ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Структурни изменения на публичността
Едно революционно изследване на публичността, което разкрива новото и оригинално виждане на известния изследовател Юрген Хабермас. още »
 
Програма за замяна на дълга, август 1995
България започна реформите с огромен външен дълг наследен от комунистическия режим. След мораториума върху плащанията по външния дълг от 29 март 1990 година повече от три години се водиха преговори с търговските банки-кредитори. През юни 1994 година беше подписано споразумение за редуциране на дълга и неговото обслужване. още »
 
Свободното движение на услуги в политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз: обща характеристика на проблема, август 1995
Премахването на бариерите пред свободното движение на услугите между Европейския съюз и Република България и приближаването на българската нормативна база към тази на Европейския съюз в дадената сфера е проблем от първостепенна важност на политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз. още »
 
Човешки ресурси и социална политика в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз, август 1995 г.
Ориентацията на България към ЕС датира още от първите дни на радикалните политически промени в страната, започнали в края на 1989г. Членството в Eвросъюза привличаше най-вече с високите социални стандарти в страните - членки, с прехода към единен вътрешен пазар, позволяващ свободно движение на стоки, капитали и хора. Интегрирането на страната в Европейските общности се възприемаше като средство за бързо решаване на вътрешните икономически и социални проблеми, пред които бяхме изправени след рухването на тоталитарния режим. още »
 
Тема “Транспорт” - Втори етап, 23 август 1995 г.
В хода на естествено установилите се приоритетни области на транспортното сътрудничество, възникват и се утвърждават съответните механизми - международно-правни, пазарно-икономически и такива на стандартизацията - за осигуряване гладкото протичане на експлоатационната дейност във всеки отделен вид транспорт. още »
 
Енергийната политика в контекста на присъединяването на България към ЕС, август 1995 г.
Настоящето изложение има за задача да проследи някои тенденции в развитието на енергетиката и на енергийното законодателство в Република България и възможността за сближаването му с това на Европейския Съюз като част от процесите на интеграция. още »
 
България и Eвропейският съюз: околна среда и екологична политика, 1995
На 1 февруари 1995 год. влезе в сила Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА) на Република България към Европейския съюз (ЕС). В специална Декларация по този повод българското Правителство отбеляза, че Споразумението съответствува на приоритетните национални интереси за интегриране в европейските структури, като заяви изрично, че европейската ориентация е основен приоритет за България. още »
 
Движение на капитали и плащания. Валутно-финансова политика и конвертируемост на лева, юли 1995
Валутен съюз е последният етап в икономическо-финансовата интеграция между държави, в случая между страните-участнички в Договора от Маастрихт, регламентиращ осъществяването на подобен съюз в Европа като крайна цел на общоевропейския процес. Членството в такъв съюз предполага възприемането на единна валута и функционирането й като единствено законно платежно средство (или окончателното и неотменяемо фиксиране на курсовете между валутите на страните участнички) и провеждането на обща парична (в т. ч. валутна) политика. още »
 
Телекомуникационната политика на България, юни 1995 г.
Далекосъобщенията (телекомуникациите) са част от световната техническа инфраструктура. Тяхното основно предназначение - да осигурят обмен на информация от всякакъв вид, във всякакви обеми и във всякакви направления, ги прави задължително условие не само за развитието на икономиката в национален, регионален и световен мащаб, но и за зараждането, реализирането и засилването на интеграционните процеси между страните. Те са в основата на промишленото, културното и социалното развитие, на търговското и финансовото сътрудничество, на съвременната наука и образование. още »
 
Обща външна политика и политика по въпросите на сигурността
Текстът включва дискусиите и програмата на събитието, проведено на 29 юни 1995 г. още »
 

1 | 2