна работна програма,насочена към насърчаване на този ключов сектор на икономиката. още »
 
Икономическите реформи по света
Настоящият сборник съдържа статии в превод от английски език, които са подбрани от различни броеве на списанието „Икономическите реформи днес" за последните две-три години. още »
 
Критериите за конвергенция от Маастрихт в контекста на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз, януари 1996 г.
Въведение, кратка история на проблема, международни договори, декларации, нормативни актове и други документи, същество на проблема, предложения за икономическата политика от гледна точка на критериите от Маастрихт. още »
 
Масовата приватизация - Инвестиционни алтернативи, 1996
Настоящата брошура е подготвена в рамките на проекта „Двете измерения на приватизацията в България - масова и пазарна приватизация" на Центъра за изследване на демокрацията. Той има за цел да подпомогне с независими анализи и препоръки усилията на държавните институции за ускоряване на приватизационния процес. още »
 
Тенденции в общинската приватизация през 1996 г.
Развитието на общинския приватизационен процес през 1996-година, въпреки неравномерния му ход и регионалните различия, следва да се оценява положително. Открити са 2079 процедури за приватизация, от които 23 са за цели предприятия. Прекратените процедури са 43. Обявени са 121 конкурса за оценители. Възложени са 2642 приватизационни оценки. Приети са 2725 оценки, като някои от тях са възложени през 1995 г. сключени са 2575 приватизационни сделки, от които 18 са за цели общински търговски дружества. От сключени те сделки за цели общински предприятия 1 е продадено чрез конкурс, 8 чрез преговори с потенциален купувач и 9 по реда на чл. 35 от ЗППДОП. още »
 
Миграцията - Европейската интеграция и изтичането на мозъци от България
Какво стана в науката на България в годините на прехода и свързаната с него масова емиграция на учени в чужбина. Беше ли това "еуфория от свободата", или "естествен процес на интернационализация на науката", или "бягство от трудностите на прехода"? Какви са резултатите от този процес? Какви са "загубите" и "ползите"? Кой "загуби" и кой "спечели"? Какви са перспективите? още »
 
Тенденции в общинската приватизация през 1996 г.
Докладът разглежда тенденциите в общинската приватизация през 1996 г. Развитието на общинския приватизационен процес през 1996 година, въпреки неравномерния му ход и регионалните различия, следва да се оценява положително. Открити са 2079 процедури за приватизация, от които 23 са за цели предприятия. още »